Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Vyvrcholila nevídaná vlna osočovaní – Dušan D. Kerný

Tento rok nás postihla záplava tvrdení o slovenskej hrozbe pre národ, štát, ako aj pre pomery v Európskej únii. Vyvrcholila neví­daná vlna osočovaní, ako sa na slo­venskej pôde s írečitými Slovákmi rodí nebezpečenstvo druhého Orbána. Teda hrozba pre takú pre­potrebnú jednotu Únie v ťažkých časoch...

 

Tak som sa vybral na juh, aby som si vypočul nielen ľubozvučnú maďarčinu vzdelancov, ale aj tú poznačenú dialektom či inojazyč­ným okolím. Bol som v Maďarsku 15. marca. Deň je skutočným sviat­kom všetkých Maďarov. Na Ukra­jine v ten deň demonštroval Zoltán Babjak, pardon Babják, starosta Berehova, do Rumunska sa vybral priamo maďarský minister zahra­ničných vecí. Vraj súkromne a aj v súkromnom lietadle. To hlavné sa však odvíjalo v Budapešti. Každá politická strana či združenie uspo­riadalo svoju vlastnú slávnosť. Mne však išlo o to vidieť, ako si sviatok nepolitický užívajú maďar­ské rodiny aj s deťmi. Ako sa na mnohých miestach hrdia unifor­mami pešiakov z oného meruôsmeho roku, ako sa predvádzajú kavaleristi s vtedajšími čabrakami koní a so šabľami či s bambitkami tých čias. V ten deň vidno, s akým záujmom na to všetko hľadí mlá­dež; našincovi sa núka vidieť niečo, čo je prirodzeným vlastenectvom a nepredstieranou atmosférou a skutočným záujmom o dejiny. Pre­javy bežnej ľudskej hrdosti, ktorú skôr možno závidieť než považovať za nacionalizmus...

 

Maďari si v protihabsburskom povstaní v onom roku 1848 vyžia­dali slobodu a okrem iného minis­terstvo aj v Budapešti. Odhlasoval to i v marcových zákonoch uhorský snem, ktorý vtedy zasadal v Bra­tislave. Ale keď sa ozvali v Lip­tovskom Mikuláši so slovenskými požiadavkami Slováci, maďarská odpoveď bol zatykač na Štúra, Hurbana a Hodžu - dnes je toto naria­denie iba niekoľko rokov súčasťou atribútov múzea v strede Bratislavy. Napokon po rakúsko-maďarskom vyrovnaní 1867 sa tento deň nestal len symbolom spravodlivého boja všetkých Maďarov, ale i vyvrchole­ním nehateného maďarského nacio­nalizmu. A vrcholilo  to 20. augusta na sviatok sv. kráľa Štefana.

 

Tento rok však boli karty roz­dané úplne inak. Jedna udalosť zatienila všetok lesk štátneho sviatku. Pätnásteho marca po prvý raz vstúpila na scénu protivládna, protiorbánovská politika netušenou silou - masa ľudí si prišla vypo­čuť Pétera Magyara. Muža, ktorého pozná celé Maďarsko z originálneho youtube kanála Partizán. Je to azda najznámejší partizán v maďarských dejinách. Péter Magyar uverejnil nahrávku, ktorú si do oného mar­cového dňa v desaťmiliónovom Maďarsku vypočulo dva a pol milióna ľudí. Magyar, ešte nedávno Orbánovou vládou rozmaznávaný, obvinil celú vládu že vytvorila oligarchický systém. Najmä Orbánov dôverník Antal Rogan, pod ktorého spadajú nielen médiá, ale aj spra­vodajské služby, má obrovskú moc. Hneď pri prvom vystúpení oného 15. marca 2024 okolo desať per­cent opýtaných by volilo stranu, ktorú by Magyar založil. Odvtedy Magyar neustáva a zvoláva masové zhromaždenia.

 

Péter Magyar úspešne pranie­ruje nielen predsedu vlády, ale celý systém, ktorý vytvoril. Začalo sa to škandálom - omi­lostením pedofila. Viktor Orbán hneď pochopil nebezpečenstvo, lebo prípad otriasol Maďarskom. Okamžite sa musela vzdať prezidentka Nováková, zapletená do prípadu omilostenia. Z úradu a politiky sa musela stiahnuť aj ministerka spravodlivosti Vargová. No a manželom „poprave­nej“ ministerky spravodlivosti, ktorá musela zmiznúť z maďarskej politiky, nie je nikto iný ako Péter Magyar. Otec troch detí, ktorých matkou je pani Vargová. Čo uro­bil Péter Magyar v tejto nemilej situácii? Matku svojich troch detí v súkromí griloval, aby mu pove­dala čo najviac o pozadí celého prí­padu. O tom, ako to chodí v zákulisí maďarskej vládnej moci. A nielen to - všetko si to nahral! Tak sa zro­dila dva a pol miliónová armáda poslucháčov kanála Partizán, v tejto chvíli najúčinnejšia parti- zánčina v celej Európskej únii!

 

Progresívci, liberáli, bruseláci - všetci teraz nadšene tlies­kajú Magyarovi. Vraj je úplne iný Maďar ako Orbán. Stal sa dokonca nositeľom nádejí všetkých, ktorí by v ňom radi videli hrozbu pre Orbána a bojovníka proti korupcii a zneužívaniu moci!