Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Výzva k zaujatiu stanoviska profesijných a umeleckých zoskupení k návrhu Zákona o Komore profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Literárny fond vyzýva profesijné a umelecké zoskupenia, ktoré delegovali svojich zástupcov do poradných orgánov Fondu a ktoré s Fondom dlhodobo spolupracujú, aby svojim podporným stanoviskom zabránili ministerstvu kultúry zrušiť umelecké fondy. Obsahom predmetného návrhu zákona, ktorý vám v prílohe posielame, nie je reforma Literárneho fondu, ale jeho zrušenie. Je kontraproduktívne v súčasnosti redukovať jestvujúce a fungujúce kultúrne inštitúcie, akou bezpochyby Literárny fond je. Jeho miesto je vďaka konzekventnej, efektívnej práci trvajúcej desaťročia nezastupiteľné. Ani prieskum realizovaný IKP MK SR na prelome rokov 2020/2021 nepriniesol zadávateľmi očakávaný výsledok. Za zrušenie Literárneho fondu sa vyslovilo iba 2% respondentov.

 

Komora nepokryje podpornú činnosť fondov. Z predmetného návrhu zákona vypadla sociálna starostlivosť, obsahuje vágne prísľuby (môže poskytovať členom komory finančnú podporu, môže udeľovať ceny...), z okruhu podporovaných osôb vypadli vedeckí pracovníci, o podporu z Komory sa nebudú môcť uchádzať neorganizovaní tvorcovia, navrhované financovanie je nedostačujúce, autori slovesných diel (spisovatelia, prekladatelia, novinári, vedeckí a odborní pracovníci, ale aj výkonní a reprodukční umelci a študenti týchto odborov) prídu o ďalší zdroj financovania svojich aktivít.

 

Ohrozená je dlhé desaťročia pretrvávajúca tradícia oceňovania najlepších slovenských pôvodných literárnych diel, diel vydaných v jazykoch národnostných menšín a prekladových diel vydaných v predchádzajúcom kalendárnom roku, ale aj umeleckých výkonov predchádzajúcej divadelnej sezóny a najvýznamnejších tvorivých činov v oblasti filmovej a televíznej tvorby. Zaniknú aj ďalšie formy podpornej činnosti Literárneho fondu, ako sú napr. tvorivá súťaž, podpora na naštudovanie diela, príspevok na cestu v SR a do zahraničia, podujatia podporené fondom - filmové festivaly domáce aj medzinárodné, konferencie a olympiády spojené najmä s podporou mladých, či už spisovateľov, vedcov, výkonných umelcov, novinárov a prekladateľov) a už spomínaná sociálna starostlivosť realizovaná formou mesačných sociálnych podpôr na doplnenie dôchodku, jednorazových sociálnych podpôr a príspevkov na liečenie.

 

Iniciatívu MK SR považujú členovia výborov sekcií Literárneho fondu za pokus o zlikvidovanie organizácie, ktorá nikdy nepodľahla politickým tlakom a ktorú si vďaka finančnej nezávislosti vždy riadili autori sami. Vždy pomáhal tvorcom a umelcom bez ohľadu na ich príslušnosť k umeleckým či politickým zoskupeniam.

 

Ďakujeme za podporu.

JUDr. Ladislav Serdahély, riaditeľ

V Bratislave, dňa 11.7.2022

 

 

Stanovisko Únie slovenských novinárov k návrhu Zákona o Komore profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Rada Únie slovenských novinárov a Klubu športových redaktorov ÚSN nesúhlasí s návrhom uvedeného Zákona a z neho vyplývajúceho zrušenia Literárneho fondu. Vyjadruje preto podporu nesúhlasnému stanovisku Rady literárneho fondu a pripája sa k výzve na stiahnutie tohto zákona.   

V uvedenom stanovisku Rady literárneho fondu sa uvádza:

Po oboznámení sa s návrhom Zákona o Komore profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý, žiaľ, vznikol bez nás a bez možnosti vyjadrenia sa k nemu v procese jeho prípravy, posielame tvorcom návrhu Zákona naše nesúhlasné stanovisko a výzvu k jeho stiahnutiu.

     Dôvody:

1.    Obsahom predmetného návrhu Zákona nie je reforma Literárneho fondu, ale jeho zrušenie. Je kontraproduktívne v súčasnosti redukovať jestvujúce a fungujúce kultúrne inštitúcie, akou bezpochyby Literárny fond je. Jeho miesto je vďaka konzekventnej, efektívnej práci trvajúcej desaťročia nezastupiteľné.

 

2.    Komora nepokryje podpornú činnosť fondov. Z predmetného návrhu zákona vypadla sociálna starostlivosť, obsahuje vágne prísľuby (môže poskytovať členom komory finančnú podporu, môže udeľovať ceny...), z okruhu podporovaných osôb vypadli vedeckí pracovníci, o podporu z Komory sa nebudú môcť uchádzať neorganizovaní tvorcovia, navrhované financovanie je nedostačujúce, autori slovesných diel (spisovatelia, prekladatelia, novinári, vedeckí a odborní pracovníci, ale aj výkonní a reprodukční umelci a študenti týchto odborov) prídu o ďalší zdroj financovania svojich aktivít, utrpí viaczdrojovosť financovania ich aktivít. Navrhované financovanie aktivít Komory považujeme za nedostačujúce.

 

3.    Ohrozená je dlhé desaťročia pretrvávajúca tradícia oceňovania najlepších slovenských pôvodných literárnych diel, diel vydaných v jazykoch národnostných menšín a prekladových diel vydaných v predchádzajúcom kalendárnom roku, ale aj umeleckých výkonov predchádzajúcej divadelnej sezóny a najvýznamnejších tvorivých činov v oblasti filmovej a televíznej tvorby. Zaniknú aj ďalšie formy podpornej činnosti Literárneho fondu, ako sú napr. tvorivá objednávka, tvorivá súťaž, tvorivé štipendium, podpora na naštudovanie diela, príspevok na cestu v SR a do zahraničia, podujatia podporené fondom - filmové festivaly domáce aj medzinárodné, konferencie a olympiády spojené najmä s podporou mladých, či už spisovateľov, vedcov, výkonných umelcov, novinárov a prekladateľov) a už spomínaná sociálna starostlivosť realizovaná formou mesačných sociálnych podpôr na doplnenie dôchodku, jednorazových sociálnych podpôr a príspevkov na liečenie.

     Naše zoskupenia dlhodobo spolupracujú s Literárnym fondom, v trojročných intervaloch delegujú do poradných orgánov Fondu svojich zástupcov, organizujú s Fondom množstvo spoločných podujatí, ktoré Fond finančne dotuje.

Z uvedených dôvodov nesúhlasíme s návrhom Zákona a so zrušením Literárneho fondu.

 

Dr. Vladimír Dobrovič, hospodár Únie slovenských novinárov, člen Rady ÚSN