Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Najviac pokút dostal vysielateľ TV JOJ, najviac sťažností prišlo na RTVS

(TASR) – Najviac pokút za porušenie zákona o vysielaní a retransmisii (ZVR) zaplatil v roku 2020 vysielateľ TV JOJ, najväčší počet sťažností verejnosti na vysielanie smeroval k RTVS. Vyplýva to zo Správy o stave vysielania v Slovenskej republike a činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR), ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vzali v utorok na vedomie.

      

Správa, ktorú v pléne NR SR predložila predsedníčka regulačného orgánu Marta Danihelová, uvádza, že rada v roku 2020 rozhodla o uložení sankcie za porušenie ZVR v 69 prípadoch, sedem sa týkalo rozhlasového a 62 televízneho vysielania. V 52 prípadoch uložila finančnú pokutu, ďalších 17 prípadov riešila pochybenie upozornením na porušenie zákona.
      

Celková výška finančných sankcií dosiahla 174.914 eur. Prakticky celá suma sa týka pokút televíziám, rozhlasovým vysielateľom uložila RVR tri pokuty v súhrnnej výške 695 eur.
      

V rozhlasovom vysielaní bola najvyššia pokuta 497 eur uložená RTVS, dve menšie po 99 eur  Rádiu ONE.
      

Za porušenie zákona v televíznom vysielaní dostala RTVS dve pokuty v celkovej výške 828 eur. Najvyššiu sumu pokút musel zaplatiť vysielateľ MAC TV (TV JOJ), ktorý dostal od rady 28 pokút v celkovej výške 131.018 eur. Vysielateľ Markíza-Slovakia dostal 11 pokút so sankciou vo výške 31.591 eur.
      

Počet 69 sankcií v roku 2020 je o 6 viac ako v roku 2019, o 17 narástlo medziročne aj číslo pokút.
      

Správa takisto uvádza, že v roku 2020 zaevidovala Kancelária RVR 527 sťažností týkajúcich sa obsahu vysielania. Sťažnosti zaevidované v roku 2020 sa vzťahovali k 428 programom/programovým zložkám ( viaceré podnety sa mohli týkať jedného programu).
      

V prípade televízneho vysielania v roku 2020 smeroval najväčší počet sťažností (174) voči RTVS a vysielaniu Jednotky, pričom  95 z nich smerovalo voči programu OTO. O niečo menej sťažností (99) smerovalo voči TV Markíza a tiež  voči JOJ (75). Sťažností, týkajúcich sa vysielania regionálnych a lokálnych televízií, bolo 13.
      

„Pri porovnaní s rokom 2019 možno skonštatovať, že kým počet sťažností smerujúcich voči verejnoprávnemu vysielateľovi stúpol, pri licencovaných bol zaznamenaný pokles,“ uviedla RVR v správe.
      

Čo sa týka rozhlasového vysielania, RVR zaregistrovala 39 sťažností, z toho 31 sa týkalo RTVS – Slovenského rozhlasu.
      

Najviac podnetov (171) sa týkalo ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, 160 namietalo nevhodnosť vysielaných programov vo vzťahu k ochrane maloletých, 142 sa vzťahovalo k objektivite a vyváženosti spravodajských a politicko-publicistických programov a 56 podnetov sa vzťahovalo k vysielaniu reklamy, telenákupu, umiestňovaniu produktov či sponzoringu. Ďalších 51 sťažností malo iný charakter, resp. sa vzťahovalo k rôznym iným ustanoveniam ZVR.
      

Za opodstatnené uznala rada 19 sťažností, päť sťažností bolo opodstatnených sčasti.
      

V roku 2020 pôsobil v oblasti rozhlasového zákona jeden vysielateľ zo zákona (RTVS) s deviatimi programovými okruhmi. V prípade vysielateľov na základe licencie bolo v platnosti 39 licencií na rozhlasové analógové terestriálne vysielanie a 25 licencií na digitálne vysielanie.
      

Televízny program zabezpečoval verejnoprávny vysielateľ prostredníctvom svojich troch programových služieb a tiež držitelia 31 licencií na televízne analógové terestriálne vysielanie a 184 licencií na digitálne televízne vysielanie. RVR dodáva, že 31 vysielateľov malo licenciu iba na vysielanie doplnkového vysielania.