Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

REGIÓN Milana Országha: Ďalší úspešný rok prešovskej krajskej samosprávy

V poradí štvrté zasadnutie poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja v tomto volebnom období, na ktorom sa zišli 22. apríla, iba potvrdilo suverénne hospodárenie tejto regionálnej inštitúcie v “zelených číslach”. Čo opäť vyvolá vrásky na čele zástancov revízie existujúceho územného členenia slovenských krajov. Po odobrení hlavným kontrolórom poslanci schválili záverečný účet kraja za rok 2013, ktorý aj napriek výpadku v príjmovej časti (nenaplnenie plánovanej výšky daní z príjmov fyzických osôb vo výške viac ako 324 tisíc €) skončil s konečným prebytkom nad 8,857 milióna eur. Čo tvorí dobrý štartovací základ pre úspešné hospodárenie kraja aj v roku 2014. Situáciu nezmenili ani drobné, viac subjektívne ako objektívne pripomienky poslancov opozičného pravicového bloku. Ktoré však vysvetlila predkladateľka, vedúca finančného odboru Úradu PSK Ing. Mária Holíková PhD bez akýchkoľvek problémov. S rovnakou jednoduchosťou poslanci schválili aj druhú priebežnú úpravu tohtoročného rozpočtu.

Ekonomických záležitostí sa týkali aj ďalšie dva body programu rokovania. Prvý sa týkal poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK (na úrovni všeobecne záväzného nariadenia), druhý bol výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantov v oblasti miestnej a regionálnej kultúry a v tomto rozsahu aj športu. V oboch oblastiach ide o podprogramy zamerané na opravu, údržbu a vybavenie zariadení v neinvestičnom rozsahu, ďalej o výstavbu nových, ale aj rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich zariadení v investičnom procese, ako aj o organizáciu a zabezpečenie telovýchovných a športových akcií , v oblasti kultúry o projekty “živej kultúry” a vydávania propagačných publikácií. Poniektorým pravicovým poslancom sa síce vidí, že ide o predvolebné šari-vari pre starostov a primátorov pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami, keďže medzi prijímateľov grantov nie sú zahrnuté organizácie tretieho sektora. Nevedeli pochopiť ani to, že pre obyvateľov obcí je vhodnejšia správa takýchto projektov a grantov z centra obce, ako roztrieštenosť rôznych (niekoľkočlenných) inštitúcií či organizácií, ktoré vo värčšine prípadov chcú hrať prím a nie sú schopné sa s nikým konštruktívne na niečom dohodnúť. Že tieto peniaze by nemali podporovať smutne známe “rozdeľ a panuj!”, ale naopak, mali by spájať obyvateľov obcí bez ohľadu na ich politické, rodinné, súkromné či inštitucionálne tričká k spolupráci pre dosiahnutie spoločného cieľa. Tretí sektor nevynímajúc (aj keď ten sa žiaľ, vždy snaží hrať na vlastnom a poriadne ohradenom piesočku: - dajte nám peniaze a nestarajte sa o to, na čo ich minieme!).

Poslanci sa v ďalšom venovali aj cestovnému ruchu (Výročná správa o činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska za rok 2013 a schválenie členského príspevku na rok 2014) a súvisiacemu Integrovanému regionálnemu operačnému programu (IROP) na roky 2014 až 2020 a stavu prípravy Regionálnej integrovanej územnej stratégie v kontexte s Trvalo udržateľným rozvojom miest. K slovu pred týmto plénom sa nakoniec dostal aj starosta obce Raslavice (nezávislý) v okrese Bardejov Ing. Anton Lamanec, ktorému spočiatku robilo problém pochopiť nutnosť dodržiavania rokovacieho poriadku krajského parlamentu. Prvému mužovi obce, známej v šarišskom regióne svojimi kultúrnymi tradíciami s každoročným organizovaním folklórneho festivalu Šarišské slávnosti piesní a tancov však tentoraz nešlo o ľudovú kultúru, ale o cesty v širokom okolí obce, ktoré považuje za mimoriadne nekvalitné a zničené. Každoročné zostavovanie plánu opráv a údržby ciest II. a III. triedy na území kraja (vyše 2 tisíc km) považuje za spolitizovaný a nie odborný proces, ktorý by mal zohľadňovať aktuálny stav cestných komunikácií . Žiaľ, dokázateľne mu chýbali informácie o systéme zostavovania tohto plánu v jeho jednotlivých územných a funkčných štruktúrach, i o úlohe poslancov pri jeho kreovaní.

Poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja sa zídu na svojom piatom rokovaní ešte pred začiatkom “veľkých prázdnin”.

Ing. Anton Lamanec na zasadnutí krajského parlamentu

Ing. Anton Lamanec na zasadnutí krajského parlamentu

Úspešná hospodárka kraja Ing. Mária Holíková PhD v obliehaní novinárov

Úspešná hospodárka kraja Ing. Mária Holíková PhD v obliehaní novinárov

Vedenie PSK v plnom zložení

Vedenie PSK v plnom zložení