Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Skúsenosti z denného štúdia školy života – Jozef Mazár

Už som v minulom čísle internetových novín Slovenský rozhľad naznačil v jednom svojom príspevku, že za jednu z priorít v období  sveta širokých lakťov pokladám zdokonaľovanie kvality výučby cudzích jazykov. Nie raz rozmýšľam o potrebe publicistiky práce kvalitných pedagógov napríklad pre výučbu a zdokonaľovanie sa vo výučbe anglického, ruského a španielskeho jazyka. Hľadám, ale s hrôzou pri tom zároveň zisťujem, že vyše 40 rokov po nežnej revolúcii v našom základnom a strednom školstve pôsobia   mnohí učitelia anglického jazyka, ktorí nie sú absolventmi fakúlt učiteľského zamerania. Sú to absolventi rôznych vysokých škôl technického, ekonomického, alebo  prírodovedného zamerania so štátnicou z anglického jazyka na jazykovej škole. A čuduj sa svete, tí tiež patria medzi tých, ktorí kričia, zvýšte nám učiteľské platy! Nikoho nezaujíma, že takí učitelia anglického jazyka majú ukončené doplnkové pedagogické štúdium na vysokých školách technického či prírodovedného zamerania, hoci metodika a didaktika vyučovania cudzích jazykov má svoje špecifiká, ktoré sú značne odlišné od metodiky iných predmetov -  najmä prírodovedných. Pritom, absolventi anglického jazyka vysokých škôl učiteľského zamerania sú bez práce a mnohokrát nútení odchádzať zo Slovenska. Tí o zvýšenie svojich platov nebojujú! Čudné?!.. Ale to som už v predchádzajúcom článku naznačil v širších súvislostiach.

 

 Dnes dodávam - katastrofálna situácia v Slovenskej republike  je vo vyučovaní anglického jazyka v primárnom vzdelávaní. Väčšina učiteľov má iba kvalifikačné či špecializačné štúdium, ba dokonca niektorí iba maturitu z anglického jazyka. Dať žiakovi dobrý základ z cudzieho jazyka si vyžaduje, aby v prvom rade bol učiteľ na veľmi dobrej úrovni s bezchybnou výslovnosťou a znalosťou didaktiky vyučovania cudzích jazykov. Ak dieťa získa slabý základ a nesprávnu výslovnosť, preučiť ho je veľmi ťažké, ba nemožné. Ach, tie naše deti, naše vnúčatá...

 

 Väčšina učiteľov používa klasické mnohokrát gramaticko prekladové metódy práce. Najjednoduchšie pre učiteľa je čítať a prekladať so žiakmi texty z učebnice poprípade vypĺňať cvičenia v pracovných zošitoch. Mnohí učitela sa vo výučbe anglického jazyka ešte aj dnes zamieravajú najmä na znalosti z gramatiky a izolovanú slovnú zásobu. Málo sa sústreďujú na rozvíjanie receptívnych zručností (čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením)  a ešte menej na rozvíjanie produktínych zručností (hovorenia a samostaného písomného prejavu). Znalosti pravidiel gramatiky, či dopĺňanie správnych gramatických javov v úlohách, preklad izolovaných slovíčok nestačí na to, aby človek rozumel počutému či čítanému textu a už vôbec nie na to, aby vedel komunikovať ústne a písomne. Viem, škola života ma naučila, že Slovenská republika má aj veľmi kvalitných pedagógov, didaktikov a metodikov výučby cudzích jazykov, či už anglického, španielského a ruského. Dokonca poznám podaktorých osobne aj z radov profesorov, ktorých si v tomto smere vážia vo svete viac, než my, doma! Svedčia o tom aj ich spoločenské ocenenia vysoko postavenými osobnosťami napr. v USA, Nemecku, Rusku či podaktorých ďalších krajinách... 

 

Podľa Štátneho vzdelávacieho programu žiak na gymnáziu  musí maturovať z anglického jazyka na úrovni B2, žiak na strednej odborej škole na úrovni B1 a žiak na bilingválnom gymnáziu na úrovni C1. Maturitné testy sú jednoúrovňové, to znamená, že žiak by mal urobiť takýto jednoúrovňový test minimálne na 60 pecent ( tak to platí vo všetkých medzinárodnych testoch, napr. cambridské certifikáty...). Na Slovensku stačí, ak žiak maturitný test urobí na 33,3percenta, čo by malo byť z pohľadu kvality výučby daného cudzieho zazyka neakceptovateľné!

 

 Teda, žiaci maturujú na úrovni napr. B2, ale ich skutočná jazyková úroveň je omnoho  nižšia ( u tých, ktorých výsledky sú pod hranicou 60 pecent).

Stáva sa, že anglický jazyk je postrachom nielen na maturitných skúškách, ale patrí aj u mnohých medzi neobľúbené predmety v škole.

 

Východiská?

  Štátnica z jazykovej školy nemôže byť náhradou štúdia anglického jazyka na vysokej škole. V jazykovej škole sa učitelia neučia didaktiku vyučovania cudzieho jazyka, nemajú ani jeden z predmetov, ktoré študujú študenti anglického jazyka na fakultách humanitných vied alebo filozofických (napr. syntax, lexiklógia, štylistika, literatúra, atď.)

Povinné dovzdelávanie učiteľov anglického jazyka v programoch s implementáciou inovatívnych, moderných výučbových  metód a foriem, zameraných najmä na rozvoj receptívnych  zručností (čítania s porozumení  a počúvania s porozumením) a produktívnych zručností (hovorenia a písania), tvorivých techník najmä tvorivého písania, využitiu metódy CLIL v predprimárnom, primárnom aj sekudárnom vzdelávaní a zážitkového vyučovania.

 

V neposlednom rade sústavná komunikácia na túto tému pod drobnohľadom tej časti verejnosti, ktorej nie je tento pretrvávajúci problém ľahostajný.