Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Spojené štáty, ale aké? – Pavol Janík

V Library of Congress (parlamentnej knižnici USA) sa od vydania v roku 1942 nachádza Outline of the Post-War New World Map (Náčrt povojnovej mapy nového sveta). Jeho autor je Maurice Gomberg z Philadelphie v Pensylvánii, ktorý do USA emigroval z Ruska. Dokument popri obrazovej zložke obsahuje pomerne rozsiahly sprievodný text, ktorý je často prekvapujúci.

 

Celý názov materiálu znie Náčrt povojnovej mapy nového sveta, na ktorej USA v spolupráci s demokraciami Latinskej Ameriky, Britským spoločenstvom národov a Zväzom sovietskych  socialistických republík zaujímajú vedúce postavenie vo svete na ustanovenie nového svetového morálneho poriadku pre večnú slobodu, spravodlivosť, bezpečnosť a obnovu sveta.

 

Nasleduje vízia americkej politiky vyjadrená v očíslovaných zásadách, ktorých je 41. Uveďme aspoň tie najpozoruhodnejšie.

 

(9)

Na posilnenie našej pozície v karibskej oblasti, ktorá má zrejmý význam pre obranu pologule, budú našim susedom zo Strednej Ameriky a Západnej Indie  (Antily a Bahamy) ponúknuté všetky možné stimuly, aby im bol uľahčený vstup do USA ako rovnocenným štátom.

 

(10)

Na posilnenie politicko-ekonomickej jednoty západnej pologule budú USA podporovať a napomáhať zjednotenie Južnej Ameriky do dobre organizovaných, demokratických a federatívnych Spojených štátov juhoamerických.

 

(12)

Všetky mocnosti sa vzdajú kontroly nad svojimi koloniálnymi, mandátnymi a strategickými ostrovnými dŕžavami všade na svete.

 

(14)

ZSSR, tretia vojensky významná mocnosť spolupracujúca s USA ako mocnosť slobody a udržania svetového mieru, získa kontrolu nad oslobodenými, dezorganizovanými priľahlými oblasťami a oblasťami Nemecka a Rakúska, ktoré budú prevychované a začlenené ako rovnoprávne republiky do ZSSR.

 

(18)

Oblasti známe ako Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Švajčiarsko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, ostrov Korzika, prípadne Taliansko a ostrovy Sardínia a Sicília budú zjednotené do demilitarizovaných federatívnych Spojených štátov európskych.

 

(19)

Oblasti známe ako Švédsko, Nórsko, Dánsko a Špicbergy budú zjednotené do demilitarizovaných federatívnych Spojených štátov škandinávskych.

 

(20)

Africký kontinent bude reorganizovaný a zjednotený do demilitarizovanej federatívnej Únie afrických republík.

 

(21 – 25)

Podobným spôsobom vniknú aj štátne útvary Zväz arabských federatívnych republík, Federatívne republiky Indie, Spojené republiky Číny a Grécka federatívna republika. Oblasti ako Írsko a Severné Írsko budú tiež zjednotené.

 

(26)

Oblasť Svätej zeme starých Hebrejov,  v súčasnosti známa ako Palestína, Transjordánsko a priľahlé oblasti, ako je zakreslené na mape, vzhľadom na históriu a naliehavú potrebu zmierniť povojnový problém utečencov, bude zjednotená do demilitarizovanej republiky Hebrejsko.

 

(27)

Aby sme sa vyhli enumeratívnemu výpočtu ďalších zemepisných oblastí uveďme len  predpokladanú spoločnú kontrolu ZSSR a Turecka nad prielivom Bospor a Dardanely.

 

(31)

Všetci poddaní Japonska a všetky osoby japonského pôvodu s pochybnou lojalitou budú vyhostené z celej západnej pologule, protektorátov USA a strategických ostrovných základní a ich majetok bude zabavený pre potreby povojnovej obnovy.

 

(32)

Podobne bude naložené so všetkými obyvateľmi Nemecka a Talianska a so všetkých osobami nemeckého a talianskeho pôvodu známymi svojou podporou nacistickej a fašistickej ideológie.

 

(39)

V novom svetovom morálnom poriadku,  ktorý sa snažíme zaviesť, budú popri základných politických slobodách povinné aj nasledujúce zásadné ekonomické zmeny:

a – znárodnenie všetkých prírodných zdrojov a ich spravodlivé rozdelenie medzi všetky národy všade na svete;

b – znárodnenie medzinárodného bankovníctva, zahraničného obchodu a obchodu s cennými papiermi, investícií, železníc a elektrární všade na svete;

c --  znárodnenie akéhokoľvek zbrojného priemyslu všetkých vojenských mocností;

d – federálna kontrola zahraničného obchodu a lodnej dopravy;

e – zriadenie spoločného menového systému;

f – celosvetové  obmedzenie úrokových sadzieb  maximálne na 2 %.

 

Vývoj po druhej svetovej vojne ukázal, že z navrhovaných riešení sa takmer žiadne nepodarilo zrealizovať. Dokonca všeobecne dostupné zdroje encyklopedického charakteru pokladajú túto koncepciu len za individuálny projekt autora, ktorý nemá s oficiálnou politikou USA nič spoločné.

 

Myšlienka spojených štátov však bola nielen v súčasnosti, ale už na prelome 19. a 20. storočia taká silná, že sa ňou zaoberal aj Lenin vo svojej práci Spojené štáty európske publikovanej v periodiku Sociálny demokrat, č. 44, 23. 8. 1915. Podnety  zo spomínaného amerického materiálu presvitajú na povrch historického pohybu napríklad v súvislosti so vznikom Európskej únie a jej aktuálnymi peripetiami.  Pozornému čitateľovi dokument umožňuje pochopiť pozadie súčasných problémov a konfliktov v celosvetovom meradle.