Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

REGIÓN MILANA ORSZÁGHA: Krajský parlament skončil svoj pracovný rok

V pondelok 12. decembra si zasadli k svojim hlasovacím zariadeniam poslanci prešovského krajského zastupiteľstva ostatný raz v tomto kalendárnom roku. A keďže museli poplniť aj niektoré termínované úlohy, ich program mal výnimočných 25 rokovacích bodov. Okrem tradičných problémov sa venovali aj niektorým výnimočným, bez ktorých by sa pravidelný chod inštitúcií krajskej samosprávy jednoducho nezaobišiel. Takým bol napríklad Návrh VZN o poskytovaní dotácií pre všetky jazykové a základné umelecké školy a školským zariadeniam v zriaďovateľskej kompetencii krajskej samosprávy, i súkromných a cirkevných zriaďovateľov pre rok 2017. Oblasti školstva boli venované aj ďalšie dva body, jedným z nich bol návrh na zmeny v sieti škôl, školských zariadení a stredísk i pracovísk praktického vyučovania. Táto téma sa objavuje na rokovaniach poslaneckého pléna pravidelne, keďže krajská samospráva rieši problémy stredného školstva vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti operatívne a pravidelne.

 

Medzi kľúčové body rokovania patril aj návrh rozpočtu kraja na roky 2017 až 2019. O dôležitosti posudzovacieho procesu a rozhodovania najlepšie svedčí skutočnosť, že iba v roku 2017 sú plánované príjmy (a výdaje) kraja vo výške 202 a pol milióna €. Pre ilustráciu uvádzame, že v nich sú zakomponované aj tzv. účelové prostriedky, z nich napr. 3,3 milióna € predstavujú dotácie pre neštátne umelecké školy a školské= zariadenia,  6,7 mil. € dotácie neverejným a verejným poskytovateľom sociálnych služieb alebo 18,13 mil. € pre autobusových dopravcov vo vnútroštátnej doprave atď.. Rozpočet bežných výdavkov pre oblasť školstva sa zastavil na sume 72,2 milióna €, pre sociálne zabezpečenie na necelých 29 miliónov, kultúra dostane necelých 10 miliónov, ale oblasť dopravy bezmála 36 miliónov. Tá je však „najbohatšia“ na kapitálové výdavky, určené na rekonštrukciu cestnej siete v kraji.

 

Poslanci sa museli prehrýzť aj niekoľkými programami cezhraničnej spolupráce, najmä ich financovaním a tradičným dofinancovaním.  Prekvapujúco širokú a dlhú diskusiu vyvolalo racionalizačné opatrenie v oblasti kultúry – zlúčenie Krajského múzea v Prešove s neďalekým Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou, ktoré delí niečo vyše 20 kilometrová vzdialenosť.

Poslanci Zastupiteľstva prešovského samosprávneho kraja sa stretnú aj na slávnostnom zasadnutí pri príležitosti odovzdávania cien samosprávneho kraja a predsedu samosprávneho kraja (20. decembra), v roku 2017 ich čaká prvé pracovné rokovanie 21. februára.