Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Východ Slovenska chce zvýšiť svoju konkurencieschopnosť

Jedným z najdôležitejších bodov siedmeho rokovania poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja v tomto volebnom období  (28. októbra) bol materiál „Vstup PSK do občianskeho združenia Východoslovenská investičná agentúra“.  Okrem PSK sú zakladajúcimi členmi združenia Košický samosprávny kraj a Mestá Košice a Prešov, obec Kechnec, Patriot – klub Východniarov,  Univerzita P. J. Šafárika a Technická univerzita v Košiciach a ďalšie tri košické spoločnosti. Základným dôvodom a motívom činnosti nového združenia je potreba zvyšovania konkurencieschopnosti jednej  z ekonomicky najzaostalejších oblastí štátu, regiónu východného Slovenska,  na globálnom trhu s cieľom podpory a rozvoja iniciatív zameraných na všestranné zatraktívnenie regiónu.

 

Medzi formy, akými chce združenie napĺňať svoj základný cieľ, patrí tvorba a podpora rozvojových programov v oblasti ekonomiky, spoločnosti a kultúry regiónu, pritiahnuť na východ republiky nové investície so vznikom pracovných príležitostí v priemysle, cestovnom ruchu, výskumu a služieb, predovšetkým s vyššou pridanou hodnotou. A je iba prirodzené že v programe je aj aktívne vyhľadávanie možností čerpania eurofondov  spolu s ďalšími  zahraničnými zdrojmi a ďalšie aktivity.

Ďalšími kľúčovými  bodmi rokovania boli neodmysliteľná úprava tohtoročného rozpočtu, návrh VZN určujúcim počet tried prvého ročníka (podľa jednotlivých štúdijných a učebných odborov) pre všetky stredné školy  na území kraja  financované zo štátneho rozpočtu pre školský rok 2015/16, návrh ďalšieho VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a ich financovaní, ale aj nanajvýš aktuálny bod Operačný plán zimnej údržby na území kraja. Nejde o maličkosť, cestári sa budú musieť v zime starať o celkom 3009 km cestných komunikácií!   Ako sú reálne pripravení, to ukážu možno už najbližšie dni a týždne.