Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Integrácia Rómov na francúzsky spôsob – Arpád Popély

V Európe žije približne 12 miliónov Rómov, na Slovensku 402 000 – podľa údajov z aktuálneho Atlasu rómskych komunít. Ale pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011 sa k rómskej národnosti prihlásilo iba 100 00 ľudí. Otázka integrácie Rómov do majoritnej spoločnosti sa v celej Európe, kde sa nachádzajú, stáva „národnou politikou“. Udalosti posledných rokov totiž prinútili Európsku komisiu konať. V apríli 2011 prijala dokument „Rámec pre národné stratégie integrácie Rómov“. Vláda SR schválila v januári 2012 „Národnú stratégiu integrácie Rómov do roku 2020“. Jednotlivé ministerstvá mali za úlohu vypracovať legislatívne návrhy a akčné plány v súlade s touto stratégiou, pod gesciou Ministerstva vnútra SR, ktorej súčasťou sa stal aj Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity.
Aj Francúzsko prijalo 12.8.2012 opatrenia, podľa ktorých sa má otázka rómskych prisťahovalcov riešiť a vyriešiť. Aj tam prišli na to, že je to zložitý, komplexný problém, ktorý sa nedá vyriešiť za 6-7 rokov. Hlavne sa jedná o rómskych prisťahovalcov z Rumunska a Bulharska. Francúzske úrady, na úrovni regiónov a samospráv, v zmysle platnej legislatívy, majú veľké ťažkosti s riešením tejto otázky. Na strane druhej sa stretávajú s každodennou praxou, ktorá spočíva v tom, že po vyhostení konkrétne osoby sa opäť vrátia do krajiny, ibaže zmenia miesto ilegálneho pobytu. Namiesto toho, aby sa pokúsili integrovať do majoritnej spoločnosti, ďalej produkujú kriminálne činy, najmä v Paríži a v jeho okolí. Zo štatistík, ktoré dňa 14.1.2014 vydalo Centrum pre práva Rómov v Európe vyplýva, že v roku 2013 francúzske úrady zlikvidovali 165 ilegálne postavených táborov na 400 rozličných miestach krajiny. Vyhostených bolo 19.380 osôb, oproti 9.404 osobám v roku 2012 a 8.455 v roku 2011. Počet deportácií je vyšší z toho dôvodu, že niektorí ľudia boli vyhostení niekoľkokrát v priebehu roku. V poslednom štvrťroku 2013 bolo vyhostených 5.408 osôb a toto číslo sa nezvyšovalo iba z toho dôvodu, že prišla zimná sezóna.

Posledné prieskumy ukázali, že napriek týmto opatreniam znovu žije vo Francúzsku viac ako 17.000 Rómov z Rumunska a Bulharska. Prax ďalej ukazuje, že EÚ nemá dostatočné nástroje na to, aby dokázala reagovať na rastúce vlny rasizmu. Na deportácie z Francúzska v roku 2012 reakciou Bruselu nebol apel na rasovú rovnosť, ale na porušenie voľného pohybu osôb. Aj predstavitelia Amnesty International tvrdia, že „diskriminácia a protirómske nálady sú kontroverzné politické témy“. Hovorca eurokomisárky pre základné práva a spravodlivosť sa odvoláva na princíp subsidiarity: „Čo sa týka Rómov, v otázkach vzdelávania, zamestnanosti, bývania a zdravotníctva kľúčovú úlohu hrajú členské štáty. Úloha EK sa obmedzuje na koordináciu“- tvrdí. EÚ má stále k dispozícii štrukturálne fondy. Tieto prostriedky však často končia v infraštruktúre, s ktorou Rómovia nemajú nič spoločné. Viaceré mimovládne organizácie, ktoré čerpajú z týchto fondov, čelia neskôr obvineniam z korupcie aj vo Francúzsku. A ako je to na Slovensku?