Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Nápaditý pomocník pre environmentálnu výchovu – Milan Kenda

Z nedávnych rozhlasových správ sme sa dozvedeli, že v environmentálnej výchove, teda vo vytváraní správneho a zodpovedného vzťahu k prírode a zdravého životného štýlu, sme obsadili posledné miesto medzi štátmi Európskej únie. Smutná a negatívna pozícia! Nedostatočnosť, ktorá sa môže kruto vypomstiť v čase dospievania budúcej, environmentálne neprebudenej generácie, aká sa dostane aj k plánovaniu a rozhodovaniu vo sfére životného prostredia v našej domovine. Pravda, ak radikálne a pružne nezjednáme nápravu tohto nebezpečného deficitu.

Na konto tejto „chvostovej pozície“ zrejme zaznejú aktuálne výzvy a mobilizačné vyhlásenia. No rozhodujúce budú konkrétne a pohotovo realizované činy. S takýmto činom, a to edičným činom, prichádza agilné a novátorské vydavateľstvo DAXE. Je vedené rozhľadenou, pedagogicky orientovanou riaditeľkou, poetkou, prozaičkou i analytičkou časopisov a kníh pre deti, PhDr. Danušou Faktorovou, PhD., MBA. Pani riaditeľka v spolupráci s prírodovedkyňou Mgr. Kristínou Krajanovou, PhD. založili novú časopiseckú tradíciu: vydali nulté aj prvé čísla nového, environmentálneho časopisu pre deti s názvom ENVIRÁČIK /vychádza popri dvoch pôvodných časopisoch pre deti, Maxík a Zvonček/.

 

Iniciátorky novej tradície v redakčnom úvodníku, v odkaze pre pedagógov, takto charakterizujú svoju užitočnú, spoločenskou objednávkou motivovanú ponuku, v podstate učiteľom podanú „pomocnú ruku“: „Rozhodli sme sa pripraviť pre Vašu prácu so žiakmi nový časopis so zameraním na environmentálnu výchovu, vytváranie vzťahu k prírode a zdravému životnému štýlu. Vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu v časti Environmentálna výchova a prináša prierezové témy a tematické okruhy. Enviráčik je doplnkovým čítaním vo vyučovacom procese, ale pomôže aj pri príprave rôznych projektov. Popri špecifickom obsahovom zameraní je žánrovo pestrý a možno ho využívať na mnohých vyučovacích hodinách – na čítaní, prírodovede, vlastivede, matematike, výtvarnej a etickej výchove. Obsahuje tematicky orientované príbehy na pokračovanie, básničky, hádanky, kreatívne zábavné úlohy a hlavolamy, zaujímavé články, maľovanku, doplňovačku, námety a mnoho súťaží. Všetko od vynikajúcich autorov. Určený je najmä žiakom I. stupňa ZŠ, ale určite zaujme všetkých vnímavých a citlivých čitateľov, ktorí majú radi prostredie, v ktorom žijú, prírodu a zdravý spôsob života.

 

Každý, kto si prelistuje prvé, septembrové číslo Enviráčika, ľahko zistí, že ide nielen o tematicky, ale aj žánrovo pestrý časopis, koncipovaný dôsledne v duchu Komenského odkazu o výchove a výuke hrou. Zostaviteľky Enviráčika sa naozaj úspešne vyhli monotónnosti, aká nezriedka prenasleduje printové nosiče s dôležitým výchovno-vzdelávacím cieľom. Nájdeme tu príbehy na pokračovanie, strany hádanok, otázok a podnetov na riešenie, deťom prístupne napísané encyklopedické témy a pozostatky, špeciálnu stranu zisťujúcu či malý čitateľ prečítal tunajšie texty s porozumením, zásady členov novovytvoreného Klubu Enviráčik /ušľachtilá inšpirácia klasickými Foglarovými čitateľskými klubmi?/, ďalej vtipne napísaný úvodný text do seriálu o environmentálnych záťažiach, právnické vademekum pre školákov, články o ohľaduplnom správaní sa v prírode, o spoznávaní našich veľhôr, o duševnom zdraví ako základe zdravia. Nechýba ani malý atlas liečivých rastlín, recepty na racionálnu stravu a veľmi sympatická rubrika s názvom „Dajme šancu nepotrebným veciam“.

 

Neobyčajne ušľachtilým počinom je zapojenie poézie do environmentálnej výchovy v podobe vstupnej básnickej strany s troma básničkami od nedávne zosnulého barda poézie pre deti Jána Turana. Pôsobivé je aj citlivo koncipované redakčné poďakovanie, adresované pedagógom a rodičom: „Ceníme si, že ste sa rozhodli tráviť čas so svojimi deťmi/žiakmi s časopisom Enviráčik. Znamená to, že ste citliví a vnímaví ľudia, ktorým nie je ľahostajné, akou cestou sa bude uberať naša planéta, na ktorej všetci žijeme, čo čaká prírodu, zvieratá, rastliny, vodu, vzduch, čo čaká ľudí, ktorí prídu po nás. Budúcnosť je v rukách nás všetkých. A našich detí.“

Naostatok ešte jedna zaujímavosť. Enviráčik ide príkladom: Časopis je vytlačený na recyklovanom papieri s certifikátom PEFC, ktorý garantuje podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.