Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

V únii má naša spravodlivosť najmenšiu dôveru – Milan Országh

V pondelok 9. marca nás zastihla informácia Andreja Králika, vedúceho tlačového a politického oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Keďže tento report považujeme za mimoriadne zaujímavý, prinášame ho v plnom znení:

 

 “Európska komisia dnes predstavila v poradí už tretí porovnávací prehľad v oblasti justície. Porovnávací prehľad európskeho súdnictva poskytne objektívne, spoľahlivé a porovnateľné údaje o fungovaní súdnych systémov v 28 členských štátoch EÚ. Sledujú sa 3 základné indikátory: efektívnosť, kvalita a nezávislosť súdnictva. Zlepšovanie týchto parametrov súdnych systémov je už súčasťou procesu koordinácie hospodárskej politiky EÚ v rámci európskeho semestra, ktorý má prispieť k položeniu základov na návrat k rastu a vytváraniu pracovných miest. Ak justícia funguje spoľahlivo, ak súdy rozhodujú kvalitne a včas, vytvárajú sa predpoklady pre dôveru investorov a ochotu podnikov vytvárať nové pracovné miesta. A naopak, ak investor vie, že o jeho pohľadávke rozhodne súd až o niekoľko rokov, znižuje sa jeho motivácia investovať. 

 

Ako je na tom slovenská justícia? Slovensko patrí medzi dvanásť krajín, pre ktoré fungovanie súdnictva predstavuje výzvu a ktorým boli adresované špecifické hospodárske odporúčania v oblasti súdnictva. V rámci cyklu európskeho semestra EK zblízka sleduje pokrok Slovenska pri zavádzaní odporúčaní do praxe.

Porovnávací prehľad si všíma, že SR patrí medzi krajiny, ktoré majú k dispozícii širokú škálu hodnotiacich mechanizmov. Slovenské súdnictvo pripravuje výročné správy, zbiera údaje o počte rozhodnutí, dĺžke konania i o počte nových vecí. Rovnako možno oceniť, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré na účely analýzy efektívnosti súdnictva vyčlenili špecializovaných pracovníkov.

Slovensku sa nepodarilo znížiť dĺžku konania v občianskych a obchodných veciach (vyše 500 dní), čo si možno vysvetliť i nárastom počtu nových vecí. V správnom súdnictve je dĺžka konania ešte dlhšia. V oblasti práva hospodárskej súťaže sa dĺžku konania podarilo výrazne skrátiť, avšak stále je na úrovni 800 dní. Celkovo patríme medzi krajiny, ktoré majú vyšší nápad vecí (t.j. počet nových konaní) ako počet rozhodnutých vecí. Veľkou slabinou zostáva dĺžka konkurzného konania. V tomto ukazovateli je Slovensko najhoršie spomedzi 28 krajín EÚ. Konkurzné konanie na Slovensku trvá v priemere 4 roky.

Rezervy sú v oblasti vzdelávania sudcov. Na Slovensku sa kontinuálne vzdeláva len necelá štvrtina sudcov. Povinné vzdelávanie sudcov je obmedzené len na úvodný vzdelávací cyklus pre novonastupujúcich sudcov. Situáciu v tejto oblasti, rovnako ako v oblasti elektronizácie justície by mali zlepšiť aj prostriedky z fondov EÚ. V rámci programového obdobia 2014-2020 je modernizácia súdnictva považovaná za jednu z priorít.

Zo štatistík vyplýva, že Slováci patria medzi národy, ktoré sa "radi súdia". Na 100 obyvateľov pripadá vyše 7 prebiehajúcich súdnych sporov.  Na druhej strane v oblasti vnímania nezávislosti súdnictva patrí Slovensku naďalej posledná priečka v celej EÚ. Naopak, najväčšiu dôveru v súdnictvo požívajú krajiny ako Fínsko, Dánsko a Írsko.”