Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Parlament prijal pravidlá o ľudských právach a životnom prostredí pre firmy – Jan Jakubov

• Pravidlá platia pre podniky a materské spoločnosti v EÚ i mimo nej s obratom nad 450 miliónov eur

• Firmy musia vytvoriť plán transformácie v súlade s Parížskou dohodou

• Podniky budú zodpovedať za škody a môžu byť pokutované za porušenie pravidiel

 

Poslanci schválili v stredu nové pravidlá, ktoré zaväzujú firmy zmierniť ich negatívny vplyv na ľudské práva a životné prostredie.

 

Európsky parlament 374 hlasmi za, 235 proti a 19 sa zdržalo hlasovania schválil smernicu o náležitej starostlivosti dohodnutú s Radou. Tá stanovuje pre firmy a ich dodávateľov a odberateľov vrátane napríklad výroby a distribúcie povinnosť ukončiť alebo zmierniť negatívny vplyv, ktorý majú na ľudské práva a životné prostredie. Patrí sem napríklad otroctvo, detská práca, strata biodiverzity, znečistenie či ničenie prírodného dedičstva.

 

Prístup založený na riziku a transformačný plán

Tieto pravidlá budú platiť pre podniky v EÚ a materské spoločnosti s viac ako 1000 zamestnancami a celosvetovým obratom nad 450 miliónov eur, ako aj pre podniky, ktoré uzavreli franchisingové alebo licenčné zmluvy v EÚ zaručujúce spoločnú firemnú identitu s celosvetovým obratom nad 80 miliónov eur, pokiaľ minimálne 22,5 milióna eur pochádza z licenčných poplatkov. Takisto sa budú vzťahovať na podniky mimo EÚ, materské spoločnosti a podniky, ktoré uzavreli franchisingové alebo licenčné zmluvy v EÚ, ak dosiahli rovnako vysoké obraty v EÚ. V snahe zabezpečiť dodržiavanie nových povinností budú tieto firmy musieť začleniť náležitú starostlivosť do svojich politík, urobiť príslušné investície, vyžiadať si od partnerských firiem zmluvné záruky, zlepšiť svoj podnikateľský plán či podporiť partnerské malé a stredné podniky. Podniky budú tiež musieť prijať plán transformácie, ktorý by mal zaistiť, že ich obchodný model bude v súlade s limitom globálneho otepľovania podľa Parížskej dohody na úrovni 1,5 °C.

 

Sankcie a odškodnenie obetí

Členské štáty budú musieť poskytnúť podnikom podrobné online informácie o ich povinnostiach v oblasti náležitej starostlivosti prostredníctvom praktických portálov s usmerneniami Komisie. Zároveň budú musieť ustanoviť orgán dohľadu, ktorý bude mať právomoc prešetrovať konanie firiem a udeľovať sankcie tým podnikom, ktoré porušia pravidlá. Tieto budú zahŕňať napríklad zverejnenie ich mena a tiež pokuty vo výške až 5 % ich čistého celosvetového obratu. Komisia v snahe podporovať spoluprácu a umožniť výmenu najlepších postupov vytvorí európsku sieť orgánov dohľadu. Podniky budú zodpovedať za škody, ktoré vzniknú v dôsledku porušovania povinností týkajúcich sa náležitej starostlivosti a budú musieť v plnej miere odškodniť svoje obete.

 

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňa Lara Wolters (S&D, NL) po hlasovaní v pléne uviedla: „Dnešné hlasovanie je míľnikom pre zodpovedné obchodné správanie a významným krokom smerom k ukončeniu vykorisťovania ľudí a planéty nezodpovednými podnikmi. Tento právny predpis je ťažko vybojovaným kompromisom a výsledkom mnohých rokov tvrdých rokovaní. Som hrdá na to, čo sme spolu s našimi progresívnymi spojencami dosiahli. V rámci budúceho mandátu Parlamentu budeme bojovať nielen za to, aby bol tento predpis rýchlo implementovaný, ale aj za to, aby bola európska ekonomika ešte udržateľnejšia.“

 

Ďalší postup

Smernica musí byť teraz formálne schválená Radou, podpísaná a zverejnená v Úradnom vestníku EÚ. O 20 dní nato nadobudne účinnosť. Členské štáty budú mať dva roky na zapracovanie nových pravidiel do vnútroštátneho práva.

 

Nové pravidlá (okrem povinností v oblasti komunikácie) sa budú uplatňovať postupne pre podniky v EÚ (a mimo EÚ pokiaľ dosiahli rovnako vysoké obraty v EÚ):

·  od roku 2027 na podniky s viac ako 5 000 zamestnancami a celosvetovým obratom nad 1 500 miliónov eur;

·  od roku 2028 na firmy s viac ako 3 000 zamestnancami a celosvetovým obratom nad 900 miliónov eur;

·  od roku 2029 na všetky ostatné podniky v pôsobnosti smernice (vrátane tých s viac ako 1 000 zamestnancami a celosvetovým obratom nad 450 000 miliónov eur).

 

Súvislosti

Parlament opakovane žiadal o väčšiu zodpovednosť podnikov a právne predpisy o povinnej náležitej starostlivosti. Návrh Komisie predložený 23. februára 2022 dopĺňa ďalšie súčasné a nadchádzajúce legislatívne akty, napríklad nariadenie o odlesňovaní, nariadenie o nerastných surovinách z konfliktných oblastí a nariadenie zakazujúce výrobky vyrobené nútenou prácou.

 

Prijatím týchto právnych predpisov Parlament reaguje na očakávania občanov týkajúce sa udržateľnej spotreby, ako sa uvádza v návrhu 5 ods. 13, posilnenia etického rozmeru obchodu ako je vyjadrené v návrhu 19 v odsekoch 2 a 3, ako aj modelu udržateľného rastu ako je uvedené v návrhu 11 v odsekoch 1 a 8 záverov Konferencie o budúcnosti Európy.