Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Voľby do europarlamentu sú kolbišťom na dlhé roky – Dušan D. Kerný

Je zrejmé, o čo tu ide. Úsilie o zme­dzinárodnenie vnútropolitickej situácie na Slovensku, RTVS počnúc a eurofondami končiac, je okrem iného aj zápasom domácej opozície o zvrátenie výsled­kov parlamentných volieb, ako aj spo­chybňovanie legitimity prezidentských volieb. Španielska stena propagandy, vytvorená tvrdením o druhom Orbánovi a o proruskej a protiukrajinskej vláde s proruským prezidentom, má zakryť skutočnosť, o čo na malom Slo­vensku ide. Nepripustiť nielen „orbanizáciu“, volebnú zmenu na mape strednej Európy, ale najmä akékoľvek odchýlky od jednoty politických cieľov EÚ. Stojíme totiž pred voľbami do Európskeho parlamentu (v sobotu 8. júna) a po nich nás čaká formovanie nového ínofarebného parlamentu. Ide aj o úsilie nepopulárnej Ursuly von der Leyenovej o znovuzvolenie. Voľby sú aj jednou z možností verejnosti hovoriť nahlas z tribúny EP. Aký vý­znam to má, ukázala doterajšia prax opozície. Po dvoch voľbách - parla­mentných a prezidentských - sú preto voľby do Európskeho parlamentu významným kolbišťom a na dlhé roky tribúnou verejnej kontroly a informácií. Ide o veľa, ide o to zabrániť domácej opozícii urobiť všetko pre to, veľmi zjednodušene povedané, aby sa pre­sadil ich výklad tzv. európskych hod­nôt, špecificky ušitý slovenský variant priamo proti legitímne zvolenej vláde. Teda aby sa na tomto malom štáte demonštrovalo všetko to, čo sa za dlhé roky nepodarilo v ťažení proti inému dlhovekému politikovi - maďarskému predsedovi vlády. A, samozrejme, aby sa dodržala, ničím nenarúšala, jednota.

 

Z KAŽDÉHO VRECKA...

Treba ísť k voľbám, lebo ide aj o peniaze z každého vrecka. Kto si pozrie výzvu, prijatú 29. februára 2024 drvivou väčšinou 451 hlasov, dozvie sa, že Európsky parlament vyzval spojencov v EÚ a NATO, aby „podpo­rili Úkrajinu vyčlenením najmenej 0,25 percenta svojho hrubého domáceho produktu ročne“. Ľahká matematika. Len v jednom jedinom poslednom štvrťroku 2023 bol slovenský HDP 32 miliárd eur. Ak ich podelíte päť a pol miliónom obyvateľov SR, zistíte, koľko to na hlavu je, bez rozdielu, kto koho volil alebo nevolil, alebo ešte nemá volebný vek, a to len pokiaľ ide o jeden štvrťrok.

 

SKUTOČNÉ CIELE

Aký je však cieľ EÚ alebo NATO? Čo presne máme jednotne podporo­vať? Podľa výzvy poslancov Európ­skeho parlamentu by mala Európska únia dať Ukrajine všetko potrebné na porážku Ruska; Európska únia musí podporovať Ukrajinu všetkým, čo je potrebné na to, aby Kyjev vyhral vojnu proti Rusku.

Európsky parlament však býva aj nástrojom vyvažujúcim Európsku komisiu. Tak napríklad Európsky parlament nepodporil skracovanie platnosti vodičských preukazov pre starších ľudí, ako to navrhla komisia. Chce zabrániť diskriminácii seniorov a zabezpečiť aj pre starších ľudí právo na voľný pohyb a účasť na hospodár­skom a spoločenskom živote. Pravidlá podľa Európskeho parlamentu neza­hŕňajú nepovinné lekárske prehliadky, platnosť pred vydaním alebo obnove­ním vodičských preukazov, nemá sa to viazať na predchádzajúce zdravotné prehliadky. Aj z toho sa dá vyčítať, ako parlament zasahuje do každodenného života obyvateľov štátov EÚ.

Treba sa vyznať aj v jazyku, kto­rým sa v Bruseli hovorí, a neraz ho pre­kladať. Tak Európsky parlament, pokiaľ ide o rozšírenie Únie, žiadal 29. febru­ára tohto roka také zefektívnenie rozho­dovania, ktoré odstráni jednomyseľnosť prostredníctvom existujúcich a budúcich mechanizmov zmluvy. Poslanci žiadajú odvážne rozhodnutia. Pôjde o problém veta pre jednotlivé štáty - ako inak si preložiť slová o „zefektívnení rozhodo­vania odstránením jednomyseľnosti“ ? Azda sme ilustrovali, aké dôležité je byť v Európskom parlamente pri tom, a nie vonku. Neleniť! ísť k ďalším dôle­žitým voľbám...

 

KTO BUDE ROZHODOVAŤ?

V nemeckých diskusiách o roz­hodovacích mechanizmoch významne do rozpravy v marci zasiahol nie­kdajší prvý minister zahraničných vecí za stranu Zelených Joschka Fischer. Z politiky odišiel v roku 2005 a odvtedy má konzultantskú poradňu v Berlíne. Roky spolupracoval so spoločnosťou Madeleine Albrighto- vej (1937 - 2022). Tá okrem iného zohrala významnú úlohu pri rozši­rovaní NATO. Fischer ako minister kedysi koncom deväťdesiatych rokov rozhodol o prvom bojovom nasadení nemeckej armády. To bolo porušenie tabu od roka 1945. Dnešný minis­ter a vicekancelár za stranu Zele­ných Róbert Habeck ako vôbec prvý nemecký politik vyzval v roku 2021 na priame dodávky zbraní Ukrajine; dodávky do bojových oblastí boli dovtedy tabu. Dnes je Nemecko s 28

miliardami pomoci po USA druhým najväčším poskytovateľom pomoci pre Ukrajinu.

 

NUKLEÁRNE ODSTRAŠOVANIE

Prečo takýto úvod? „Konzultant“ Fischer tiež vyhlásil: „Potrebujeme spoločný rozhodovací mechaniz­mus, ktorým by európske nukleárne mocnosti, teda Francúzsko a Veľká Británia, mali možnosť aspoň prinaj­menšom dočasne prevziať úlohu USA v nukleárnom odstrašovaní (koho iného ako Ruska?). Tento spoločný rozhodovací mechanizmus by sa v prí­pade nevyhnutnosti uplatnil bez odsú­hlasenia každým jednotlivým štátom z 27 krajín v Európskej únii.“

„Konzultant“ Fischer sa okrem toho kajá, že bol pri tom, keď sa zrušila v Nemecku povinná vojenská služba. „Bola to chyba, nezaobídeme sa bez toho, aby sme ju v nejakej forme znovu zaviedli.“

 

BÚRLIVÉ DISKUSIE

To je len časť nemeckých proti­rečivých diskusií, ktoré sú súčasťou európskej skutočnosti. V politickom Nemecku to doslova vrie. Predseda poslaneckého klubu vládnej strany SPD Murzenich - opora kancelára Scholza - sa totiž vyjadril za zmra­zenie konfliktu na Ukrajine. To vyvo­lalo vlnu kritiky. Okrem toho je snaha vykresľovať nepopulárneho Olafa Scholza ako kancelára mieru, ktorý by mal ísť do Číny, aby využil jej vplyv na Putina. Teda Európa má staviť ešte pred novembrovými americkými prezi­dentskými voľbami na Peking.

Aj diplomacia patrí medzi nástroje politiky a mnohým politikom vo vzťahu k Rusku vraj chýba zmysel pre realitu. Je chybou staviť všetko na vojen­skú kartu. Je vraj najvyšší čas urobiť niečo, čo by Ukrajine skutočne zabez­pečilo prežitie.