Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Reakcia na otvorený list Roberta Fica – Zuzana Čaputová

Vážený pán poslanec,

dňa 4. novembra 2020 mi bol doručený Váš list so žiadosťou o vysvetlenie tolerovania porušovania ústavných zákonov zo strany vlády Slovenskej republiky. V reakcii na Váš list si dovoľujem uviesť nasledovné:
      

Ako správne uvádzate aj vo Vašom liste, podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu (ďalej len „ústavný zákon”) môže výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom v čase núdzového stavu nariadiť len prezident Slovenskej republiky, a to na návrh vlády Slovenskej republiky.
      

Do mojej kompetencie teda nepatrí rozhodovanie o akomkoľvek použití ozbrojených síl počas núdzového stavu, ale len o takom ich použití, ktoré by predstavovalo nariadenie výkonu mimoriadnej služby. Nie každé použitie ozbrojených síl počas núdzového stavu si však vyžaduje nariadenie mimoriadnej služby, čo platí aj v prípade vyčlenenia a použitia vojakov na plnenie úloh v zmysle uznesení vlády Slovenskej republiky č. 664 zo dňa 9. októbra 2020 a č. 665 zo dňa 18. októbra 2020.
      

Ako iste viete, povinnosťou ozbrojených síl je podieľať sa aj na plnení úloh v čase núdzového stavu, pri ktorom sú ohrozené životy a zdravie osôb (§ 4 ods. 2 zákona č. 321/2002 Z. z. o Ozbrojených silách Slovenskej republiky), pričom riadenie ozbrojených síl a rozhodovanie o použití vojakov na plnenie týchto povinností je kompetenciou vlády Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky (§ 6 toho istého zákona). V rámci tejto kompetencie patrí vláde Slovenskej republiky a Ministerstvu obrany Slovenskej republiky posúdiť, či na určitý spôsob a rozsah použitia príslušníkov ozbrojených síl je potrebné nariaďovať im výkon mimoriadnej služby alebo nie, a ak áno, dať návrh prezidentke Slovenskej republiky na vydanie rozhodnutia o nariadení výkonu mimoriadnej služby podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona.
      

Vo vzťahu k vyčleneniu a použitiu vojakov na plnenie úloh definovaných v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 664 zo dňa 9. októbra 2020 a č. 665 zo dňa 18. októbra 2020 som absolvovala rokovanie s predstaviteľmi vlády Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ako orgánov zodpovedných za riadenie ozbrojených síl a rozhodovanie o použití vojakov na plnenie úloh ozbrojených síl vyplývajúcich zo zákona) ohľadom prípadnej potreby nariadenia výkonu mimoriadnej služby profesionálnym vojakom podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona na plnenie úloh definovaných uvedenými uzneseniami vlády Slovenskej republiky. Na tomto rokovaní ma predstavitelia uvedených orgánov informovali o stave pripravenosti ozbrojených síl podieľať sa na plnení týchto úloh a zvládnuť ich splnenie prostredníctvom profesionálnych vojakov v rámci výkonu ich zákonných povinností, a že z tohto dôvodu nie je potrebné nariaďovať výkon mimoriadnej služby.
      

Za daných okolností to bola primárne vláda Slovenskej republiky a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, komu v rámci riadenia ozbrojených síl patrilo posúdiť a rozhodnúť, či na zabezpečenie splnenia úloh uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 664 zo dňa 9. októbra 2020 a č. 665 zo dňa 18. októbra 2020 potrebujú nariadiť profesionálnym vojakom mimoriadnu službu. Tieto orgány túto otázku posúdili a rozhodli tak, že nariadenie mimoriadnej služby nebolo na splnenie týchto úloh potrebné. Toto svoje rozhodnutie mi bolo z ich strany náležite zdôvodnené spôsobom, ktorý som akceptovala.
      

Preto uzatváram, že za daných okolností nebolo potrebné nariaďovať vojakom výkon mimoriadnej služby.