Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Toto nemôžeme prejsť mlčaním. Je to otvorené klamstvo! – Vladimír Mikunda

Dňa 21. novembra 2017 rokovala ústredná Historicko-dokumentačná komisia SZPB, ktorá vyhodnotila vykonanú prácu, no musela sa zaoberať aj „Didakticko-metodickými návrhmi praktického využitia zvýšenej hodinovej dotácie dejepisu v 9. ročníku ZŠ“ z dielne Štátneho pedagogického ústavu (nachádzajú sa na: http://www.statpedu.sk/files/sk/aktuality/didakticko-metodicke-navrhy-k-dejepisu-9-rocnik.pdf).

 

Po ich preštudovaní predseda HDK a podpredseda ÚR SZPB Juraj Drotár povedal, že „sme sa nad nimi dobre pobavili“ (Podpísaný je pod nimi Mgr. Marek Bubeník).

Vojenský historik Jozef Bystrický navrhol: „Skúste sa pozrieť na učebnicu dejepisu čo tam je! To, že tam nie je nič o SNP, o oslobodení... iba malé odstavčeky. Pozrite sa na literatúru (niet zmienok o inej produkcii)... Nenájdete odkaz na produkciu Múzea SNP, Vojenského historického ústavu..., nájdete tam len internetové odkazy... Zaujímalo by ma či vôbec niekto zaujal stanovisko k tejto učebnici!? Ak napíšete učebnicu o 2. sv. vojne, kde zamlčíte čs. zahraničný odboj... tak to naozaj nie je dobré. “ Člen komisie Miroslav Ondráš z Trenčína to potvrdil faktom z praxe, že žiaci „nevedia absolútne nič! Nevedia či Rýchla divízia alebo čs. armádny zbor bojovali s Nemcami alebo proti nim. Iné veci vedia, napr. že boli dve atómové bomby i ako sa volali, ale toto nevedia“, zdôraznil.

 

Skrátka, „štátny pedagogický inštitút (učiteľom) vedome hovorí, že majú klamať! Vedome!... To je hnus,“ zdôrazňuje historik Jozef Bystrický.  

Autor týchto didakticko-metodických návrhov... tvrdí, že učitelia by mali používať metódu alternatívnej histórie. „V 9. triede?,“ pýta sa J. Bystrický. „Ale veď nemajú základné poznatky? Potom to vedie k tomu, ako pri tejto otázke: Nemal by byť 14. marec 1939 štátnym sviatkom ako vyvrcholenie boja za štátnu nezávislosť?“ Čo na to povie žiak? Pán učiteľ sa pýta, tak asi áno, mal by byť. „Alebo otázka – bolo by so Slovenskom lepšie ak by nebol zahynul Štefánik? Žiak si odpovie – nuž pán učiteľ sa pýta, tak asi by bolo... Lenže toto nie je alternatívna história!... Toto je vyslovená falzifikácia dejín a Ústredná rada SZPB to nemôže prejsť mlčaním!“, zdôraznil J. Bystrický a detailne poukázal na najvypuklejšie falzifikácie.

 

x x x

 

„Treba v prípade rozprávania o SNP používať mapu, aby mali žiaci základnú predstavu o pohybe vojsk a postupnom oslobodzovaní územia z východu od októbra 1944.“

- Najskôr som sa potešil, že chytráci prišli k mape, že im ukážu, ako to išlo... Prvá faktografická chyba je, že oslobodenie začalo podľa ŠPÚ v októbri. Podľa súčasného územia Slovenska začalo 20. septembra 1944 (ale keďže vtedy nám patrila aj Podkarpatská Rus, tak začalo už v apríli 1944 – pozn. vmi).

 

„Zmieniť sa treba aj o tom, že prvotný cieľ Červenej armády bolo čo najrýchlejšie dobytie Berlína, takže oslobodzovacie operácie na zvyšných Nemcami ovládaných územiach neboli prvoradé a často ani domyslené.“

- No toto môže napísať len mag..., riekol J. Bystrický.- Do Berlína nemohli prísť pokiaľ Nemcov neporazili v Rumunsku, v Maďarsku, v Poľsku, v Rakúsku a neporazili u nás.

 

„Dôkazom je nezmyselné bombardovanie slovenských miest ruskými lietadlami, pričom sa v tom čase takmer všetci Nemci pohybovali len v horách a bojovali s partizánmi.“

- Toto je už naozaj na Pezinok! To nie je na ústredný orgán, ktorý píše metodické veci!

 

„Zbytočne zomreli desiatky nevinných ľudí. Ďalším dôkazom je Stalinova krutosť keď nechal vykrvácať Varšavu pri povstaní a nakoniec sa tváril všade ako osloboditeľ. Nie je teda na mieste prehnane oslavovať Červenú armádu ako najväčšiu výhru a osloboditeľa, ktorý nás zachránil. Nemci prehrávali a utekali, takže už netreba na to hľadieť tak, ako bolo zvykom v predošlom režime.“

- A utekali? Kam utekali Nemci? Tie desaťtisíce našich padlých, to je degradácia našich vojakov a povstalcov a všetko je to neuveriteľná zvrátenosť, dodal J. Bystrický a znova apeloval, že Ústredná rada SZPB sa k tomuto musí vyjadriť. Ak to totiž neurobíme, tak potom sme tu na nič. Aj naša komisia a aj celý Zväz. Lebo tu sa už otvorene klame a na klamstvo sa navádzajú aj ostatní.

 

Ja k tomu dodám len to, že témou o „vykrvácaní Varšavy“ predviedol autor absolútnu neznalosť a nekompetentnosť. Historickú i politickú. A pritom by mu stačilo málo. Len si uvedomiť čo všetko a aké úsilie v kontaktoch so sovietskym vedením, akú koordináciu museli uskutočniť organizátori SNP a porovnať to s tým ničím, ktoré predviedli poľskí organizátori Varšavského povstania. Alebo si „po poľsky“ mysleli, že Stalin bude tancovať, ako mu oni zapískajú?