Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Novela zákona o zbraniach môže mať negatívne dopady – Ľudovít Miklánek

Bratislava 3. februára (TASR) - Prijatie novely zákona o zbraniach a strelive z dielne Ministerstva vnútra SR (MV), ktorá má implementovať smernicu Európskej únie (EÚ), môže mať veľké negatitívne dopady. A to zásadné, výrazné negatívne narušenie doterajšej vyváženej právnej úpravy nadobúdania a držby zbraní, výrazné zhoršenie bezpečnostnej situácie v štáte, obmedzenie výkonu športovej činnosti a výrazné obmedzenie až zánik kultúrnych aktivít venujúcich sa rekonštrukciám historických udalostí. Domnieva sa podpredseda Združenia vlastníkov strelných zbraní Slovenska - Legis Telum Ľudovít Miklánek.

 

 

"V súvislosti s informáciami, ktoré prebehli počas rokovania predsedov branno-bezpečnostných výborov V4 si myslíme, že by bolo so schválením novely vhodné počkať do rozhodnutia Európskeho súdneho dvora o žalobe, ktorú podala Česká republika voči jej platnosti. Ak by platnosť smernice nebola zrušená, máme zásadné námietky, ktoré sme komunikovali aj s MV SR v rámci konania medzirezortného pripomienkového konania. Ako rozporuplné pasáže vnímame úplne odlišný prístup ku kategorizácii zbraní, aký sme tu mali doteraz. Vôbec nerešpektuje to, že občania SR vlastnia mnoho kategórií zbraní, ktoré smernica jednoducho zaraďuje medzi zakázané," zdôraznil Miklánek.     

 

 "Podobných nelogických požiadaviek pribudne viacero, text smernice tvorili ľudia, ktorí technickej stránke zbraní vôbec nerozumejú. Okrem toho, že by to pre mnoho ľudí znamenalo kriminalizáciu za legálne nadobudnuté zbrane, na základe skúseností z minulosti by smernica spôsobila nárast počtu ilegálnych zbraní na úkor legálnych a teda v našich končinách by to bolo veľkým bezpečnostným rizikom. Každé zásadné sprísnenie doteraz spôsobilo, že sa tisíce zbraní dostali mimo legálnu zónu," pripomenul podpredseda združenia Legis Telum.

 

Novela zákona podľa neho "môže prispieť" k výraznému zhoršeniu bezpečnostnej situácie v štáte. "Mnohí občania, nútení plniť pre nich nové finančne náročné podmienky uloženia zbraní a získania výnimky na ďalšiu držbu svojich legálne nadobudnutých zbraní, po zániku platnosti zbrojného preukazu tieto zbrane neodovzdajú do úschovy štátu, ale presunú ich do ilegálnej sféry. Novela zákona ide proti legitímnym očakávaniam a záujmom skupiny obyvateľstva, ktorá je ochotná, spôsobilá a vybavená podieľať sa aktívne na obrane štátu a verejného poriadku," myslí si Miklánek.

 

 "Ďalej nemožno očakávať úspech žiadnej ďalšej zbraňovej amnestie. Reguláciou dotknutí občania už pri prerokovávaní smernice začali strácať dôveru v štát, EÚ a ich inštitúcie. Vidia, že EÚ nie je  garantom nedotknuteľnosti ich vlastníckych práv, ale naopak, legálnu držbu zbraní potláča a kriminalizuje," zdôraznil.

 

Okrem toho negatívnym dopadom môže byť aj obmedzenie výkonu športovej činnosti a výrazné obmedzenie až zánik kultúrnych aktivít venujúcich sa rekonštrukciám historických udalostí. Pre radikálne zvýšenie finančných nárokov sa ďalšia držba zbrane stane pre mnohých nedosiahnuteľná.

 

Ďalej sa zvýšia výdavky občanov na úseku zbraní a streliva. "Pri predpokladaných nákladoch približne 200 eur na získanie Zbrojného preukazu (kolky, potvrdenie lekára, psychológa, atď.) ide pri počte 148.027 držiteľov o takmer 30 miliónov eur každých 5 rokov. K tomu treba pripočítať správne poplatky na žiadosti o výnimky, ktoré pri desaťtisícoch zbraní, ktoré po novom prechádzajú do kategórie A, budú v rádoch miliónov eur. Náklady na zabezpečenie uloženia zbraní,  ktoré budú musieť držitelia znášať, budú v rádoch desiatok miliónov. Toto všetko bez akéhokoľvek pozitívneho dopadu na bezpečnosť. Práve naopak, mnoho ľudí budú tieto výrazné náklady motivovať k prechodu do ilegality," dodal na záver.

 

Zákon, ktorý má zamedziť zneužívaniu strelných zbraní, chce MV SR predložiť do vlády začiatkom marca. Informoval o tom tlačový odbor rezortu. Návrhom zákona chce MV dosiahnuť rovnováhu medzi zabezpečením slobody pohybu niektorých strelných zbraní v rámci Európskej únie a potrebou jeho primeranej kontroly. Z pripravovaných zmien vyzdvihlo ministerstvo napríklad kategorizáciu zbraní a zavedenie evidovania niektorých ich druhov. Doba platnosti zbrojného preukazu by sa mala zákonom skrátiť z desiatich rokov na päť.

K návrhu majú výhrady aj zástupcovia slovenských klubov vojenskej histórie. Zástupcovia klubov konštatovali, že v prípade neakceptovania ich pripomienok nebude možné organizovať historické ukážky bojov napríklad z obdobia Slovenského národného povstania v rozsahu, na aký je verejnosť zvyknutá. S navrhovanou novelou nesúhlasia napríklad aj športoví strelci, poľovníci a iné strelecké organizácie. Novela podľa nich ide výrazne nad požadovaný rámec európskou smernicou.