Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Ombudsmanka osobne upozornila ministra zdravotníctva na porušovanie práv žien pri pôrodoch

(TASR) - Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová na osobnom stretnutí s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským poukázala na závažné zistenia vyplývajúce z jej správy o dodržiavaní práv žien počas pôrodov.

      

Minister zdravotníctva si informácie týkajúce sa správy ombudsmanky z prieskumu vypočul a s jej závermi a odporúčaniami sa stotožnil. Zároveň zdôraznil, že problémy premietnuté v správe by podľa neho v 21. storočí mali byť už dávno vyriešené. Deklaroval snahu zrealizovať kroky vedúce k zlepšeniu situácie v oblasti dodržiavania práv žien počas pôrodov. Jeho cieľom je zmena systému zdravotnej starostlivosti tak, aby v centre záujmu bol pacient alebo pacientka, v tomto prípade rodička.
      

„Na osobnom stretnutí som ministra zdravotníctva oboznámila so zásadnými informáciami o tom, ako sa na Slovensku dlhodobo porušujú práva žien pri pôrodoch. Zdravotnícky personál ženám napríklad stále vykonáva rutinné nástrihy hrádze, nezabezpečuje dostatočnú anestéziu pri šití, nerešpektuje intimitu a právo žien na súkromie a podobne. Vítam, že minister je naklonený presadzovať v tejto oblasti zmeny, dôležité bude ich premietnutie do praxe,“ uviedla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.
      

Ako ukazujú výsledky prieskumu ombudsmanky, v rámci ktorého sa dotazníkom podarilo vyzbierať 3 164 výpovedí žien o skúsenostiach z pôrodov, napriek zlepšeniam v niektorých oblastiach, napríklad vo vnímaní správania zdravotníckeho personálu k rodičkám, zdravotná starostlivosť pri pôrodoch v plnej miere nezohľadňuje vedecký a lekársky vývoj pri plnom rešpektovaní práv žien. Najzávažnejšie sú zistenia o porušovaní práva na ochranu súkromia, práva na informovaný súhlas, na ochranu ľudskej dôstojnosti, rešpektovanie telesnej integrity a psychickej integrity,  ako aj na dodržiavanie práva užívať plody vedeckého pokroku a jeho využitia.
      

Ombudsmanka žiada ministra zdravotníctva o zlepšenie pôrodníctva na Slovensku
      

Verejná ochrankyňa práv odporúča, aby sa v pôrodníctve zaviedli jednotne aplikované štandardy zohľadňujúce vedecký a lekársky vývoj pri plnom rešpektovaní práv žien. Žiada tiež realizáciu školení pre zdravotnícky personál s cieľom zvyšovať povedomie o problematike násilia páchanom na ženách, ako aj o potrebe zabezpečovať informovaný a slobodný súhlas. V súvislosti s rešpektovaním práva na súkromie a intimity žien navrhuje zabezpečiť primerané finančné prostriedky pre zdravotnícke zariadenia, aby poskytovali dôstojné prostredie pre ženy a vyhovujúce pracovné podmienky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
      

Verejná ochrankyňa práv žiada okrem toho prijať legislatívnu úpravu, ktorá zákonom stanoví, aby ženy, ako aj pacienti a pacientky (vrátane maloletých) mali pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti právo na prítomnosť osoby blízkej alebo osoby určenej pacientom alebo pacientkou.
      

Ombudsmanka tiež volá po vytvorení efektívneho kontrolného mechanizmu na prešetrovanie sťažností, ktorý zaručí nezávislé preskúmanie a sankcionovanie príslušných inštitúcií a zabezpečí kompenzáciu a nápravu pre dotknuté osoby.
      

Minister zdravotníctva uviedol, že sa návrhmi na zmeny bude zaoberať.