Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Vraj príde na rad aj korupcia – Arpád Popély

Keď slovenský premiér R. Fico dňa 7.1.2015 vyhlásil v jednej z relácií, že „na Slovensku 25 rokov sa budoval korupčný systém a jeho vláda to chce zastaviť“, viacerí odborníci spozorneli.

 

Jedným z opatrení vlády, ktoré slúžia na motivovanie verejnosti k aktívnej účasti na oznamovaní podozrení z nezrovnalostí a podvodov je konkrétny výsledok v rámci spolupráce s európskym úradom OLAF / Office européen de la lutte antifraude – Európsky úrad pre boj proti podvodom/. Vláda vypracovala s schválila Národnú stratégiu ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na nové programové obdobie 2014 – 2020. V roku 2013 sekcia kontroly a boja proti korupcii realizovala 16 seminárov, v rámci ktorých sa malo vyškoliť viac ako 800 zamestnancov verejnej správy. Je otázne, či tento počet bude dostatočný na to, aby sa nepodvádzalo... V apríli 2014 uvádzaný OLAF vydal výročnú správu o svojej činnosti. V nej sa uvádza, že pri čerpaní prostriedkov z európskeho rozpočtu v roku 2013 na Slovensku sa zaznamenalo celkovo 1062 nových nezrovnalostí. Náš Centrálny kontaktný útvar pre OLAF /OCKO/ poskytol OLAF-u súčinnosť v 15-tich prípadoch - /5 v OP Vzdelávanie a Doprava, v 8 prípadoch išlo o zaslanie informácie o odmietnutí otvorenia vyšetrovania a dva prípady súviseli so staršími vyšetrovaniami/.

 

Pre Slovensko bude veľkou výzvou aktuálne prechodné obdobie, kedy sa musia dočerpať prostriedky zo súčasného programového obdobia a zároveň nastavovať obdobie nové - do r. 2020. Na podnet EK každý štát si robí vlastné plány. Aj u nás sa robí strategické plánovanie, pripravuje sa Stratégia územného rozvoja, chystajú sa Programy hospodárskeho asociálneho rozvoja / PHSR/ na úrovni VÚC a na úrovni obcí. A opäť, aj v tomto programovom období sa stalo, že Stratégia regionálneho rozvoja Slovenska bola schválená až v druhom polroku 2014 a pritom PHSR VÚC sa len teraz obstarávajú a nie sú napísané. Pritom od miest a obcí chcú, aby do 31.12.2015, v zmysle novely zákona o regionálnom rozvoji, už mali svoje nové PHSR. Pritom mestá a obce aspoň do polovice roku 2015 nebudú vedieť, čo je v PHSR VÚC - a pri vypracovaní vlastného PHSR musia z toho vychádzať..../. A na dodatok : navyše sa teraz robia Regionálne integrované územné stratégie. Podľa Partnerskej dohody medzi SR a EK priebežné hodnotenie – monitoring – týchto stratégií sa musí uskutočniť v roku 2017... !

 

Odborníci sa zhodujú v tom, že napriek tomu, že existuje legislatívny rámec aby sa robilo systematicky, ale sa to nerobí. Ako príklad treba uviesť minulé programovacie obdobie, kedy roztrieštením 11,5 miliárd eur medzi 98 opatrení, ktoré pokrývajú takmer každú oblasť regionálneho rozvoja, pri ex- ante hodnotení sa ukázala veľmi nízka miera dopadu európskych finančných prostriedkov na regionálny rozvoj u nás. Slabá koncentrácia pomoci doteraz umožňovala prideľovať prostriedky širokému okruhu záujemcov v kombinácii s vysokým podielom financovania z európskych peňazí a zároveň zo štátneho rozpočtu, boli hlavnou príčinou nadmerného dopytu žiadateľov o podporu. Práve to spravidla viedlo k selektívnemu a netransparentnému výberu projektov, zvyšovalo riziko korupcie a nehospodárneho využívania verejných prostriedkov.

 

Je treba veriť, že aj vďaka uvádzaným opatreniam, ktoré slovenská vláda prijala, EK odblokuje pozastavenie vyplácania európskych prostriedkov z viacerých operačných programov. Pretože tento rok - 2015 – je zároveň posledným rokom na dočerpanie finančných prostriedkov z programového obdobia 2007 – 2013.