Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Obsah a kvalitu volebného programu posúdia voliči – Ivetta Macejková

Dňa 11. októbra 2013 som zverejnila svoje stanovisko k výrokom Radoslava Procházku, občianskeho kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky (pozri www.concourt.sk http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachment/page/ts data/Tl %20info 85 13 Pro chazka.pdf), a už som sa nemienila ďalej vyjadrovať k jeho „predvolebnej" kampani. Avšak vzhľadom na jeho pokračujúce, ničím nepodložené vyjadrenia (naposledy zverejnené napríklad agentúrou SITA 9. decembra 2013 a denníkom Pravda 10. decembra 2013) týkajúce sa odvolávania vedenia Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd"), konkrétne jeho predsedníčky, nedá mi, aby som znova nereagovala. V tejto súvislosti preto uvádzam nasledovné:
1. Občiansky kandidát na prezidenta Slovenskej republiky pán Procházka má právnické vzdelanie.
2. Občiansky kandidát na prezidenta Slovenskej republiky pán Procházka v rokoch 2001 a 2002 pracoval ako poradca ústavného súdu.
3. Občiansky kandidát na prezidenta Slovenskej republiky pán Procházka je médiami označovaný za experta na ústavné právo.
4. Občiansky kandidát na prezidenta Slovenskej republiky pán Procházka od roku 2007 vykonáva súkromnú advokátsku prax.
V súvislosti s týmito skutočnosťami preto na tomto mieste možno dôvodne predpokladať, že veľmi presne pozná znenie zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. O to viac ma zaráža, že tento občiansky kandidát už dnes vedie „predvolebnú" kampaň, hoci mu to ustanovenie § 15 zákona č. 46/1999 Z. z. výslovne zakazuje.

Pán Procházka v uplynulých dňoch predstavil svoj volebný program. Už v predchádzajúcich diskusiách prezidentských kandidátov sa vyjadroval k súčasnému stavu slovenskej justície, kde namiesto konkrétnych riešení ponúkal svoje personálne vízie a za jednu zo svojich priorít ako budúceho prezidenta označil výmenu vedenia ústavného súdu. Neopiera sa pri nich o žiadne relevantné fakty, ale výlučne o svoje pocity, podľa ktorých „ústavný súd v ostatných rokoch veľmi ublížil svojej reputácii".
Pán Procházka nie je jediný, komu leží na srdci dobré meno ústavného súdu. Aj jeho súčasné vedenie so znepokojením sleduje, akým smerom sa uberá verejná diskusia, ku ktorej pán Procházka významne prispieva, keď sa jej predmetom stáva ústavný súd. Vedenie ústavného súdu nezľahčuje mieru svojej zodpovednosti, ktorú nesie za reprezentovanie nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti, na druhej strane sa však nemôže iba mlčky prizerať vyjadreniam pána Procházku, ktorých predmetom nie je vecná kritika, ale bezdôvodné spochybňovanie odbornosti a nezávislosti vedenia ústavného súdu, zvlášť mňa ako jeho predsedníčky.

Zaradenie výmeny vedenia ústavného súdu do volebného programu kandidáta na prezidenta, ktoré pán Procházka nijako neodôvodnil, svedčí buď o nedostatku iných tém, ktorými by pán Procházka ako kandidát mohol osloviť širokú verejnosť, alebo o snahe zapáčiť sa jednoduchými riešeniami. Opätovne zdôrazňujem, že jeho výrokom o výmene vedenia ústavného súdu ako o jeho priorite, ktorá je v priamej kompetencii prezidenta Slovenskej republiky, chýba racionálna podstata, nepoukazuje na žiadne fakty a dôvody, pretože žiadne neexistujú. Aj preto ich nemožno považovať za nič iné ako za - ako som už spomínala - lacný a nie veľmi etický pokus o získavanie voličských hlasov vo svojej predvolebnej kampani, ktorá je navyše v súčasnosti mimo zákona č. 46/1999 Z. z.

Obsah a kvalitu volebného programu pána Procházku posúdia voliči. Pokúšanie sa o zvyšovanie jeho hodnoty útokmi na vedenie ústavného súdu občianskemu kandidátovi na funkciu prezidenta Slovenskej republiky nesvedčí. Pánovi Procházkovi to nesvedčí o to viac, že sa síce vytrvalo prezentuje ako zástanca právneho štátu, ale nespráva sa v duchu svojho hesla Hrdé Slovensko -Vaše právo, moja povinnosť, keď na rozdiel od iných kandidátov nerešpektuje zákonom ustanovené pravidlá predvolebného boja o funkciu prezidenta Slovenskej republiky.

Záverom by som chcela pána Procházku upozorniť na čl. 104 Ústavy Slovenskej republiky:
(1) Prezident skladá pred Národnou radou Slovenskej republiky do rúk predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky tento sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať a obhajovať ústavu a ostatné zákony."
(2) Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou má za následok neplatnosť voľby prezidenta.

Pred tým, ako budúci prezident zloží sľub do mojich rúk, bude musieť presvedčiť voličov nielen o svojich odborných, ale aj o morálnych kvalitách. Znevažovanie vedenia ústavného súdu v predvolebnej kampani k nim podľa môjho názoru nepatrí.

JUDr. Ivetta Macejková, PhD.
predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky