Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Krajskí poslanci podporili rozvoj športu, kultúry a sociálnych vecí

Podobne ako vlaňajšie záverečné rokovanie poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja sa nieslo v pohodovej atmosfére po schválení rozpočtu na rok 2016, aj ich prvé tohtoročné rokovanie (23. februára – v poradí 16. zasadnutie v tomto volebnom období) prinieslo pozitívne výsledky v niekoľkých oblastiach. Okrem štandardného bodu každého zasadnutia, úprav bežného rozpočtu, tento raz trochu aj rozdávali. Zaoberali sa správou o rozpise rozpočtu pre konkrétne financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (teda detailným rozpisom tohtoročných výdavkov rozpočtu na jednotlivé organizácie) a to isté platilo aj pre subjekty vykonávajúce sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnej kurately. Mnohým starostom, predstaviteľom športových, kultúrnych i sociálnych a spoločenských organizácií určite dobre padne výzva krajskej samosprávy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v roku 2016 v súlade s ustanoveniami príslušného všeobecne záväzného nariadenia  PSK. Tomu sa budeme vzhľadom k stanoveným termínom venovať v našom najbližšom vydaní trochu obšírnejšie.

 

Okrem bežných personálnych a majetkových  záležitostí bol na programe rokovania   Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja na obdobie 2014 až 2020, program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A ( s Poľskom), ktorého spoločné projekty sa týkajú spolupráce s dvojicou susediacich poľských vojvodstiev. Väčšina projektov je v rámci prioritnej osi č. 1 orientovaná na  vypracovanie projektov rekonštrukcie a modernizácie cestnej siete (II. a III. triedy) v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou a tým zabezpečiť operatívnu pripravenosť kraja reagovať na vyhlásené výzvy na predkladanie projektov v priebehu tohto roka. Poslanci vyjadrili aj kladné stanovisko k predloženému  návrhu na združenú investíciu v oblasti cestnej dopravy vo Vysokých Tatrách, konkrétne v Tatranskej Lomnici.