Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

NÁZORY: Spolužitie či spolupráca? – Július Handžárik

S príchodom mesiaca marca sa v médiách neslovenských vlastníkov na Slovensku s pravidelnosťou kyvadla každoročne zintenzívnia kuvičie hlasy neslovenských ideológov, volajúce po obnovení bývalého, dvakrát zaniknutého, “spoločného štátu”. Argumentuje sa pritom banálnymi pravdami i stereotypnými frázami (spoločný štát by bol silnejší, bezpečnejší, atakďalej, atakďalej ...), nikdy sa však pritom nepovie, prečo teda - napriek evidentným výhodám svojej veľkosti - ten “spoločný štát” dva razy zanikol.

 

Nuž, áno! ČESKO-SLOVENSKO (v tejto podobe bolo uvedené vo všetkých medzinárodných dokumentoch pred 29. februárom 1920), kodifikované 28. októbra 1918 vďaka porozumeniu víťazných mocností prvej svetovej vojny, bolo naozaj záchranou našich bratských národov. A bolo oveľa viac záchranou pre Slovákov a Rusínov, než pre Čechov, pretože vybičovaný maďarský nacionalizmus v závere existencie polofeudálneho Uhorska celkom reálne hrozil prinajmenšom štatistickou genocídou všetkých nemaďarských národov a národností uhorského mnohonárodného štátu. Ale ani bratia Česi neboli na tom oveľa lepšie, lebo idey veľkonemectva prinášali v desaťročiach pred prvou svetovou vojnou podobné tendencie aj do rakúskej časti habsburského dvojštátia. Možnosť vytvorenia samostatných národných štátov či spoločného dvojnárodného štátu bola teda za danej situácie azda jedinou šancou na etnickú záchranu oboch našich bratských národov. Slovenskí i českí politici, usilujúci počas prvej svetovej vojny o vytvorenie spoločného štátu, si to uvedomovali a usilovali sa budúci štát už vopred stabilizovať uzavretím príslušných štátotvorných dohôd. Podľa Clevelandskej dohody z roku 1915 malo byť ČESKO-SLOVENSKO vlastne konfederáciou, po zákroku Tomáša Masaryka sa predstava budúceho spoločného štátu v Pittsburskej dohode z roku 1918 zmenila na akúsi asymetrickú federáciu s administratívnou a legislatívnou autonómiou Slovenska a dňa 29. februára 1920 (dva mesiace pred prvými č.-s. parlamentnými voľbani!) politicky vymenované pražské “Dočasné národné zhromaždenie” (bez slovenských členov “zhromaždenia”!) prijatím definitívnej ústavy kodifikovalo ČSR ako unitárny (čiže český) štát bez akejkoľvek autonómie Slovenska. Pražskí politici, rovnako ako maďarskí politici v Uhorsku, uplatnili týmto skutkom voči Slovákom v unitárnom Československu princíp etnického kanibalizmu, ako to už pred pätnástimi rokmi 27.2.2002 veľmi výstižne definovali české Lidové noviny:  “Výbojný maďarizmus, podobne ako čechoslovakizmus, sú asimilačné doktríny, pomocou ktorých sa ohrození Česi a Maďari pokúšajú riešiť svoju existenčnú úzkosť tým, že vnútia im (Slovákom - pozn. autora) náhradnú identitu. Je to doktrína, ktorá má sociologické pomenovanie - je to tzv. etnický kanibalizmus.”

 

Výstižnejšie sa to ani nedalo povedať. Od prijatia českej unitárnej ústavy z 29.2.1920 sa nádejné spolužitie Slovákov a Čechov v spoločnom štáte na bratskom recipročnom princípe rovný s rovným zmenilo na trápny zápas Slovákov o najzákladnejšie právo každého národa, ktoré sa vtedy uznávalo už aj brutálne kolonizovaným domorodcom v čiernej Afrike - aby Slováci boli v “spoločnom štáte” aspoň deklaratívne uznaní za národ! Takáto ústava, koncipovaná na doktríne etnického kanibalizmu, pôsobila v novom štáte ako časovaná bomba a bolo už len otázkou času a okolností, kedy ten štát rozbije. 

 

Čas a okolnosti sa naplnili v roku 1938, kedy nacistické Nemecko dostalo od západných mocností už definitívne voľnú ruku na mohutné zbrojenie, územnú expanziu a na ťaženie proti boľševizmu. Každému pritom muselo byť jasné, že prvou prekážkou, ktorú pred týmto ťažením museli nacisti odstrániť, bolo Československo. Pražská verchuška to však nebrala na vedomie a nevykonala nič na vnútorné upevnenie štátu aspoň uznaním existencie slovenského národa a ustanovením slovenskej autonómie v zmysle Pittsburskej dohody. Pravda, vývoj sa už nedal zastaviť a časovaná bomba tikala čoraz rýchlejšie. Uveďme si teda známe hlavné udalosti rokov 1938 - 1939 aspoň v telegrafickom štýle:

Sedemnásteho februára 1938 na schôdzke Výkonného výboru HSĽS v Ružomberku schválili rezolúciu, v ktorej naliehali na uznanie osobitosti slovenského národa a žiadali uzákoniť autonómiu Slovenskej krajiny ako základ pre bezpečnosť a trvanie spoločného štátu ČSR, ale prezident Beneš už 15.marca 1938 pred poslancami HSĽS vyhlásil, že o uznaní slovenského národa a o autonómii Slovenska “nemúže být řeči”. Šestnásteho augusta zomrel v Ružomberku predseda HSĽS Andrej Hlinka a 19.8. poslanci HSĽS predložili Národnému zhromaždeniu v Prahe návrh zákona o autonómii Slovenska. Nemecká zahraničná politika však už bola rozbehnutá stanoveným smerom a tak 19.septembra 1938 aj veľvyslanci Veľkej Británie a Francúzska odovzdali prezidentovi Benešovi nóty svojich vlád, ktorými vyzvali súrne vyriešiť otázku odstúpenia území ČSR, ktoré boli obývané z vyše 50% nemeckým obyvateľstvom (podľa filmu Mníchov 1938, ktorý uviedla ČT-2 dňa 27.9.2014, prezident Beneš po rokovaniach o Hitlerových územných požiadavkách 20.9.1938 vyhlásil, že “Západná Európa je rozhodnutá ísť proti ZSSR aj za cenu obetovania Československa!” - pozn. autora) a v dňoch 29.-30.9.1938 bola podpísaná neslávne známa Mníchovská dohoda, ktorá v podstate vydala ČSR do rúk Hitlera. Na to reagoval prezident Beneš 5. októbra 1938 demisiou a následným odletom do V. Británie (mám svůj plán – aeroplán!) Výkonný výbor HSĽS, ktorý sa zišiel v Žiline, Vyhlásením o autonómii Slovenskej krajiny v rámci ČSR (tzv. Žilinská dohoda). Dňa 8.10.1938 predsedovia vládnych politických strán spolu s členmi pražskej vlády podpísali prijatie Žilinskej dohody, 22.11.1938 pražské Národné zhromaždenie schválilo ústavný zákon č. 299 Zb.z. a n. o autonómii Slovenskej krajiny a 30.11.1938 pražský federálny parlament zvolil za prezidenta Č-SR Dr. Emila Háchu. Aby však Slovensko nemohlo uplatňovať svoju autonómiu podľa schváleného ústavného zákona, pražský parlament už 15.12.1938 schválil zmocňovací zákon (ústavný zákon č. 330 Zb.z. a n.), ktorý zmocňoval prezidenta republiky meniť ústavu a ústavné zákony Č-SR a splnomocnil vládu spravovať štát namiesto zákonov vládnymi nariadeniami. Mal to byť zákon, ktorý znemožní reálne uplatňovanie zákonom ustanovenej autonómie Slovenskej krajiny a bol to zákon, ktorým sa demokratické zriadenie Č-SR de facto zmenilo na autoritatívny režim fašistického typu. Prejavilo sa to ihneď od začiatku roka 1939. Dvanásteho februára sa v Nouzove pri Unhošti tajne zišli českí ministri pražskej vlády a dohodli sa, že sa vojensko - policajným vpádom zmocnia autonómneho Slovenska a dosadia tam svojich ľudí. Dňa 7.3.1939 minister zahraničia Č-SR Chvalkovský o tom informoval nemeckého diplomatického zástupcu v Prahe s tým, že pražská “vláda dáva Slovákom na slobodné rozhodnutie, či chcú ostať v Č-SR, alebo vyhlásiť samostatnosť Slovenska”. V noci 9. marca 1939 vpadli české vojenské a četnícke jednotky na Slovensko, skutočnú moc na Slovensku preberali českí generáli, vyhlásili na Slovensku stanné právo a dali uväzniť a odvliecť do Česka vyše 250 popredných slovenských politických činiteľov vrátane poslancov - napriek ich poslaneckej imunite. Na tieto české akcie reagoval Adolf Hitler pozvaním českým vpádom zosadeného predsedu vlády autonómneho Slovenska Dr. Jozefa Tisu na rokovanie do Berlína (Mníchovská dohoda deklarovala signatárom právo zasiahnuť v prípade narušenia vnútorného pokoja v oklieštenej Č-SR) a Dr. Tiso až na tretie pozvanie odcestoval do Berlína. Na Hitlerove naliehanie vyhlásiť priamo z Berlína samostatný suverénny štát však odpovedal, že nemôže urobiť nijaké rozhodnutie v tejto veci, lebo to patrí výlučne do kompetencie Slovenského snemu. Požiadal však, aby sa mohol telefonicky spojiť s dosadeným predsedom slovenskej autonómnej vlády Sidorom a s prezidentom Č-SR Dr. Emilom Háchom, ktorým poukázal na nutnosť urgentného zvolania Slovenského snemu. Prezident Hácha zvolal Slovenský snem na nasledujúci deň a Slovenský snem 14. marca 1939 hlasmi všetkých prítomných 57 poslancov (z celkového počtu 63) odhlasoval utvorenie samostatného Slovenského štátu. V noci 14. marca potom prezident Hácha odcestoval na vlastnú žiadosť do Berlína a po Hitlerovom súhlase 15. marca 1939 priamo z Berlína rozhlasom vyhlásil utvorenie kolaborantského štátu Protektorát Čechy a Morava. V rozhlasovom posolstve z Berlína k českému národu vyhlásil: “Pozoruje, co se blíží, odhodlal jsem se, za souhlasu č.-s. vlády v hodině dvanácté vyžádat si slyšení u říšského kancléře Adolfa Hitlera. Byl jsem přijat s vybranými pozornostmi a se všemi poctami, prokazovanými hlavám státú. Po delším rozhovoru s říšským kancléřem a po zjištění situace rozhodl jsem se prohlásit, že odevzdávám osud českého národa a státu (!!) do rukou Vúdce německého národa. Za tento projev dúvěry dostalo se mi slibu, že našemu národu bude zabezpečena svébytnost a svéprávný vývoj národního života. ...”

  (podľa M.S.Ďurica: Dejiny Slovenska a Slovákov ..., LÚČ, BRATISLAVA ,2013)

 

A naozaj, svébytnost českého národa bola zabezpečená - podľa podmienok danej doby - v štátnom útvare Protektorát Čechy a Morava! Č.-s. prezident Dr. Emil Hácha pritom zostal naďalej štátnym prezidentom (Staatspräsident) PČaM a vtedajšia č.-s. pražská vláda zostala naďalej vládou PČaM a verne slúžili (až na malé výnímky) Hitlerovi až do roku 1945! Tieto a mnohé ďalšie skutočnosti z rokov 1920-1939 exaktne dokazujú, že nevyhnutný rozpad prvej ČSR spôsobil (okrem medzinárodných udalostí) tvrdošijne presadzovaný “pražský centralizmus”, českými Lidovými novinami 27.2.2002 tak výstižne nazvaný etnickým kanibalizmom. Napriek tomu sa až dodnes na oboch stranách slovensko-českých hraníc s pravidelnosťou kyvadla znova a znova ozývajú hlasy rozličných tých “historikov” či “politológov”, ktorí vytrubujú do sveta, že prvú ČSR “rozbil” slovenský nacionalizmus, či dokonca akýsi “slovenský fašizmus” a neslovenskí aktivisti zo Slovenska dokonca usporadúvajú akési verejné besedy a “konferencie” s patologickou témou, ako sa vraj majú Slováci (!) “vyrovnať s minulosťou” (jeden z organizátorov takejto “konferencie” dokonca nedávno dostal in memoriam od terajšieho prezidenta SR vysoké štátne vyznamenanie!).

 

Do tejto dusnej atmosféry preto ako závan čistého vánku zapôsobilo vydanie najnovšieho zväzku edície Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov (zväzok XIII a) - Literárne informačné centrum Bratislava, 2015 - s titulkom Slováci a druhá svetová vojna. V 6. kapitole Vrcholenie rozporov medzi ústrednou a slovenskou vládou (1938-1939) sa uvádza:

Po vyhlásení autonómie Slovenska 6.10.1938 vznikla osobitná slovenská vláda a parlament - Snem Slovenskej krajiny. Nové slovenské inštitúcie priniesli nové vzťahy k centrálnym inštitúciám. Usilovali sa definovať a presadzovať svoje kompetencie, ale často narážali na odpor. ...Nespokojnosť viacerých českých ministrov ústrednej vlády v Prahe s vývojom situácie na Slovensku od jesene 1938 narastala. ... Z viacerých možností riešenia uprednostňovali vojenský zásah na Slovensku spojený s odvolaním slovenskej autonómnej vlády. Od zákroku (ide o ozbrojený vpád českých jednotiek čs. armády a četníctva na Slovensko v noci z 9. na 10. marca 1939, dodatočne kamuflačne označovaný ako “Homolov puč” - pozn. J.H.) sa očakávalo, že bude smerovať k dvojakému cieľu - buď “skonsoliduje” pomery na Slovensku podľa želania ústrednej vlády, alebo povedie k zákroku Nemecka, a tým ČSR nezanikne samovoľne, ale zásahom zvonka. So zásahom súhlasil aj prezident Emil Hácha, ktorý v noci z 9. na 10. marca odvolal štyroch ministrov slovenskej autonómnej vlády na čele s J. Tisom. Súčasne sa uskutočnil český vojensko-policajný zásah na Slovensku. Vojaci s četníkmi obsadili strategické objekty v mestách a cesty, pozatýkali asi 250 osôb označených za slovenských radikálov a odviezli ich na Moravu. Zásah, ktorý sa skončil 11.3.1939, vyvolal na Slovensku napätú situáciu. Bol signálom aj pre Nemecko, aby vyvinulo tlak na slovenských činiteľov a mohlo pritom vystupovať ako veľmoc, ktorej záleží na stabilizácii rozháraných pomerov. Tak sa prakticky spustil sled udalostí, ktoré vyvrcholili vyhlásením samostatnosti Slovenska 14. 3. 1939.

 

Autorom citovaných slov je známy slovenský historik Róbert Letz. Ten istý historik napísal v uvedenej knihe aj úvod ku kapitole Slovenský štát, z ktorého z priestorových dôvodov vyberám aspoň hlavné myšlienky a najdôležitejšie informácie:

Slovenský štát bol dieťaťom svojej doby. Vznikol v konkrétnej historickej situácii, ktorá sa vytvorila v strednej Európe po podpísaní Mníchovskej dohody štyroch najvýznamnejších európskych veľmocí - Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka a Talianska. V nových pomeroch dominovalo v strednej Európe nacistické Nemecko. ... Vznik nového štátu znamenal obrovský skok. Slovenský štát musel od základu budovať svoju centrálnu štátnu správu, armádu, bezpečnosť, hospodárske a finančné inštitúcie. Odborníkov pre rôzne oblasti bolo veľmi málo, alebo úplne chýbali. Bol to dôsledok personálnej politiky prvej ČSR, ktorá v centrálnych úradoch disponovala iba malým počtom Slovákov ... Nezaviedli sa však plošné opatrenia, ktoré by preverovali všetkých štátnych a verejných zamestnancov. HSĽS, ... ak chcela zabezpečiť normálny chod štátu, musela z veľkej časti prevziať bývalý štátny a mocenský aparát. Tak sa do dôležitých funkcií dostalo veľa úradníkov, dôstojníkov a hospodárskych expertov, ktorí ... mali odmietavý postoj k režimu. ... Na Slovensku pokračovalo budovanie autoritatívneho režimu na národnom základe. Tento režim sa považoval za protipól predchádzajúceho obdobia liberálnej demokracie, ktorá nedokázala riešiť slovenskú otázku, sociálnu otázku a politickú krízu v roku 1938. ... Autoritatívne prvky v ústave Slovenskej republiky vyjadrovali výhradné postavenie HSĽS, pracovnú povinnosť a vôľu zaviesť stavovské usporiadanie. ... Obavy zo zavedenia stavovského systému, vojnové pomery, ale aj odmietavý postoj nacistického Nemecka neumožnili uskutočnenie tohto pokusu. Namiesto stavovského systému vznikla v roku 1942 Slovenská pracujúca pospolitosť. V jej rámci pôsobili záujmové združenia s povinným členstvom. Znamenalo to zánik dovtedajšej jednotnej odborovej organizácie. Funkcionári Slovenskej pracujúcej pospolitosti boli súčasne funkcionármi HSĽS. ... Existujúci režim a jeho orientácia na nacistické Nemecko, ale aj vojnové pomery umožnili, aby sa k slovu dostávali “spodné prúdy” spoločnosti, skupiny ľudí, ktoré sa netajili svojím radikalizmom a videli možnosť presadiť svoje názory a často aj rýchlo zbohatnúť. Radikálne krídlo HSĽS ... prišlo s programom slovenského národného socializmu a zvádzalo zápas o jeho interpretáciu s umierneným krídlom. ... Radikáli tento zápas prehrali. Umiernení ich porazili ich vlastnými zbraňami. Zákonom č. 215/1942 z 22. októbra 1942 zaviedli cez stranu, ktorú ovládali, vodcovský systém. ... Dôležitú úlohu v režime SR zohrávala aj tajná polícia - Ústredňa štátnej bezpečnosti. Bola vytvorená v roku 1940 ... Jej úlohou bolo odhaľovať trestnú činnosť proti štátu a režimu a vykonávať obranné spravodajstvo. ... Osobitné miesto patrilo armáde. Slovenská armáda prešla skúškou v obrannej vojne proti Maďarsku 24. - 27. marca 1939, ... predstavovala reálnu silu mladého štátu a počas vojny získala rýchlo svojich hrdinov. ... Propaganda bola dôležitou súčasťou spoločenského života SR. Navonok ju reprezentoval Úrad propagandy, zriadený ešte počas autonómie Slovenska. Cieľom tohto úradu malo byť šírenie pozitívnej propagandy, týkajúcej sa Slovenska a jeho novej vlády... Úrad propagandy vytváral aj negatívnu propagandu, ktorá sa zamerala najmä proti boľševizmu, čechoslovakizmu a židovskému obyvateľstvu. Úrad vykonával aj cenzúru a zároveň usmerňoval najdôležitejšie médiá: tlač, rozhlas, film a literatúru.

 

Toľko z najdôležitejších vecných informácií historika Róberta Letza o prvej Slovenskej republike a jej režime. V záujme vytvorenia ucelenejšieho pohľadu na predmetnú slovenskú štátnosť dopĺňame uvedené informácie aj prednáškou mladého slovenského historika Martina Lacka s témou Význam prvej Slovenskej republiky pre uchovanie slovenskej identity, ktorú predniesol na konferencii Slovenská identita 29.októbra 2016 v Bratislave:

 

     Národnoemancipačný proces slovenského národa, v porovnaní s inými európskymi národmi, sa realizoval v mimoriadne komplikovaných podmienkach. Slováci boli stáročia bez vlastného štátu, bez akýchkoľvek atribútov autonómie. Každá požiadavka na zlepšenie ich kolektívneho postavenia, či len na ohraničenie ich národného priestoru, sa stretla s nepriaznivým až nepriateľským postojom u predstaviteľov vládnucich národov či elít. Slovenské intelektuálne elity boli málopočetné, sociálne limitované, ekonomicky podvyživené, bez stabilného centra a výraznejšej podpory zdola, vďaka ktorej by mohli realizovať svoje požiadavky. Výsledkom týchto faktorov bol stav, že v čase, keď sa iné národy doformovali, resp. budovali svoje štáty, Slováci zápasili o holú existenciu, o svoje prežitie.

     Prvú Slovenskú republiku formovala generácia, ktorá si tieto, k Slovákom negatívne až likvidačné javy, pamätala, poznala ich, či už z vlastnej skúsenosti alebo z rozprávania rodičov. Mnohí zažili surovú maďarizáciu, prenasledovanie národnej inteligencie v Uhorsku, masové vysťahovalectvo, ktoré bolo prejavom zúfalej situácie národa. Rovnako sklamanie z Československej republiky, čechizačnú politiku po roku 1918, diskrimináciu Slovákov vo vlastnej domovine pod kepienkom selektívnej demokracie i materiálny nedostatok a novú obrovskú vysťahovaleckú vlnu.

     Keď prišiel rok 1939 a s ním jedinečná možnosť vytvoriť si konečne svoj štát, táto generácia si slovenskú štátnu samostatnosť vedela oceniť. Slováci získali vlastný štát a všetky jeho atribúty – medzinárodné uznanie, hlavu štátu, vládu, zastupiteľstvá, symboly či vlastné ozbrojené zložky.

     Pre svet do roka 1939 Slovensko a Slováci oficiálne akoby nejestvovali. Zrazu sa začali dostávať do povedomia európskych, čiastočne i mimoeurópskych krajín. SR si – v možnostiach doby – začala budovať vlastnú diplomatickú sieť. Na čelo štátu bol zvolený Dr. Jozef Tiso – katolícky kňaz, intelektuál, ktorého však národ pokladal za „svojho“. Tiso stelesňoval najlepšie tradície národa, dôveryhodnosť, pre väčšinu národa sa stal silnou autoritou. Tá prežila ešte dlhé desaťročia po jeho násilnej smrti.

     Za šesť rokov sa slovakizovala ekonomická sféra. Národné hospodárstvo začali riadiť domáci ľudia, národohospodári, ekonomickí ministri, s ohľadom na záujmy a potreby Slovenskej republiky. Súhrnom viacerých faktorov došlo k tomu, že prvýkrát v dejinách Slovenska zmizla nezamestnanosť, odstránila sa zadlženosť roľníkov z čias prvej ČSR. Zvýšil sa ekonomický rast i životná úroveň obyvateľstva. Vytvorila sa nová, silná vrstva  slovenských podnikateľov, živnostníkov. V uliciach dominovali slovenské nápisy a slovenské mená majiteľov obchodov a drobných podnikov. Skutočnosť, že slovenská ekonomika sa začala budovať v mimoriadne nepriaznivých pomeroch, po obrovských územných, ekonomických či dopravných stratách spôsobených odtrhnutím najúrodnejších slovenských južných území, autoritu mladého štátu ešte pozdvihla.

 

     Mimoriadnu dôležitosť pre upevňovanie myšlienky samostatnosti mali aj ozbrojené zložky. Tie boli dlhé desaťročia doménou vládnucich národov – Maďarov, Nemcov či Čechov.  V roku 1939 nastal zlom. Slováci zaujali takmer všetky veliteľské funkcie ako v armáde, tak aj v žandárstve i vo finančnej stráži. Ako vojaci už nebojovali pod cudzou vlajkou, za cudzie záujmy, ale vo vlastnej armáde, velili im domáci ľudia. Na vojnových frontoch Slováci ukázali, že nie sú o nič horšími bojovníkmi ako iné národy, ba neraz ich aj prevýšili.

 

     Slovenský duch ovládol školstvo. Tu boli odstránené čechizačné tendencie z čias predchádzajúceho režimu, no súčasne sa zabránilo infiltrácii nacistickej novopohanskej ideológie do školstva. Veľké množstvo prozaických i poetických diel podnes prezrádza nadšenie či aspoň podporu myšlienky štátnej samostatnosti. Podobne tomu bolo aj v kultúre a umení.

     Pochopiteľne, SR nebola úplne slobodnou a suverénnou. Vtedajší hegemón stredoeurópskeho priestoru, Nemecko, si vyhradilo podriadenie SR v otázkach zahraničnej politiky, riešenia tzv. židovskej otázky, či v niektorých ekonomických otázkach. I napriek týmto limitom si Slovensko uchovalo dosť priestoru na zabezpečenie toho, čo bolo v jeho životnom záujme. Nemecký tlak bol citeľný vo vysokej politike, diplomacii, no nie v každodennom živote človeka.

 

     Slováci za krátkych šesť rokov akoby dobiehali – a dobehli – všetko, čo im nepriazeň osudu dovtedy upierala. Mali toľko slobodného priestoru na svoj rozvoj, ako nikdy predtým. Jasne ukázali, že si vedia svoju krajinu, svoj štát dobre a účelne spravovať. Aj bez pomoci tútorov z Prahy či Budapešti, ktorí ich desaťročia podceňovali a presviedčali o opaku. Za šesť krátkych rokov sa nesmierne pozdvihlo národné povedomie.

 

     Prvá Slovenská republika má tak mimoriadny význam pre uchovanie slovenskej identity v 20. storočí.

     Obnovená ČSR po roku 1945 sa snažila, zjednodušene povedané, „československú ideu“ obyvateľstvu všetkými prostriedkami znovu vštepiť, doslova ju zabetónovať. A slovenskoštátnu ideu zas všetkými prostriedkami očierniť, kriminalizovať. Historici budú mať ešte mnoho práce, kým prejavy tejto protislovenskej politiky a propagandy zdokumentujú, kým zmapujú všetky prípady Slovákov, ktorí v ČSR trpeli a boli prenasledovaní iba za to, že boli Slováci  a žiadali to, čo im ako štátotvornému národu právom patrí.

 

     Ani dlhotrvajúca protislovenská politika po roku 1945 však získané národné povedomie úplne nepotlačila. Možno vysloviť názor, že len vďaka pozitívnej skúsenosti národa s prvou SR bola napokon slovenská štátnosť obnovená a v roku 1993 vznikla druhá SR, hoci to vtedajšia politická elita verejne popierala. Prvá SR akoby ukázala jediný správy smer slovenskej politiky – k štátnej samostatnosti.

 

     Po roku 1989 sa istý čas zdalo, že  dlho skresľované či zamlčované skutočnosti, zaznávané osobnosti, sa budú dať konečne verejne pomenovať, odhaliť, a že dôjde k naplneniu národných práv, k budovaniu dlho potlačovaného národného povedomia.  Zdalo sa, že médiá budú poskytovať priestor pre diskusiu a zdravú polemiku a tým sa približovať k pravde. Vývoj však šiel presne opačným smerom. V súčasnosti zažívame jav, aký nemá obdobu. Prostredníctvom médií, tzv. tretieho sektora, ale i prostredníctvom časti politických a cirkevných elít, je tu snaha etapu prvej modernej slovenskej štátnosti exemplárne odsúdiť, dehonestovať, ba národu za ňu vtlačiť falošný pocit kolektívnej viny. A cez dehonestáciu národnej histórie je tu snaha ponížiť aj národné a ľudské sebavedomie Slovákov, pravdepodobne s cieľom vyformovať z nich novodobých otrokov. Že sa toto všetko deje v rámci druhej Slovenskej republiky a pod neustále omieľanými heslami demokracie a liberalizmu je priam absurdným paradoxom.

 

     Zápas o právo na vlastnú históriu sa tak v dnešnom globalizovanom svete stal súčasťou zápasu o národné prežitie.

 

Poučení z histórie prvého “spoločného štátu” máme teda dostatok a žiaľ ešte oveľa viac rovnakých poučení o neústupnom “pražskom centralizme” nám poskytli aj desaťročia druhého “spoločného štátu”, obnoveného v roku 1945 a definitívne zaniknutého v roku 1992. Tieto historické poučenia a zdravý rozum nám hovoria, že do nijakých ďalších “spoločných štátov” a do nijakého ďalšieho štátneho  s p o l u ž i t i a  s  bratmi Čechmi už nesmieme vstupovať a ako každý vyspelý národ musíme vždy a za každých okolností usilovať o naplnenie nezadateľného sebaurčovacieho práva nášho národa v samostatnom slovenskom národnom štáte.

Širšie historické poučenia a zdravý rozum nám však ešte naliehavejšie hovoria, že ak chceme, spolu s bratmi Čechmi, aj z perspektívy ďalekej budúcnosti obstáť ako suverénne národy, musia naše národy za každých okolností usilovať o čo najširšiu a najdôslednejšiu  s p o l u p r á c u  na princípe vzájomnej rovnosti a reálnej reciprocity. Vytvorenie skupiny štátov V 4 už v tomto smere čosi pozitívne naznačuje a negatívne metódy európskej “integrácie” či celosvetovej “globalizácie” nevyhnutnosť takejto spolupráce už veľmi naliehavo signalizujú. Ale o tom možno nabudúce.