Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

SZPB nestojí na mieste – Pavol Sečkár

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) je dlhoročnou organizáciou, ktorej korene siahajú do našej histórie už takmer 75 rokov. Vo svojich počiatkoch bola stavovskou organizáciou a združovala hlavne držiteľov osvedčenia tzv. 255-ky a iných, ktorí sa zapojili do 2. odboja, čiže do boja proti fašizmu a nacizmu v období 2. sv. vojny.

SZPB sa od roku 2000 otvoril aj sympatizantom, osobitne mládeži, čím sa zastavil prirodzený pokles jeho členstva a v niektorých obdobiach začal početne rásť. Napríklad posledne aj v 1. štvrťroku 2018 sa rozšíril o 80 členov. V súčasnosti má Zväz cca 18 500 členov, ktorí sú organizovaní v 35 oblastných organizáciách a vo vyše 600 základných organizáciách po celom území SR.

Na základe zákona č. 487/2013 o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti SZPB Slovenská republika uznáva nezávislé postavenie SZPB a poskytuje mu pomoc a súčinnosť pri plnení jeho úloh a finančne podporuje jeho činnosť ako občianskeho združenia.

 

SR poskytuje Zväzu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR (MV SR) každoročne príspevok zo štátneho rozpočtu, v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, na činnosť a plnenie úloh SZPB. Úlohy definuje § 3 tohto zákona.

 

Do roku 2014 bol SZPB taktiež financovaný z MV SR, avšak vláda Ivety Radičovej natoľko krátila rozpočet SZPB, že Zväz sa ocitol na hrane fungovania. Slovenskej republike a MV SR v súčasnosti patrí poďakovanie za to, že stabilizovali situáciu a v zmysle vyššie uvedeného zákona od roku 2014 financujú SZPB tak, aby si dokázal plniť svoje úlohy, ktoré mu ukladá zákon.

MV SR na rok 2018 pridelilo SZPB príspevok o 14 % vyšší ako v roku 2017, aby dokázal zabezpečiť všetky pietne a spomienkové podujatia na miesta bojov a obetí vojny, pri príležitostí významných historických výročí a pamätných dní SR, najmä osláv Slovenského národného povstania, osláv Dňa víťazstva nad fašizmom, osláv Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie, výročí oslobodenia jednotlivých obcí a pamätných dní, spojených s protifašistickým odbojom (Kalinov, Kalište, Krpáčovo, Nemecká, atentát na Heydricha, zberný tábor v Seredi, Bratislavsko-brnianska operácia, prerazenie odporu Nemcov na Veľkej Fatre a dokončenie oslobodzovania Slovenska (3. 5. 1945) a mnohé ďalšie).

 

Od roku 2014 do roku 2017 sme takto zdvojnásobili počet protifašistických podujatí na takmer 1200 ročne, ktorých sa čoraz častejšie zúčastňuje mladá generácia a v posledných dvoch rokoch aj žiaci a študenti v rámci vzdelávacieho projektu „Medzníky druhej svetovej vojny“, ktorý obsahovo riadi Komisia SZPB pre učiteľov, ženy a mládež. V niektorých regiónoch (napr. v Poprade a Kežmarku) je do tohto vzdelávacieho projektu zapojených až 40 % základných a stredných škôl a ich percentuálne zastúpenie nám rastie po celom Slovensku.

 

Víťazné družstvá sa vďaka našej finančnej pomoci potom zúčastňujú na pietnych a spomienkových podujatiach na pamätných miestach po celom území Slovenska, ale aj v zahraničí, ako v Mathausene, bývalom Auschwitz-Birkenau, v Lidiciach a iných. Náklady na tieto podujatia nám v roku 2017 oproti roku 2016 narástli takmer o 35 %, preto sme požiadali v rozpočte na rok 2018 o navýšenie sumy MV SR.

SZPB tiež dbá o obnovu, údržbu , čistenie pamätníkov, pamätných tabúľ, vojnových hrobov a ich okolia, na čo tiež vynakladá určité prostriedky. Mnohé regionálne a nadregionálne projekty vyrába svojpomocne od samého základu. Viď. súbor vzdelávacích (a aj turisticky prínosných) tabúľ o území a obrane bývalej Partizánskej republiky, realizovaných oblastným výborom SZPB v B. Bystrici, o cestách protifašistického odboja na Gemeri, pri čom sa spojili oblastné organizácie v Rožňave a R. Sobote a mnohé iné.

 

SZPB verejne vystupuje proti extrémnym silám propagujúcim nacionalizmus, šovinizmus, rasizmus, antisemitizmus, neofašizmus, neonacizmus, neoľudáctvo a xenofóbiu. K týmto témam organizuje semináre a konferencie aj za účasti žiakov a študentov základných a stredných škôl. Príkladom takých môže byť konferencia pod záštitou bývalej ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej a v spolupráci aj s Múzeom SNP na tému Extrémizmus, neofašizmus a neonacizmus na politickej scéne. Ďalším sú konferencie organizované pre školy v podjavorinsko-podbradlianskom regióne, v Košiciach a inde, o čo sa starajú hlavne oblastné výbory SZPB v Novom Meste nad Váhom, v Košiciach a iné.

 

Takýmto  názorným spôsobom sa snažíme vplývať na vzdelávanie mládeže, aby dokázala rozoznať a identifikovať hlavné črty extrémistických názorov a tendencií.

Na činnosti spojené s údržbou pamätných miest, so súťažami, seminármi, konferenciami pre žiakov a študentov, na bádateľskú činnosť o regionálnom protifašistickom odboji našich troch desiatok Historicko-dokumentačných komisií..., nám v ostatných rokoch narástli reálne náklady o 50 %. Preto patrí poďakovanie MV SR, že aj na tieto činnosti nám navýšili rozpočtované zdroje na rok 2018. Pretože z vlastných zdrojov by SZPB tieto zákonné úlohy nevedel pokryť.

 

Zo zdrojov, ktoré nám MV SR pridelí na daný rozpočtový rok, 70 % dostáva na svoju činnosť 35 oblastných organizácií SZPB po celom Slovensku. Tie z nich zabezpečujú rôznorodé aktivity v rámci svojich oblastí, nielen pietne a spomienkové akcie, vzdelávanie mládeže, prednášky a semináre, údržbu pamätníkov, obnovu bunkrov (Ako napr. bunkre Mor ho pod Jelenskou skalou, Jankov vŕšok, Vernár, Krčahovo, Pohronský Ruskov, Kyjov a iné. Prihraničné oblasti nimi zabezpečujú aj cezhraničnú spoluprácu s partnermi v ČR, MR, na Ukrajine a v Poľsku.), vydávajú pre školy aj regionálne publikácie, organizujú branno- športové podujatia v spolupráci so školami a vojakmi aj z ministerstva obrany (napr. takúto dlhoročnú tradíciu má oblastná organizácia v Humennom). Takýchto aktivít je veľmi veľa a nie všetky môžeme vymenovať v týchto riadkoch.

V rozpočte máme vyčlenených časť prostriedkov aj na vydávanie celozväzových publikácií, ktoré sú určené aj pre širokú verejnosť, ako Ročenky odbojárov, dvojtýždenník Bojovník, vydali sme tiež publikácie pre školy knihu „SNP 1944“, knihu „Oslobodenie - faktografia 2. svetovej vojny,“ ktorá po úspechu prvého vydania sa v minulom roku vydala špeciálne pre školy v druhom  trojtisícovom náklade a bola oblastnými výbormi SZPB rozdistribuovaná na väčšinu základných a stredných škôl po celom Slovensku.

 

Každá publikácia, ako aj noviny, si hľadajú formy zverejňovania, aby zvýšili počet odberateľov a čitateľov. Taktiež zväzová www. stránka a zväzový facebook odzrkadľujú život a aktivity SZPB, informujú o tom, čo Zväz a jeho organizácie pripravujú.

 

V minulom roku začala plne fungovať aj stála expozícia SZPB, knižnica a klub vojnových veteránov v budove SZPB na Štúrovej ulici v Bratislave. Na stránke www.szpb.sk sa dajú nájsť informácie k tejto stálej expozícii. Už dnes ju navštevujú nielen oblastné organizácie SZPB, ale aj žiaci a študenti aj v rámci vzdelávania a súťaží Medzníky 2. svetovej vojny.

 

Na to, aby sme dokázali zabezpečiť takúto širokospektrálnu činnosť a aktivity, máme po celom Slovensku aj zamestnancov. Títo pracujú často za symbolické mzdy a mnoho práce vykonajú dobrovoľne a z presvedčenia člena SZPB. Týmto pracovníkom sme ich minimálne mzdy navýšili  v priemere o 2,58 % v priebehu posledných dvoch rokov. Takže sa ani nedotiahli na avizované zvyšovanie miezd v štátnej správe t.j. na 4 %.

Navyše ani navýšenie príspevku nie je plne postačujúce na zabezpečenie všetkých činností zo zákona, ktoré by sme chceli naplniť. Napríklad na udržiavanie a rozvíjanie vzťahov s protifašistickými organizáciami v zahraničí (FIR, Medzinárodný výbor vyhnancov a utečencov...), dalo by sa urobiť viac, ale financie nás nie vždy pustia vycestovať, lebo prioritne zabezpečujeme základné činnosti, vrátane vzdelávania mládeže.

Do budúcnosti predpokladáme neustále rozvíjanie našej činnosti, pretože čoskoro nás čakajú významné výročia ako 80. výročie Mníchovského diktátu, 100. výročie Martinskej deklarácie a vzniku ČSR, 75. výročie SNP, 75. výročie Karpatsko-duklianskej operácie a 75. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom a ukončenia 2. svetovej vojny...

 

Pevne veríme, že aj v budúcnosti bude Slovenská republika a aj jej občania uznávať a podporovať činnosť SZPB, aby sme dokázali zabezpečiť všetky úlohy zverené nám v rámci zákona. SZPB  bude maximálne zabezpečovať a rozvíjať všetky aktivity na prospech našej občianskej spoločnosti, aby sme mali trvale zachovaný mier a aby sme už nikdy nedopustili opakovanie vojnových zverstiev.

Predseda SZPB Ing. Pavol Sečkár, PhD.