Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Každá piata organizácia porušila právne predpisy – Jozef Šucha

Environmentálne povedomie sa v našej spoločnosti síce pomaly, ale predsa len zlepšuje. Kým v roku 2011 bol podiel porušenia právnych predpisov 27,9 percenta z celkového počtu vykonaných kontrol, v roku 2012 to bolo 25,3 percenta a vlani už len 22,2 percenta, čo znamená za štyri roky pokles o takmer 6 percent.

 

 „Na tomto trende má hlavnú zásluhu predovšetkým dôsledná kontrolná činnosť inšpekcie“, povedal Generálny riaditeľ SIŽP Oto Hornák. „Veď v prvých rokoch jej 23-ročnej existencie dosahoval podiel porušenia právnych predpisov v niektorých oblastiach životného prostredia až 70 percent.“

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) urobila v minulom roku 3 475 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistila približne pri každej piatej z nich. Za porušenie právnych predpisov uložili inšpektori 609 pokút v celkovej výške takmer 727 000 eur a 173 opatrení na nápravu zistených nedostatkov. Všetky uložené pokuty smerujú na účet Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia. 

 

Najvyššiu pokutu, 40 727 eur, uložili inšpektori spoločnosti Kúpele Brusno, a.s. Brusno za ober podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy. Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesa v Čertižnom dostalo  pokutu vo výške 16 000 eur za to, že si mimo lesného pôdneho fondu, bez súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody, objednalo výrub 1212 drevín a 10 740 m2 krovín na území CHKO Východné Karpaty, CHVÚ Laborecká vrchovina a na území európskeho významu Dukla. Ďalšie dve pokuty po 15 000 eur museli zaplatiť firmy TEZAS, spol. s.r.o. Prievidza za vypúšťanie priesakových odpadových vôd zo skládky odpadov do povrchových tokov a do prostredia súvisiaceho s podzemnou vodou bez povolenia a Služby Kysucký Lieskovec s.r.o. – Skládka odpadov Kysucký Lieskovec za to, že nevyvážali nadbytočnú priesakovú kvapalinu, následok čoho bolo preplnenie akumulačnej nádrže, podmočený terén  a pretekanie priesakovej kvapaliny do povrchového toku. Súčasne nepredložili žiadne doklady o vývoze priesakovej kvapaliny, ani doklad o existencii signalizácie výšky hladiny priesakovej kvapaliny v nádrži a skládku dlhodobo nemonitorovali.

 

Inšpektori sa okrem plánovaných kontrol venovali aj prešetrovaniu podnetov od verejnosti. Z celkového počtu 776 vybavovaných podnetov prešetrili 521, pričom porušenie zákona zistili v 232 prípadoch.