Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Európsky parlament finišuje pred blížiacimi sa voľbami – Milan Országh

Už iba čosi vyše troch mesiacov zostáva do eurovolieb a so skracujúcim sa časom úmerne narastajú aktivity parlamentu, Rady a siete ich orgánov. V najbližších dňoch „vybuchne“ v celej únii dlho plánovaná a pripravovaná masívna propagačná kampaň, ktorej cieľom je pritiahnuť k volebným urnám čo najväčší počet voličov. V podstate teda pôjde o vysvetľovanie, aká dôležitá a výhodná je činnosť orgánov únie pre život jej bežného občana. Niekoľkými kontroverznými rozhodnutiami a uzneseniami, okliešťujúcimi základné práva vedení členských štátov si totiž únia so svojimi občanmi akosi neporozumela a ich skutočným záujmom sa vzdialila. A keďže slovenská časť únie sa do volieb poslancov europarlamentu v minulosti akosi nehrnula, uvidíme, ako sa tejto kampani podarí rozmasírovať volebnú strnulosť našich občanov pri voľbe svojich 13 zástupcov do parlamentných lavíc. Najskôr sa však pozrime aspoň v skratke na to, čomu poslanci s končiacim sa mandátom venovali svoju pozornosť v minulých dňoch.

Dôležité aj pre našu muzikantskú obec
Získanie licencie na šírenie hudby prostredníctvom internetu vo viacerých členských štátoch by malo byť pre poskytovateľov online služieb v budúcnosti jednoduchšie. Smernica, ktorej návrh v utorok schválil Európsky parlament, by mala stimulovať rozvoj celoúnijných hudobných služieb a zároveň zabezpečiť lepšiu ochranu autorských práv a promptnejšie vyplácanie primeraných autorských honorárov. Nové pravidlá už neformálne podporila aj Rada EÚ. Poskytovatelia internetových hudobných služieb v EÚ budú môcť na základe novej legislatívy získať licencie od organizácií kolektívnej správy, ktoré zastupujú autorov a ich práva vo viacerých členských štátoch. Licencie, ktoré sa vzťahujú na viacero členských štátov, uľahčia poskytovateľom šírenie hudby naprieč EÚ. Vďaka tomu budú môcť zahraničné organizácie spravovať hudobné diela inej organizácie za rovnakých podmienok, ako vlastný repertoár. Organizácie kolektívnej správy zabezpečia pre umelcov, ktorí sú nositeľmi práv na svoje diela, promptné vyplatenie primeranej odmeny za využívanie ich hudobných diel na internete. Autorské odmeny by mali byť vyplácané v najskoršom možnom termíne, najneskôr však do deviatich mesiacov po skončení finančného roka, v ktorom daná organizácia získala príjmy z výkonu autorských práv. Nositelia práv budú mať možnosť slobodne si vybrať organizáciu, ktorá bude zastupovať ich práva, a budú tiež môcť ovplyvňovať rozhodnutia súvisiace s ich správou.

Začnú účinne trestať autorov krízy?
Poslanci, ktorí rokujú s členskými štátmi o finálnom znení nariadenia o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií bánk, získali pre svoju vyjednávaciu taktiku presvedčivú podporu Parlamentu. V rozprave pred hlasovaním lídri politických skupín kritizovali stanovisko Rady, ktoré podľa nich vedie k strate drahocenného času. Parlamentní vyjednávači vedení Elisou Ferreirou (S&D, PT) počas rokovaní s gréckym predsedníctvom Rady EÚ poukazovali na značné nedostatky pozície, ktorú zastávali členské štáty. Ich postoj podľa poslancov ohrozuje základný cieľ novej legislatívy - aby daňoví poplatníci neboli prví, kto bude znášať náklady na záchranu problémových bánk. Najväčšie nevýhody systému, ktorý presadzujú členské štáty, predstavuje príliš zložitý a spolitizovaný proces rozhodovania o likvidácii upadajúcich bánk a fond financovaný bankami, ktorý by podľa poslancov v prvých rokoch fungovania len ťažko dokazoval svoju dôveryhodnosť. Tím parlamentných vyjednávačov znepokojuje aj želanie členských štátov vniesť do mechanizmu prvky medzivládneho rozhodovania, na ktoré nie je podľa poslancov z právneho hľadiska pádny dôvod. Parlamentný mandát na rokovania, ktorý pôvodne zadefinoval výbor EP pre hospodárske a menové veci v decembri a ktorý potvrdil Parlament, požaduje štíhly rozhodovací proces schopný pristúpiť k likvidácii banky v priebehu víkendu. Kľúčové úlohy zveruje bankovému dohľadu a orgánu zodpovednému za riešenie krízových situácií s cieľom vyhnúť sa politickej paralýze, ktorá by mohla nastať pri rozhodovaní o zatvorení banky. V snahe zabezpečiť rovnováhu medzi aktivitami na úrovni EÚ a v rámci členských štátov mandát požaduje rozšírenie právomocí Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií, v ktorej by mali mať zastúpenie všetky vnútroštátne krízové orgány. Všetky pôžičky fondu by mali byť splatené bankami, a to nad rámec ich ročných príspevkov. Mandát tiež predpokladá definovanie fondu tak, aby zabezpečil rovnaké zaobchádzanie a právo na prístup pre všetky banky.

Menej problémov na letiskách?
Väčšia pravdepodobnosť odškodnenia cestujúcich, ktorých let má meškanie a ktorí uviazli na letisku, a jasnejšie pravidlá vybavovania sťažností klientov. Aj to by mala priniesť nová legislatíva, ktorú schválil Európsky parlament v prvom čítaní. "Práva cestujúcich v leteckej doprave sa týkajú prakticky všetkých občanov Európskej únie. Je to príbeh Dávida s Goliášom, nakoľko iba 2% cestujúcich sa po podaní sťažnosti dočkajú kompenzácie.“ Podľa navrhovaných pravidiel by mali letecké spoločnosti vyčleniť na každom nimi využívanom letisku kontaktnú osobu, ktorá bude cestujúcich informovať o ich právach a postupoch podávania sťažností, poskytovať im pomoc, napríklad v súvislosti s presmerovaním ich letu, a vyplácať náhrady. Mala by tiež prijímať sťažnosti klientov, a to aj v súvislosti so stratenou alebo poškodenou batožinou. V prípade meškania letu by mal letecký dopravca povinnosť informovať klienta do 30 minút po pôvodne plánovanom čase odletu o tom, či mu zabezpečí prepravu v rámci vlastných služieb. Cestujúcim s obojsmernou letenkou by nemal byť odmietnutý nástup na spiatočnú cestu ani v prípade, že nevyužijú cestu tam. Cestujúci by mali byť informovaní o maximálnej povolenej prepravovanej batožine už na začiatku rezervačného procesu. Zároveň by im malo byť umožnené zobrať si na palubu lietadla nad rámec povolenej príručnej batožiny a bez akéhokoľvek doplatku kabát, kabelku a jednu štandardizovanú tašku s nákupmi z letiska. Pokiaľ by letecká spoločnosť nezareagovala na sťažnosť v rámci dvoch mesiacov od momentu jej podania, bolo by to považované za uznanie nároku cestujúceho. Ak by sa dopravca odvolal na mimoriadne okolnosti, pri ktorých letecké spoločnosti nie sú povinné uhradiť kompenzáciu, cestujúcemu by musel poskytnúť podrobné písomné vysvetlenie. Navrhované pravidlá obsahujú úplný zoznam takýchto okolností, medzi ktoré patrí napríklad poškodenie lietadla spôsobené nárazom vtákov, politické nepokoje alebo nepredvídateľné pracovné spory na strane leteckého prepravcu alebo poskytovateľov súvisiacich služieb. V prípade dlhotrvajúcich mimoriadnych okolností, akou bolo napríklad rozšírenie oblaku sopečného popola nad Európou v roku 2010, by bola zodpovednosť dopravcov platiť za ubytovanie cestujúcich obmedzená na päť dní.

Ešte raz o finančných zlodejoch
Páchatelia, ktorým podľa vnútroštátnych predpisov hrozí najvyšší možný trest za závažnú manipuláciu s trhom, akou bola napríklad kauza LIBOR, by mali byť odsúdení na odňatie slobody v trvaní minimálne štyroch rokov. Vyplýva to z textu smernice, ktorý v utorok schválil Európsky parlament. Nové pravidlá, ktoré si kladú za cieľ obnovenie dôvery vo finančné trhy EÚ, musia ešte schváliť členské štáty. "Dnešné hlasovanie predstavuje veľký krok vpred v snahe umožniť súdom naprieč EÚ zastaviť zneužívanie trhu. Toto je prvá právna norma, ktorá zavádza tvrdé celoúnijné trestnoprávne postihy vo výške minimálne štyroch rokov odňatia slobody za závažné trestné činy, akými sú obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom. Kauza LIBOR nemusí byť poslednou - obvinenia z manipulácie sa objavujú aj na trhoch s ropou a zemným plynom, ako aj na devízových trhoch," uviedla spravodajkyňa výboru pre hospodárske a menové veci Arlene McCarthy (S&D, UK). „Zločinci, ktorí zbohatli vďaka manipuláciám trhov alebo obchodovaniu s využitím dôverných informácií, by nemali vyviaznuť iba so správnym postihom. Som hrdá na to, že môj návrh na uloženie trestu za tieto trestné činy vo výške aspoň štyroch rokov odňatia slobody, sa dostal do finálneho textu. Poznanie, že spravodlivosti bolo učinené zadosť, pomôže obnoviť dôveru našich občanov vo finančné trhy. Zodpovedným orgánom sme umožnili efektívnejšie stíhanie takejto trestnej činnosti jednak tým, že sme zabezpečili školenia a zdroje pre ich zamestnancov, ako aj možnosťou rozšíriť v nevyhnutných prípadoch ich jurisdikciu na cezhraničnú kriminalitu," uviedla spravodajkyňa výboru pre občianske slobody Emine Bozkurt (S&D, NL).
Z podkladov Press servisu EP