Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Pútavé prerozprávanie biblických príbehov – MILAN KENDA

Anna Sláviková: TO NIE SÚ LEN ROZPRÁVKY

Bratislava: Vydavateľstvo DAXE, 2023, 1. vyd., 64 s., ISBN 978-80-8241-030-6

 

Renomovaná spisovateľka, poetka, recenzentka a publicistka ANNA SLÁVIKOVÁ sa podujala zrealizovať záslužný edičný čin: Pre malých čitateľov prerozprávať sedemnásť biblických príbehov zo Starého zákona, vrátane osemnásteho novozákonného epilógu o narodení malého Ježiša. Autorka svoj nesporný prínos zdôvodňuje v prológu týmito slovami: „Niektoré náročnejšie udalosti treba hovoriť opatrne a zrozumiteľne, aby to malé hlávky pochopili. Tak ich ponúkam aj ja a verím, že ich malí čitatelia prijmú a poslúžia im ako základ pre ďalšie ich duchovné vzdelávanie. V týchto príbehoch je obrovská sila pravdy. Preto pretrvala tisícky rokov a stále je živá.“

 

Po autorkinom úvode nasleduje pútavé prerozprávanie týchto biblických príbehov: Záchrana malého Mojžiša; Dlhá a dramatická cesta izraelského národa do zasľúbenej zeme; Desať božích prikázaní, ktoré na kamenných doskách zniesol Mojžiš z hory Sinaj; Príbeh o modlárstve v podobe zlatého teľaťa; Evina neposlušnosť pod stromom poznania a vyhnanie Adama i Evy z rajskej záhrady; Mätež jazykov pri stavbe babylonskej veže; Ako obor Goliáš provokoval útleho Dávida a doplatil na svoje urážky; Príbeh o tom, ako sa pastier Dávid dostal do kráľovského rodu; Tragédia zradného Dávidovho syna Absolóna; Čo všetko dokázal a čo nám odkázal múdry kráľ Šalamún; Potopa sveta – tragédia so šťastným koncom pre muža menom Noe a jeho rodinu; Rozprávanie o starcovi, ktorý umožnil vznik príslovia „Starý ako Matuzalem“; Rivalita dvoch Izákových synov, Ézara a Jakoba, v ktorej sa Jakobovi klamstvo nevyplatilo; Ako sa darilo Danielovi v jame levovej; Strastiplné i príjemné zážitky Jakobovho syna Jozefa; Zničenie mesta Sodoma; Naostatok príbeh o Jóbovi, čo nezanevrel na Pána Boha, ktorý ho programovo sústavne ničil.

 

Podľa viacerých znalcov je starozákonná Biblia výrazný triler. Posúďte názory týchto mysliteľov v krátkom kaleidoskope citátov: Robert Ingersoll: Keby niekto dodržiaval dnes učenie Starého zákona – bol by zločincom. Thomas Paine: Vždy, keď čítame oplzlé historky o zmyselných orgiách, krutých a mučivých popravách, o neskrotnej pomstychtivosti, ktorými je viac než polovica Biblie zaplnená, bolo by vhodnejšie volať ju slovom diablovým než slovom božím. Sir James Paget: Nepoznám žiadnu inú knihu, ktorá by bola rovnako brutálna a sadistická v návodoch na konanie, či už súkromné alebo verejné – ako je Biblia. Elihu Palmer: Obskúrnosť, neuveriteľnosť a oplzlosť – natoľko sú nápadné v jej častiach, že by opodstatňovali zavrhovať aj dielo tohto charakteru od moderného spisovateľa. Obsahuje zmes nezrovnalostí a protirečení, takže nazývať Bibliu slovom Božím je vrchol extravagantnosti. C. Dennis McKinsey: Ak sa naozaj ponoríte do Biblie,  uvidíte, že je to bludisko, skutočný labyrint protirečení, nezrovnalostí, nepresností, zlej matematiky, zlej vedeckosti, mylného zemepisu, falošných proroctiev, nemorálnych pripomienok, degenerovaných hrdinov a množstva iných problémov – presahujúcich možnosť ich vymenovať. Môže to byť slovo niekoho, ale celkom iste to nie je dielo dokonalého božstva. Biblia má viac dier ako záclona na dverách. Robert Ingersoll: Je to tak ako väčšina starobylých kníh – zmes klamstva a pravdy, filozofie a bláznovstva – všetko napísané ľuďmi – a dokonca takými, z ktorých väčšina neboli civilizovaní. Niektoré jej zákony sú dobré – iné však nekonečne barbarské. A. J. Mattill Jr.: Podľa knihy Samuel 12:7-8 sám Boh dal Dávidovi Saulove ženy. Tu nachádzame teda opäť božiu vôľu a schvaľovanie bigamie, konkubinátu a polygamie – celý regiment žien! V celom obsahu Svätého písma nemožno nájsť pokyny, ktoré by sa takýmto praktikám priečili. Nečudo, že v moslimských krajinách praktizujú až dodnes polygamiu aj židia. Peter McWilliams: Biblia, ak ju berieme ako celok, sa môže použiť na chválu alebo hanobenie alebo odsudzovanie prakticky akejkoľvek ľudskej činnosti, myšlienky, presvedčenia alebo praxe. Luther Burbank: Čítajme Bibliu bez tých nevhodných farebných okuliarov teológie a rovnako ako pri čítaní akejkoľvek inej knihy používajme pri tom zdravý úsudok a rozum.

 

Tieto charakteristiky úzkostlivých moralistov sa môžu javiť ako príkre, prehnane zatracujúce biblické texty. Rozhodne však treba uskutočniť pre mladučkých čitateľov citlivý výber týchto biblických príbehov do knihy pre detského čitateľa a bez hrdloreznej interpretácie. To sa autorke podarilo. Sláviková svoju knihu pre detského recipienta majstrovsky transformovala do prijateľnej polohy, pričom potlačila starozákonnú krvavosť, zvýraznila biblickú dramatickosť a zdôraznila víťazstvo pravdy nad lžou, dobra nad zlom, ušľachtilého charakteru nad bezcharakternosťou.

 

Uvedený kaleidoskop „neúctivých“ pohľadov najmä na starozákonnú Bibliu korešponduje s voltaireovským kritickým pohľadom na rub Biblie. Lenže Starý zákon má aj povestnú druhú stranu mince – pôsobivú, fascinujúcu inšpiratívnosť a výpovednú hodnotu. Popri antickej mytológii je Biblia /Starý i Nový zákon/ obrovským inšpiračným zdrojom pre všetky druhy umenia. A z toho vyplýva významný poznatok: že je aj ZÁKLADNÝM KĽÚČOM  pre porozumenie rôznych diel zo sféry umeleckej tvorby, literárnych, maliarskych, sochárskych, hudobných i scénických. Z tohto aspektu treba poďakovať autorke i vydavateľstvu DAXE za to, že významne prispeli k rozšíreniu vedomostí o takom kultúrnom poklade, akým je nesporne starozákonná Biblia.