Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Nie Kisgéres, ale Malý Horeš! – Vladimír Mezencev

Južný Zemplín je súčasťou dvoch okresov – Trebišovského a Michalovského. Známy je hlavne pestovaním hrozna a produkciou tokajského vína. Napriek tomu všetkému je to kraj, o akom sa zvykne hovoril, že sa nachádza „Pánu Bohu za chrbtom...“ Práve preto každá investícia z „bruselských“ peňazí vzbudí záujem v širokom okolí. Tak to je aj v prípade programu sloven­sko-maďarskej spolupráce lnterrec, ktorého výsledným efektom má byť vinárska a kultúrna turistika v areáli tufových vínnych pivníc. A tých je tu vyše tristo. Tento cezhraničný projekt spája obce Malý Horeš na Slovensku a Her­cegkút v Maďarsku. Celková hodno­ta projektu je vyše 519 200 eur, EÚ z toho financuje osemdesiatpäť per­cent, čo je vyše 441-tisíc eur.

Nečudo, že na záverečnej konfer­encii k projektu, ktorý v angličtine je charakterizovaný stručným náz­vom „Winne Celiara“ (vinné pivnice), sa zišlo veľa spokojných ľudí. Ešte pred začiatkom oficiálneho pro­gramu prítomní medzi sebou živo diskutovali, ale nezainteresovaní by nadobudli dojem, že sú niek­de v Maďarsku, a nie v obci Malý Horeš v Trebišovskom okrese. Už v rámci oficiálneho programu deti z miestnej základnej školy zaspie­vali dve pesničky v maďarčine, po­ tom ženská folklórna skupina jednu, tiež v tomto jazyku. Vystúpenia jednotlivých rečníkov prekladali do slovenčiny a naopak, ale ten náš jazyk tam zaznieval len akoby z po­vinnosti, a pokiaľ to bolo možné čo najmenej. Kuriózna situácia vznikla pri vystúpení konzula Generálneho konzulátu Maďarska v Košiciach lstvána Buczkóa. Samozrejme, roz­prával po maďarsky a tlmočník sa usiloval prekladať jeho vystúpenie do slovenčiny. Dvakrát po preložení dvoch viet začal tiež rozprávať po maďarsky a ospravedlnil sa tým, že zvyk je zvyk... Pán konzul ho gestom ruky zastavil, dokončil svoj prího­vor v maďarčine a potom - na veľké a milé prekvapenie - pokračoval v kvalitnej češtine. 

V každom prípade od vínnej turis­tiky v Malom Horeši, ktorý má vyše tisíc obyvateľov, sa dá veľa očakávať. Ale... Zostali sme úplne šokovaní po návšteve jednej z takýchto pivníc, ktorej majiteľ predáva víno vo fľa­šiach s etiketami iba v maďarčine (!). Na fľaši je napísané iba Kisgéres, a to je pomenovanie tejto obce v maďarčine! Názov Malý Horeš ne­bol ani na navštívenkách a letáčikoch jeho firmy. Pokiaľ si vinári z Malého Horeša myslia, že vystačia so svo­jou maďarčinou a s veľmi slabou slovenčinou, tak sa veľmi mýlia! Ak sem zavítajú milovníci tohto moku zo Žiliny, z Liptova, Oravy i ďalších miest a regiónov, budú vyžadovať komunikáciu v slovenčine, a to už nespomíname cudzie jazyky, ak sa miestni tešia i na zákazníkov a hostí z Rakúska, Nemecka, Poľska, Po­baltia... V tomto už žiadne peniaze z EÚ nepomôžu, tu si musia miestni vinári vstúpiť do svedomia a vziať na vedomie, že žijú na Slovensku.