Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

V atmosfére vzájomnej žičlivosti a úcte k hodnote slova – Jozef Kuchár

Bol pekný, takmer sviatočný, mikulášsky deň - 6. decembra 2017 - a na pôde Únie slovenských novinárov v Bratislave sa uskutočnilo predvianočné stretnutie jej členov a mnohých vzácnych hostí. Hlavným bodom programu bol Ceremoniál odovzdávania Pamätnej medaily s reliéfnou podobizňou Gabriela Zelenaya a diplomu zakladajúcim a stále aktívnym členom tejto druhej najpočetnejšej a najaktívnejšej žurnalistickej organizácie.

 

Ocenenia za dlhoročnú, úspešnú žurnalistickú tvorbu a za zásluhy o vznik a rozvoj novinárskej organizácie prevzali:

Dr. h. c. doc. Ing. Július Binder, CSc. - slovenský projektant, manažér a organizátor, bývalý poslanec NR SR a pedagóg sa stal najväčším odborníkom v oblasti stavebníctva. Bol úspešný ako projektant a hlavný inžinier rôznych stavieb. Projektoval Elektráreň Nováky, Elektrárne na Váhu. Na popredné miesto sa zapísal v procesoch realizácie vodohospodárskej výstavby Gabčíkovo-Čunovo. Zdolával rôzne prekážky, mnoho neprajnosti aj závisti, ale napriek tomu náročný projekt so skupinou obetavých ľudí dokázal realizovať.

Jeho prácu ocenili mnohé organizácie, rôzne inštitúcie a podstatná časť našej spoločnosti. Je nositeľom štátneho vyznamenania Rádu Ľudovíta Štúra prvej triedy.

Ako docent prednášal na rôznych univerzitách a vo vedeckých spoločnostiach prakticky na všetkých kontinentoch  s výnimkou Austrálie. Bohatá je jeho publikačná činnosť. Má veľký podiel na vzniku našej novinárskej organizácie.

 

Ing. Ľudovít Andil – patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenskej žurnalistiky sa pred mnohými rokmi svojou pracovitosťou, dôslednosťou a nesporným talentom zaradil pán inžinier Ľudovít Andil. V auguste oslávil 96. narodeniny.

Novinársku kariéru začal aj skončil po mnohých rokoch v bývalej Československej tlačovej kancelárii.

Pôsobil na rôznych významných postoch. Bol vedúcim zahranično-politického oddelenia, vedúcim oddelenia spravodajstva aj komentátorom. Päť rokov pôsobil ako spravodajca a komentátor vo Viedni. Úspešne si počínal ako prekladateľ.

Jeho koníčkom bola a je hudba. Ako študent pôsobil v amatérskej kapele. Na všetkých postoch, ktoré zastával, svoje rozsiahle vedomosti a presvedčivý talent, vytrvalosť a dôslednosť dával pevne do služieb slovenskému národu, jeho vzdelanosti a kultúre. Jeho prácu vysoko ocenili štátne inštitúcie a rôzne organizácie. Mimoriadne si váži Medailu za chrabrosť, ktorú prevzal z rúk bývalého prezidenta Ludvíka Svobodu.

 

Eva Kristínová - najvýraznejšia osobnosť slovenskej kultúry, dlhoročná členka Slovenského národného divadla, herečka, publicistka a zakladajúca členka Únie slovenských novinárov. Celkom oprávnene jej patrí najpoprednejšie miesto nielen v umeleckom svete, ale aj v boji o veci potrebné, užitočné a najmä spravodlivé.

Svoj veľký talent, vytrvalosť, elán a nadšenie veľmi úspešne premietla do celej svojej umeleckej tvorby v divadlách, na filmovom plátne, na televíznej obrazovke, aj v rozhlase. Veľký kus práce vykonala na náročnej ceste v boji o samostatné Slovensko, ale aj za rozvoj a upevňovanie postavenia Matice slovenskej. Jej život a prácu ocenili mnohé inštitúcie, organizácie, ale aj vládne orgány v podobe vysokých vyznamenaní.

 

JUDr. Viliam Apfel - patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenskej žurnalistiky. Ako publicista a spisovateľ sa začal prejavovať už v roku 1962. Pôsobil vo vydavateľstve Pravda, v bývalej Československej televízii, v regionálnej tlači, ale aj v slovenskej filmovej tvorbe. Veľký kus práce odviedol ako redaktor v novinách Národná obroda, Republika, Slovenská republika, Národné literárne centrum a aj dnes aktívne pôsobí v Literárnom týždenníku.

Jeho články a komentáre mali pevné miesto v novinách Pravda, Práca, Večerník, Ľud a Slovenské pohľady. Ako spisovateľ vydal mnoho hodnotných kníh. Okrem iných treba spomenúť Tajomstvo stratených hrobov, Čas pekelných ohňov, Panteón zlomených nádejí, Čas bez rozlúčky, Čas služobníkov diabla, Kliatba zvaná Alžbeta, Legenda v kameni a mnohé ďalšie. Je zakladajúcim členom našej únie a jeho zásluhou sa naša organizácia dostala do povedomia širokej žurnalistickej a spisovateľskej obce. Jeho dlhoročnú prácu ocenili mnohé organizácie a inštitúcie. Získal medzinárodnú cenu Egona Kissa, prémiu Literárneho fondu, zvláštnu cenu Miroslava Ivanova a Národnú cenu literatúry faktu Českej republiky v roku 2006. Je stále aktívnym novinárom aj spisovateľom.

 

Adela Lettrichová - zakladajúca členka Únie slovenských novinárov, prvá tajomníčka a hospodárka únie. Jej zásluhou je aj dnes problematika hospodárenia a celkovej administratívy na patričnej úrovni aj preto, lebo má pevné základy. Svojou vysokou aktivitou prispela k rozširovaniu našej členskej základne. Do našej organizácie získala mnohé výrazné osobnosti z radov publicistov, spisovateľov, komentátorov aj ľudí pôsobiacich v mnohých oblastiach kultúry s dobrým vzťahom k žurnalistickej tvorbe. Bola hlavnou organizátorkou rôznych podujatí, ktoré sme organizovali nielen v Bratislave, ale aj vo viacerých mestách republiky. Osobitne oceňujeme jej dlhoročné pôsobenie vo Výbore sekcie pre žurnalistiku a novinársku tvorbu v Literárnom fonde. Razantne presadzovala záujmy a potreby našej členskej základne.

 

Július Handžárik - vo svojej novinárskej práci sa sústreďuje na oblasť ekonomiky, rozvoja hospodárstva, hospodárskych reforiem, ale aj problematike rovnoprávnych vzťahov medzi Slovákmi a Čechmi. Venuje sa aj otázkam slovensko-maďarských vzťahov. Jeho publikačná činnosť je pomerne široká. Spolupracoval s týždenníkom Sloboda, Republika, Slovenská Republika, Hospodárske noviny, Slovenský národ, kultúra, Slovenské národné noviny, Literárny týždenník a internetové noviny Slovenský rozhľad.

V roku 1991 založil so skupinou publicistov a politológov časopis Európa Vincet. Bol zástupcom šéfredaktora. V súčasnosti je šéfredaktor časopisu Slovanská vzájomnosť. Je autorom kníh Trianonská trauma, Sprisahanie proti republike (2009), Maďarské podvody – výroba maďarských dejín (2009), Kto a prečo mení slovenské dejiny (2009). Je spoluautor knihy Pohľady z vnútra. Do slovenčiny preložil knihy Maďarský biely teror a Čierna kniha vrahov.

V súťaži, ktorú vypísala spoločnosť Slovena so sídlom v New Yorku spolu s redakciou Kultúrneho života a Literárneho týždenníka v roku 1990 prevzal hlavnú cenu za súbor esejí o slovensko-českých vzťahoch pod názvom Roky hľadania.

 

PhDr. Jozef Šucha - je podpredsedom únie od samého začiatku jej vzniku. Má výrazný podiel na zabezpečovaní finančných prostriedkov na našu činnosť, ale aj na organizovaní seminárov a schôdzí. Patrí k popredným osobnostiam slovenskej žurnalistiky. Jeho novinárska cesta je poznačená dôslednosťou a redaktorskou vytrvalosťou. Jeho celková tvorba a najmä komentáre, glosy a rôzne správy sa prejavujú predovšetkým vo veľkej úcte k faktom a k hodnote povedaného aj napísaného slova. Toto konštatovanie potvrdil v podnikových novinách Váhostav Žilina, v týždenníku Cieľ v Žiline a najmä v bývalej Československej tlačovej kancelárii aj na poste šéfredaktora časopisu Eurofórum.

Spolupracoval s mnohými časopismi aj denníkmi. Bol vedúcim spravodajstva v denníku Nový deň a v súčasnosti je redaktorom internetových novín Slovenský rozhľad.

 

Viliam Solovič - patrí do širokého okruhu redaktorov a publicistov, ktorí pôsobia nielen v oblasti športu, ale aj v iných odvetviach spoločenského, ekonomického a kultúrneho života. Úspešne vedie vyše tridsaťčlennú skupinu novinárov  podjavorinského kraja. Mnoho rokov publikuje v regionálnych týždenníkoch Kopaničiar, Expres Myjava, My Trenčianske noviny, píše aj do obecných novín. Píše predovšetkým o telesnej výchove a športe dominantne o futbale, v ktorom mnoho rokov pôsobil ako rozhodca a organizátor rôznych podujatí. Spolupracoval aj s našim predsedom Gabrielom Zelenayom pri organizovaní futbalového turnaja v obci Selce. Je predsedom redakčnej rady časopisu Bojovník a časopisu Ročenka odbojára. Vo svojej žurnalistickej práci primárnu pozornosť venuje problematike športu. Vyše tridsaťštyri rokov bol futbalovým rozhodcom. Jeho prácu ocenili viaceré organizácie a inštitúcie.

 

Ing. Vladimír Mezencev - je členom a zakladateľom Klubu športových redaktorov ÚSN v ktorom aktívne pracuje mnoho rokov ako jeho podpredseda. Má za sebou vyše 40 rokov novinárskej a publicistickej práce. Na poste redaktora pôsobil v Slovenskej televízii Štúdio Košice, potom vo Východoslovenských novinách, spolupracoval s denníkom Ľud a Smena, neskôr pôsobil v denníku Slovenská republika a spolupracoval s novinami Nový deň. V súčasnosti je redaktorom internetových novín Slovenský rozhľad a zástupcom šéfredaktora časopisu Svet športu. Stará sa o členskú základňu a jej rozširovanie vo Východoslovenskom kraji, ktorú tvoria okrem iných publicisti a novinári ku ktorým patrí Dušan Konček, Milan Országh, Arpád Popély, Laco Šidelský, Milan Kaľavský...

Pravidelne publikuje vo viacerých časopisoch na Slovensku a na Ukrajine. Za svoju dlhoročnú tvorbu získal mnoho rôznych novinárskych cien. Zaoberá sa nielen problematikou športu, ale aj politikou, kultúrou a spoločenskými témami.

 

PhDr. Jozef Vranka – patrí do početnej skupiny zakladateľov Únie slovenských novinárov. Dlhoročný publicista, redaktor a spisovateľ. Je autorom mnohých hodnotných kníh, rôznych komentárov o politike, ekonomike a kultúre. Úspešne pôsobil na rôznych významných postoch v Slovenskej televízii. Aj v súčasnej etape novinárske pero neodložil. Svoj talent, vytrvalosť a nadšenie úspešne premietol do tvorivej činnosti. Jeho dlhoročnú novinársku prácu v oblasti šírenia národných ideí a posilňovania štátnosti Slovenskej republiky ocenili mnohé inštitúcie a organizácie. Charakteristickou črtou jeho osobnosti je vysoká profesionalita, presnosť, dôslednosť a zodpovednosť za každé povedané, či napísané slovo.

 

V slávnostnej atmosfére dominovala žičlivosť, vzájomná úcta a odhodlanie pokračovať v aktívnej činnosti. Podnetná debata na rôzne témy priniesla mnoho otázok aj názorov na súčasné dianie v spoločnosti a zvlášť v ekonomike a kultúre.

V závere rokovania členovia únie zvolili za nového podpredsedu Únie slovenských novinárov Mgr. Štefana Nižňanského, redaktora, komentátora a publicistu. V roku 1977 nastúpil do Československej televízie v Bratislave. Pôsobil v pražskej i bratislavskej redakcii ako moderátor, komentátor, reportér a zástupca šéfredaktora televíznych novín. V roku 1990 sa stal redaktorom nezávislého týždenníka Slobodný piatok. V roku 2008 až 2010 bol generálnym riaditeľom Slovenskej televízie. Patrí k popredným režisérom a scenáristom. Venoval sa aj televíznej a dokumentárnej tvorbe.

Rada únie bude aj v budúcom roku pokračovať vo svojej činnosti, ktorú sústredí na organizovanie rôznych stretnutí, seminárov a podujatí. Rok 2018 je bohatý na mnohé, pre našu vlasť významné, výročia, ktorým bude rada venovať patričnú pozornosť. Súčasťou programu je aj udeľovanie Ceny Gabriela Zelenaya za dlhoročnú, všestrannú vynikajúcu tvorbu významným osobnostiam slovenskej žurnalistiky.

 

 

Slávnostný ceremoniál otvoril PhDr. Jozef Kuchár, predseda ÚSN. Foto: Ing. Edita Dürrerová

Slávnostný ceremoniál otvoril PhDr. Jozef Kuchár, predseda ÚSN. Foto: Ing. Edita Dürrerová

Pohľad do rokovacej sály. Foto: Ing. Edita Dürrerová

Pohľad do rokovacej sály. Foto: Ing. Edita Dürrerová

Ing. Ľudovítovi Andilovi (vpravo) k udeleniu ocenenia blahoželal PhDr. Dušan D. Kerný. Foto: Jozef Putirka

Ing. Ľudovítovi Andilovi (vpravo) k udeleniu ocenenia blahoželal PhDr. Dušan D. Kerný. Foto: Jozef Putirka

Predseda únie odovzdal medailu a diplom PhDr. Jozefovi Šuchovi, podpredsedovi únie. Foto Jozef Putirka

Predseda únie odovzdal medailu a diplom PhDr. Jozefovi Šuchovi, podpredsedovi únie. Foto Jozef Putirka

JUDr. Viliam Apfel prevzal ocenenie z rúk Dr. Jozefa Kuchára, predsedu ÚSN. Foto: Ing. Edita Dürrerová

JUDr. Viliam Apfel prevzal ocenenie z rúk Dr. Jozefa Kuchára, predsedu ÚSN. Foto: Ing. Edita Dürrerová

K oceneniu blahoželal Ing. Vladimírovi Mezencevovi podpredseda ÚSN Mgr. Štefan Nižňanský. Foto: Vladimír Putirka

K oceneniu blahoželal Ing. Vladimírovi Mezencevovi podpredseda ÚSN Mgr. Štefan Nižňanský. Foto: Vladimír Putirka

Štefan Nižňanský vo svojom vystúpení hovoril o stretnutí s Alexandrom Dubčekom. Foto: Ing. Edita Dürrerová

Štefan Nižňanský vo svojom vystúpení hovoril o stretnutí s Alexandrom Dubčekom. Foto: Ing. Edita Dürrerová

PhDr. Jozef Vranka prevzal medailu z rúk Dr. Vladimíra Mikundu. Foto: Jozef Putirka

PhDr. Jozef Vranka prevzal medailu z rúk Dr. Vladimíra Mikundu. Foto: Jozef Putirka

Zľava: Viliam Solovič, Július Binder a Július Handžárik. Foto: Jozef Putirka

Zľava: Viliam Solovič, Július Binder a Július Handžárik. Foto: Jozef Putirka

Publicista, komentátor Mgr. Milan Blaha hovoril o živote a diele politika presadzujúceho socializmus s ľudskou tvárou Alexandra Dubčeka. Foto: Ing. Edita Dürrerová

Publicista, komentátor Mgr. Milan Blaha hovoril o živote a diele politika presadzujúceho socializmus s ľudskou tvárou Alexandra Dubčeka. Foto: Ing. Edita Dürrerová

Na snímke zľava: Mgr. Dušan Jarjabek a profesor Jaroslav Chovanec. Foto: Ing. Edita Dürrerová

Na snímke zľava: Mgr. Dušan Jarjabek a profesor Jaroslav Chovanec. Foto: Ing. Edita Dürrerová

Július Binder, Jozef Kuchár a Július Handžárik počas prestávky. Foto: Ing. Edita Dürrerová

Július Binder, Jozef Kuchár a Július Handžárik počas prestávky. Foto: Ing. Edita Dürrerová

Diplomy a medaily. Foto: Ing. Edita Dürrerová

Diplomy a medaily. Foto: Ing. Edita Dürrerová

Diplomy a medaily. Foto: Ing. Edita Dürrerová

Diplomy a medaily. Foto: Ing. Edita Dürrerová