Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

VEREJNÁ TRIBÚNA: Kto bude hájiť práva slušných Európanov? – Milan Országh

Májové voľby do európskeho parlamentu sa blížia míľovými krokmi a s nimi sa zvyšuje aj intenzita pestrosti nápadov, ako ulahodiť duši voličov. Je však namieste pochybovať o tom či niektoré témy a závery z rokovaní pánov europoslancov možno brať vážne. Predovšetkým z hľadiska budúcnosti nás, slušných Európanov, teda slušných Slovákov, Francúzov, Čechov, Rakúšanov, Holanďanov, Poliakov a tak ďalej. Zdá sa, že európsky parlament nastúpil cestu európskej skazy, na ktorej uprednostňuje každého, kto na tomto kontinente porušuje či nerešpektuje zákony, predpisy, základnú ľudskú slušnosť. Dokonca, vládam a parlamentom tých štátov, ktoré sa snažia brániť občianske práva vlastných ľudí, ich životy, zdravie a majetok, chcú zakazovať vykonávať ich základné povinnosti. Aká bude teda naša absolútne nesuverénna budúcnosť? Nakoniec, čítajte sami, čím sa páni europoslanci v priebehu decembra (okrem iného) zaoberali, len aby sa stali zaujímavejšími, spoločensky a politicky krajšími a teda zvýšili svoje šance na znovuzvolenie do finančne mimoriadne atraktívneho „európskeho koryta“ .

Európsky parlament vo štvrtok schválil nelegislatívne uznesenie, v ktorom vyzval členské štáty na zastavenie protiprávneho vyhosťovania Rómov a ukončenie vytvárania etnických profilov, zneužívania policajnej moci a porušovania ľudských práv. Uznesenie, ktoré hodnotí implementáciu národných stratégií na podporu integrovania Rómov, zároveň žiada vyčleniť viac prostriedkov na boj proti diskriminácii pre malé komunitné projekty. Parlament v uznesení odsúdil akékoľvek pokusy členských štátov o nezákonné obmedzovanie práva Rómov na voľný pohyb v EÚ. Rómovia, ktorých počet v Európe sa odhaduje na 10 až 12 miliónov (v EÚ približne 6 miliónov), sú najväčšou európskou menšinou. Európska komisia a členské štáty by mali zabezpečiť dostatočné financovanie projektov na podporu integrácie Rómov z vnútroštátnych rozpočtov a programov EÚ, najmä z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Poslanci tiež navrhujú vytvorenie zvláštnych grantových programov v podobe malých a pružných fondov pre komunitné projekty. Komisia by mala naďalej sledovať a hodnotiť, ako členské štáty nakladajú s fondmi EÚ, ktoré sú určené na integráciu Rómov, a o svojich zisteniach by mala každoročne informovať Parlament a Radu. Členské štáty musia odstrániť segregáciu v oblasti vzdelávania a zastaviť svojvoľné umiestňovanie rómskych detí do osobitných škôl, uvádza sa v uznesení. Prioritná pozornosť by sa podľa poslancov mala venovať zabezpečeniu prístupu všetkých rómskych detí ku kvalitnému vzdelávaniu, vrátane programu Erasmus, a prijatiu opatrení, ktoré by zabránili predčasnému ukončeniu školskej dochádzky u rómskych žiakov.

Ako vidia celý tento nezmyselný proces naši poslanci? Tu je malá ukážka:
Za 10 rokov sme sa nikam nepohli. Peniaze z fondov sa vykrádajú. Vymýšľajú sa projekty, na ktoré tie peniaze nikdy nejdú a Rómom to nepomáha. Ak chceme naozaj riešiť tento problém, začnime si hovoriť pravdu, prestaňme diskutovať v inštitúciách Únie a poďme do tých osád, kde boli realizované úspešné projekty," uviedla poslankyňa Monika Flašíková Beňová (S&D, SK). "Správa hodnotiaca pokrok EÚ v začleňovaní rómskeho obyvateľstva je ukážkou úplnej bezradnosti Únie pri riešení tohto problému. Jej jediným výsledkom je množstvo nezmyselných odporúčaní členským štátom, ako by sa mali o túto komunitu starať, len aby sa Únia pred okolitým svetom nemusela, za spôsob života Rómov, príliš hanbiť," uviedol poslanec Jaroslav Paška (EFD, SK). Žiaľ, nikto v Bruseli sa nechce zaoberať základným problémom tohto „problému“: - Prečo pod pláštikom akejsi virtuálnej demokracie nútiť určitú skupinu ľudí zmeniť svoj život aj napriek tomu, že takúto zmenu nechcú a nikdy sa tomuto diktátu nepodvolia? Tisícročné skúsenosti Európanov sú jednoznačné. Správne riešenie tejto ťažkej úlohy by malo vychádzať práve z nich. Dokladom toho sú rómski profesori, lekári, inžinieri. Tí chceli... Aj v tomto prípade totiž platí, že kto chce, hľadá riešenie, kto nechce, hľadá zdôvodnenie. Opýtal sa v Bruseli niekto Rómov či chcú byť vzdelanejšími a lepšie pracovať?