Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Regionálne školstvo: Nastanú lepšie časy?

Poslanci prešovského krajského parlamentu sa na svojom februárovom zasadnutí venovali niekoľkokrát aj problematike školstva. Najzaujímavejšou témou bolo nakoniec posudzovanie a schvaľovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti krajskej samosprávy pre prijímacie konania školského roka 2014/15. Návrh bol spracovaný na základe predbežného záujmu o štúdium na konkrétnej škole a v konkrétnom štúdijnom či učebnom odbore, „...v súlade s regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania v stredných školách a analýzami a prognózami o vývoji trhu práce...“.

Potešiteľná v tomto kontexte je skutočnosť, že spolu 18 stredných škôl pôsobiacich na území kraja žiadalo krajský parlament o súhlas k navýšeniu doterajšieho stavu prvých ročníkov (o jednu až dve triedy), kým o znížení počtu oproti terajšiemu stavu (školský rok 2013-14) neuvažuje žiadna škola. Aj keď, aby sme boli objektívni, okamih pravdy nastane s konečnou platnosťou až po 15. septembri. Aké dôvody uviedli žiadateľské stredné školy pre navýšenie počtu tried prvých ročníkov?
- rozšírenie ponuky trojročných učebných odborov, ktoré sú žiadané trhom práce (predovšetkým technického smeru)
- rozšírenie ponuky nových štúdijných odborov
- vysoký predbežný záujem žiakov o štúdium na škole
Vyskytli sa však aj špecifické dôvody:
- aby žiaci z okresu Medzilaborce nemuseli cestovať za štúdiom do iných miest, čo bude zhoršovať beztak zlú sociálnu situáciu mnohých rodín v tomto okrese (Gymnázium Medzilaborce)
- „...rozšírenie ponuky 3 ročných učebných odborov, o ktoré majú záujem žiaci základných škôl, ktoré realizujú v rámci projektu EÚ „Druhá šanca“ vzdelávania rómskych žiakov pre doplnenie základného vzdelania.“
(SOŠ Bijacovce)