Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Prešovské svetlo poznania

Odovzdaním dvadsiatky plakiet ocenenia „Sophista pro regione“ (Vzdelávateľ regiónu) a rovnakého počtu „Lux mentium“ (Svetlo poznania) ukončil Prešovský samosprávny kraj formálne školský rok 2014-2015 pre všetky stredné školy, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, i keď samotné školy ešte dobiehajú posledné pracovné povinnosti.

 

Kým Sophista pro regione je v podstate plaketou spätou s osobnosťou Jána Amosa Komenského, ktorý sa počas svojho života zdržiaval v stredovekom Prešove dvakrát (a dokonca aj prejavil záujem o miesto šéfa tunajšieho Evanjelického kolégia Hornouhorských stavov) je zo svojej podstaty určená pedagógom, Lux mentium zase ich študentom. Pri slávnosti ukončenia školského roku v krajskom formáte boli odovzdané najúspešnejším pedagógom a žiakom na základe výberu členov Územnej školskej rady. Dvadsať úspešných pedagógov zo stredných škôl od východnej hranice nášho štátu po štrbský chotár a tatranskú Tichú dolinu na západe reprezentuje nadštandardnú kvalitu pedagogického procesu a osobné zanietenie pre prácu a vysokú zodpovednosť za zverený „ľudský materiál“. 

 

Aj ocenenia Lux mentium majú rýdzo prešovské korene. Pôvodne je to názov jedného z vedeckých filozofických diel prešovského vedátora Jána Bayera (1630-1674), ktorý sa hlásil k stúpencom Komenského a Bacona. Podľa hodnotení Územnej školskej rady možno každého z nových držiteľov tejto plakety považovať mladého človeka, ktorý sa o rozširovanie svetla poznania zaslúžil takým významným spôsobom, že mimoriadne zviditeľnil nielen svoju školu, ale aj mesto a región, vo veľa prípadoch v doslova svetových parametroch.

 

Nedávne sviatočné ukončenie školského roka a oceňovanie najlepších pedagógov a študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK bolo v poradí už siedme, avšak prvé, pri ktorom odovzdávali ocenenia tým najkvalitnejším osobnostiam východoslovenského školstva najvyšší hodnostári kraja v kompletnej zostave – predseda PSK Peter Chudík spolu s trojicou svojich podpredsedov...  

Budúcnosť Slovenska

Budúcnosť Slovenska

Krátka chvíľa zaslúženej vďaky

Krátka chvíľa zaslúženej vďaky