Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Prešovskí krajskí poslanci opäť riešili problémy školstva – Milan Országh

Hneď na úvod svojej práce v roku 2017 sa poslanci Zastupiteľstva prešovského samosprávneho kraja venovali nekonečnej problematike „svojho“ stredného školstva. Tentoraz v súvislosti so schvaľovaním návrhu VZN o určení počtu tried prvých ročníkov pre školský rok 2017 – 2018. V členení nielen na samotné školy, ale aj v štruktúre na jednotlivé učebné a študijné odbory (spolu s počtom spoločných tried odborov).  To všetko by sa malo premietnuť do prijímacích konaní pre štúdium na stredných školách, ktoré našu mládež čakajú už onedlho. Diskusia sa niesla v kontexte so známym a dlhodobo neriešeným problémom absolútneho nedostatku odborne pripravených absolventov škôl pre slovenské hospodárstvo a konkrétnych potrieb praxe. Poslanci v tejto súvislosti prehodnotili niekoľko vplyvov na súčasný sta, od nekoncepčnosti rezortného  ministerstva a vlády k tomuto mimoriadne vážnemu a na budúcnosť slovenskej ekonomiky vysoko negatívne pôsobiacemu problému už krátkej budúcnosti, až po najobjektívnejší faktor – reálny stav demografického vývoja, ktorý dnes už nikto ovplyvniť nedokáže. Poslanci sa v prevažnej väčšine zhodli na tom, že počet škôl na Slovensku (ale aj v PO kraji je neúnosne veľký a škodlivý školskému systému štátu aj štátu samotnému, pretože podporuje nezáujem žiakov o štúdium a ich snahu získať vedomosti a zručnosti prácou na sebe.

 

Poslanecké plénum riešilo aj pravidelné „povinné jazdy“, ako zmeny bežného rozpočtu, správy hlavného kontrolóra a pod., návrh na schválenie konkrétnych investičných akcií, ktorých financovanie bude zabezpečované z úveru od Európskej investičnej banky, návrh na rekonštrukciu konkrétnych havarijných úsekov ciest II. a III. triedy na území kraja atď. V prípade úveru z EIB ide o financovanie projektov na zníženie energetickej náročnosti. Poslanci zároveň odobrili Dohodu o spolupráci medzi PSK a chorvátskou Dubrovnícko - Neretvianskou župou a venovali sa aj personálnym otázkam.

 

Po skončení rokovania zastupiteľstva bolo predsedom PSK Petrom Chudíkom a primátorkou mesta Prešov Andreou Turčanovou (zároveň poslankyňou krajského parlamentu) podpísané spoločné Memorandum  o spoločnom vytvorení regionálneho Kreatívneho centra. Jeho základnou úlohou bude stimulovanie podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle i netechnologických inovácií. 

Primátorka Prešova Andrea Turčanová a predseda PSK Peter Chudík pri podpise memoranda

Primátorka Prešova Andrea Turčanová a predseda PSK Peter Chudík pri podpise memoranda