Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Európsky rozpočet a Slovensko – Dušan D. Kerný

Slovensko bude môcť v programovom období 2014-2020 využiť z európskeho rozpočtu 2,2 miliardy eur pre investície v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania. Európska komisia schválila Operačný program pod názvom Ľudské zdroje. Vyplýva to z informácií, ktoré redakcii SR poskytol A. Králik zo zastúpenia EK v Bratislave.

 

V tomto operačnom programe budú združené prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ESF), Iniciatívy pre nezamestnanosť mladých a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Celkový objem investícií do tejto priority predstavuje 2,629 miliardy eur, z toho z európskych zdrojov pôjde 2,205 miliardy a zvyšok bude spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu. Podľa informácií, ktoré SR poskytla informačná kancelária EK v Bratislave, tieto prostriedky sú určené na investície do rozvoja ľudských zdrojov a mali by pomôcť predovšetkým v lepšom uplatnení na trhu práce. Investície sa budú sústrediť na tri kľúčové priority:

 

Problém celej únie – zamestnanosť mladých

Silný dôraz sa kladie na boj proti nezamestnanosti mladých. Európske zdroje budú zamerane na financovanie iniciatív na zlepšenie vzdelávacieho systému a odbornej prípravy. Projekty budú zamerané na to, aby mladí ľudia získali tie zručnosti a vedomosti, ktoré vyžadujú zamestnávatelia. Len tak sa im podarí zlepšiť svoje vyhliadky na získanie zamestnania.

 

Brusel objavil materské školky

Ďalšou slabinou, na ktorú Komisia dlhodobo upozorňuje je obmedzený prístup rodičov k zariadenia predškolskej starostlivosti. Absencia dostatočných kapacít v materských školách a jasliach a ich cenová náročnosť predstavujú veľkú bariéru, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť žien - matiek. Časť prostriedkov z nového operačného programu preto bude zameraná na túto prioritu. EK podporuje tiež stážové programy pre mladých ľudí priamo v podnikoch. Očakávame, že z Iniciatívy pre zamestnanosť mladých ľudí bude profitovať80 000 mladých ľudí na Slovensku. Viac než 100 000 žiakov a študentov sa zúčastní na aktivitách tohto programu.

 

Pomoc znevýhodneným

Projekty budú zamerané na pomoc znevýhodneným skupinám tak aby mali rovnaké príležitosti pokiaľ ide o štúdium, prácu a začlenenie v spoločnosti. Najviac budú profitovať deti, nezamestnaní a ľudia so zdravotným postihnutím. Pozitívne dopady tohto programu by malo pocítiť 250 000 nezamestnaných, najmä tých čo sú nezamestnaní dlhodobo a majú nízke zručnosti.

 

Rómske komunity a 150 obcí

150 obcí, v ktorých žijú marginalizované rómske komunity bude môcť čerpať z integrovaného prístupu, v  rámci ktorého sa spoja prostriedky ESF a ERDF. Investície budú zamerané najmä na vzdelávanie (asistencia žiakom so slabším prospechom), finančnú gramotnosť, zdravotnú osvetu, sociálne bývanie a podporu sociálnych podnikov.