Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Prehrali, no nemajú morálku, aby si to priznali! – Vladimír Mikunda

V nedeľu 21. mája som si prečítal stručnú a všetkými potrebnými faktami naplnenú oficiálnu tlačovú správu o XVIII. zjazde Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, v ktorej bolo uvedené kto sa stal novým predsedom SZPB, kto tajomníkom ÚR SZPB, kto sa stal členom nového predsedníctva ÚR SZPB, ktorí hostia sa rokovania zjazdu zúčastnili a na záver správy bola vyslovená gratulácia novému predsedovi a tajomníkovi SZPB Viliamovi Longauerovi a Zdenkovi Martonovi k ich zvoleniu a poďakovanie dlhoročnému odchádzajúcemu predsedovi SZPB Pavlovi Sečkárovi.

 

Lenže uplynul týždeň a bratislavský oblastný predseda a bývalý člen predsedníctva ÚR SZPB Martin Krno zdvihol do boja zástavu na zničenie Zväzu, keď začal písomne burcovať, že je prekvapený, keď zistil, že „pri toľkých hrubých porušeniach Stanov SZPB na jeho 18. zjazde v Bánovciach nad Bebravou nastane také ticho,“ a dodal: „ale nenastane, celú záležitosť už rieši Ministerstvo vnútra SR na základe protestu Rozhodcovskej komisie ÚR SZPB“.

 

A ďalej, okrem urážky, jednej z delegátok, ktorá vraj vypisovala o zjazde na FB SZPB hlúposti, zjazd sa neriadil schváleným „scenárom“, že neboli privítaní čestní hostia a niektorým boli skomolené mená a funkcie, že uvádzanie hlavnej správy bývalým tajomníkom V. Longauerom boli samé frázy, nijaké vízie..., že celá voľba predsedu bol obrovský škandál a to pre údajné konečné zmätočné hlasovanie (nikto vraj doposiaľ netuší, koľko hlasov dostal hlavný protikandidát Jozef Ťažký), že neboli prerokované tri závažné programové dokumenty, vrátane novely Stanov a programových priorít, že delegáti vraj nepotvrdili oficiálne rokovanie novej ÚR SZPB a že za konečné uznesenie zjazdu hlasovalo len 47 zo 114 delegátov.  

 

Rozhodcovská komisia ÚR SZPB VRAJ podala na Ministerstvo vnútra SR žiadosť o neprijatie mien nových štatutárov SZPB (V. Longauer a Z. Marton) „lebo zjazd neprebehol podľa Stanov SZPB,“ píše Martin Krno.

 

A teraz čisté víno

Otázkou však je, prečo by MV SR neakceptovalo nových štatutárov SZPB? Veď voľba predsedu SZPB prebehla regulárne, čo mi osobne potvrdila aj prítomná vojnová veteránka, ktorá tam bola ako hosť (no nechcela, aby som ju menoval). Martin Krno spomína v súvislosti so zjazdom 114 delegátov. Pravdou však je, že do voľby predsedu SZPB sa zapojilo 101 delegátov, pričom Viliam Longauer získal 56 hlasov. Na čo je potrebná vedomosť koľko získali v poradí druhý, tretí a ďalší kandidáti? Keby to bola volebná komisia považovala za potrebné, asi by to zverejnila.  

 

Navyše, hlasovanie bolo rátané elektronicky a o tom, kto to bude robiť a ako sa to bude robiť, nerozhodol ani V. Longauer, ani Z. Marton, ale bývalé predsedníctvo, ktorého bol M. Krno členom. Ak by bolo schválilo fyzické rátanie hlasov, ako na XVII. zjazde SZPB, tak by nebolo elektronické.

 

Tento zjazd mal však úplne iný problém, ktorý vyplýva z nedostatočnej úrovne lojality zjazdových delegátov voči voličom, ktorí ich na zjazd delegovali.

Mnohí bývalí funkcionári totiž nasilu pretláčali do funkcie nového predsedu SZPB Jozefa Ťažkého. A síce tak, že cestou svojich spriaznených členov dostali jeho meno, ako odporúčanú osobu, do dokumentov oblastných konferencií, ktorých bolo na Slovensku 35. Lenže mnohí oblastní delegáti odmietli J. Ťažkého podporiť. Zabudli však na to zaviazať vlastných delegátov, ktorých vysielali na XVIII. zjazd, aby museli hlasovať len za toho, koho im oni schválili. Preto mali delegáti z oblastí v podstate voľnú ruku a mohli hlasovať aj proti vôli svojich vlastných voličov.

 

Napriek tomu sa však voľba predsedu SZPB uskutočnila regulárne v súlade so Stanovami SZPB a spochybniť ju môže len rozvracač našej protifašistickej organizácie. Ostatné výhrady, ktoré spomína M. Krno, sú, ak sa potvrdia, riešiteľné novou Ústrednou radou SZPB, ktorej členov riadne zvolilo spomínaných 35 oblastných konferencií. Lebo ÚR SZPB je medzi zjazdami najvyšší orgán Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

snímka autor

Pohľad na rokovanie XVII. zjazdu SZPB v Poprade v roku 2019, kde vo voľbe predsedu SZPB tesne nad V. Longauerom zvíťazil P. Sečkár.

Pohľad na rokovanie XVII. zjazdu SZPB v Poprade v roku 2019, kde vo voľbe predsedu SZPB tesne nad V. Longauerom zvíťazil P. Sečkár.