Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Podnetný seminár na aktuálne témy – Jozef Brehár

Únia slovenských novinárov v Bratislave, ktorú tvorí vyše 300 popredných publicistov, redaktorov a spisovateľov pravidelne organizuje besedy a semináre s významnými osobnosťami ekonomického, politického a spoločenského života na Slovensku. Prvý v tomto roku sa uskutočnil 27. marca v sále Domu športu na Junáckej ulici v Bratislave.


V úvodnej časti vyše 80 prítomných členov únie a vzácnych hostí, medzi ktorými nechýbali prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc., prof. Dr. Ing. Ivan Haluška, DrSc. a bývalý minister poľnohospodárstva SR Ing. Vladimír Chovan, terajší generálny riaditeľ AGROPARTNER, spol. s. r.o., Ing. Vladislav Lysák, DrSc. Správu o činnosti Rady Únie slovenských novinárov za rok 2018 predniesol PhDr. Jozef Pavol Kuchár, v ktorej sa okrem iného konštatuje: Rada únie pomerne úspešne realizovala stanovené zámery a ciele. V centre jej pozornosti okrem zabezpečovania finančných prostriedkov na organizovanie rôznych akcií a podujatí zvýšenú pozornosť venovala rozširovaniu členskej základne a prijímaniu nových členov, najmä z radov mladšej žurnalistickej generácie. Významné miesto patrilo aj organizovaniu rôznych besied s výnimočnými osobnosťami ekonomického, politického a spoločenského života. K mimoriadne vydareným patrili debaty s PhDr. Ľubošom Blahom, PhD., poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, prof. JUDr. Jaroslavom Chovancom, CSc., vysokoškolským pedagógom, Mgr. Štefanom Nižňanským, bývalým generálnym riaditeľom Slovenskej televízie a s doc. Ing. Júliusom Binderom, CSc., bývalým riaditeľom vodohospodárskej výstavby Gabčíkovo.

 

S veľkou pozornosťou účastníci seminára 5. 12. 2018 viedli debatu s bývalým televíznym zahranično-politickým komentátorom PhDr. Leopoldom Moravčíkom.

Členovia únie sa v priebehu celého roka zúčastňovali na rôznych podujatiach a významných spoločenských, kultúrnych aj ekonomických akciách. V tomto smere k najaktívnejším stále patria PhDr. Dušan D. Kerný, Mgr. Štefan Nižňanský, Dr. Vladimír Mikunda, Mgr. Milan Blaha, Ing. Vladimír Mezencev, Ing. Edita Dürrerová, prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc., PhDr. Miloš Čikovský, Ing. Vladimír Zeman, Mgr. Viliam Apfel, Vít Gergély, PhDr. Jozef Mazár, PhDr. Jozef Vranka, Mgr. Elena Šebová, Dr. Vladimír Dobrovič a PhDr. Ivan Paška.

Plánovaný rozpočet na činnosť bol splnený v oblasti príjmov a výdavkov. Na jeho tvorbe majú podiel predovšetkým členské príspevky a príjem z dvoch percent z daní. Žiaľ, len málo bolo tých, čo využili túto možnosť na podporu našej únie.

 

Minulý rok bol veľmi významný aj preto, lebo sme si pripomenuli 95. výročie nedožitých narodenín zakladateľa únie Gabriela Zelenaya. Pri tejto príležitosti vedenie únie založilo tradíciu udeľovania Pamätnej medaily za dlhoročnú úspešnú žurnalistickú tvorbu a za zásluhy o vznik a rozvoj našej novinárskej organizácie. Na základe návrhu Rady ÚSN, odborná porota pod vedením prof. JUDr. Jaroslava Chovanca, CSc., rozhodla, že prvými nositeľmi medaily sa stali: JUDr. Ľudovít Andil, doc. Ing. Július Binder, Dr. h. c. Eva Kristínová, JUDr. Viliam Apfel, Adela Lettrichová, Július Handžárik, PhDr. Jozef Šucha, Viliam Solovič, Ing. Vladimír Mezencev, PhDr. Jozef Kuchár a PhDr. Jozef Vranka.

 

Predseda únie zdôraznil, že okrem úspešných výsledkov a rôznych aktivít, vedenie únie riešilo aj rôzne zložité problémy. K najvážnejším bolo predčasné vypovedanie zmluvy o prenájme zasadacej siene KOZ v Bratislave, v ktorej sa takmer 15 rokov konali všetky stretnutia členov únie. Navyše, k prvému aprílu 2019 skončila platnosť zmluvy o nájme kancelárskych priestorov na ulici Dobšinského 16 v Bratislave. Preto nová adresa Únie slovenských novinárov je Nobelovo námestie č. 8, Bratislava 851 01.

 

Ďalšie semináre a besedy plánované na rok 2019 sa uskutočnia v tejto sále Domu športu, Junácka č. 6, Bratislava.

 

Aj v roku 2018 ÚSN udeľovala Cenu Gabriela Zelenaya za dlhoročnú vynikajúcu tvorbu. Jej nositeľmi sa 16. mája 2018 počas slávnostného ceremoniálu stali prof. Ing. Peter Staněk, CSc., vysokoškolský pedagóg, slovenský ekonóm a prognostik, PhDr. Ján Tužinský, PhD., popredný prozaik a vynikajúci esejista s medzinárodným renomé, PhDr. Dušan Mikolaj, publicista, spisovateľ, vynikajúca osobnosť v oblasti literatúry faktu, doc. Mgr. art. Juraj Sarvaš, herec, scenárista, režisér, pedagóg a predstaviteľ umeleckého prednesu, PhDr. Ivan Paška, ktorý v bývalej Československej televízii pôsobil 29 rokov, bol kameramanom ale aj zahraničným spravodajcom, viedol ekonomickú redakciu Televíznych novín v Bratislave, Rudolf Ferko, kameraman, režisér, scenárista a spisovateľ, ktorý 17. apríla 2018 oslávil 85. narodeniny bohatého, plnohodnotného a tvorivého života; nakrútil takmer 1000 krátkych reportáží, PhDr. Igor Mráz, in memoriam, ktorý nás navždy opustil 7. apríla 2016 vo veku 80 rokov, bol vynikajúcim športovým redaktorom, uznávaným a oceňovaným publicistom a spisovateľom; za novinársky stôl si sadol v roku 1953 v redakcii Smena, Mgr. Ivor Lehoťan, ktorý je športovej verejnosti veľmi dobre známy; celý profesionálny život v novinárskej kariére prežíva v denníku Šport, v súčasnosti pôsobí ako viceprezident medzinárodnej biatlonovej únie pre informácie, Mgr. Miroslav Michalech sa už dávnejšie zaradil medzi popredných športových redaktorov a televíznych komentátorov; mnoho rokov pôsobil v Slovenskej televízii; absolvoval desiatky televíznych prenosov z olympijských hier svetových a európskych šampionátov, z ligy majstrov, ale aj z našej najvyššej futbalovej súťaže, Ing. Miroslav Tomášik, prvého marca 1980 sa stal redaktorom spravodajstva v československom a slovenskom rozhlase, potom pôsobil ako rozhlasový reportér a televízny komentátor; zúčastnil sa na troch futbalových majstrovstvách sveta a troch majstrovstvách Európy, PhDr. Ján Súkup patrí k popredným fotografom a fotoreportérom; spolupracoval s denníkom Šport, s týždenníkom Auto Moto a v Roľníckych novinách; 16 rokov pôsobil v denníku Štart a Mgr. Marcel Merčiak na televíznu pôdu vstúpil ako vysokoškolák už v roku 1995; v STV napriek mnohým premenám a turbulenciám zotrval do dnešných dní, stal sa majstrom hovoreného slova.

 

Nositeľom Ceny Gabriela Zelenaya za dlhoročné vynikajúce výkony a úspešnú reprezentáciu Slovenského športu doma aj vo svete sa stal už žiaľ nebohý Jozef Adamec, vynikajúci a neopakovateľný futbalista, hráč tých najvyšších kvalít, reprezentant a tréner. Na svojom konte má 44 reprezentačných štartov. Žiaľ, 24. 12. 2018 z našich radov navždy odišiel.

Rok 2019 je pre nás rokom jubilejným. V jeho priebehu pripravíme slávnostné stretnutie pri príležitosti 20. výročia našej spoločnej činnosti. Okrem toho únia zorganizuje štyri semináre na aktuálne témy. Rada bude pracovať v tomto zložení: PhDr. Jozef Pavol Kuchár, predseda; PhDr. Dušan D. Kerný, podpredseda; Mgr. Štefan Nižňanský, podpredseda; Dr. Vladimír Mikunda, výkonný podpredseda; Dr. Vladimír Dobrovič, manažér a hospodár; Ing. Edita Dürrerová, tajomníčka; a členovia Mgr. Milan Blaha, PhDr. Ivan Paška a Ing. Vladimír Zeman.

Druhá časť seminára patrila Ing. Vladimírovi Chovanovi (na foto), ktorý sa venoval problematike pôdohospodárstva a výrobe potravín. Podrobnú správu prinášame v článku pod názvom Párky = výsmech v črievku.

Foto: Ing. Edita Dürrerová 

 

Ing. Vladimír Chovan

Ing. Vladimír Chovan