Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Európsky parlament sprísňuje pravidlá proti praniu špinavých peňazí – Dušan D. Kerný

Poslanec Paška poukázal na falošnosť Európskej únie
Mená konečných vlastníkov podnikov a trustov by mali byť uvedené vo verejných registroch spravovaných členskými štátmi. Vyplýva to z nových pravidiel na boj proti praniu špinavých peňazí, ktoré schválil Európsky parlament. Navrhovaná legislatíva požaduje od bánk, audítorov, právnikov, realitných agentov a kasín väčšiu ostražitosť voči podozrivým transakciám svojich klientov. Cieľom nových predpisov je sťažiť utajovanie pochybných obchodov a podporiť tak boj proti daňovým únikom. SR o tom informovalo zastúpenie EP na Slovensku.
"Verejné registre sťažia život zločincom, ktorí sa snažia ukryť svoje peniaze. Naša ekonomika v súčasnosti stráca v dôsledku daňových únikov obrovské množstvo prostriedkov," uviedla spravodajkyňa výboru pre občianske slobody, Judith Sargentini (Zelení/EFA, NL). "Dnešok je dobrým dňom pre občanov, ktorí dodržiavajú zákony, ale mizerným dňom pre zločincov," dodal spravodajca výboru pre hospodárske veci Krišjānis Kariņš (EPP, LV).

Register odhalí, skutočného majiteľa
Na základe poslancami schválených pozmeňovacích návrhov k predloženému textu smernice o boji proti praniu špinavých peňazí (AMLD) by verejné centrálne registre obsahovali informácie o skutočných konečných vlastníkoch všetkých druhov spoločností, vrátane nadácií, holdingov a trustov. Registre by mali byť podľa poslancov vzájomne prepojené a na základe identifikácie osoby, ktorá požiada o prístup k informáciám na základe on-line registrácie, aj verejne prístupné. Parlament však zároveň rozšíril navrhované predpisy o ustanovenia na ochranu osobných údajov. Poslanci tiež presadzujú, aby register obsahoval iba nevyhnutné minimum informácií.

Pozor na podozrivé transakcie ...
Navrhované pravidlá by požadovali od bánk, finančných inštitúcií, audítorov, právnikov, účtovníkov, daňových poradcov a realitných agentov, aby boli ostražitejší voči podozrivým transakciám svojich klientov. Do pôsobnosti smernice spadajú aj kasína. Poskytovatelia iných služieb v oblasti hazardných hier, pri ktorých je riziko prania špinavých peňazí nízke, by mohli byť členskými štátmi z pôsobnosti nových pravidiel vyňatí. Parlamentom schválené zmeny v smernici o boji proti praniu špinavých peňazí podporujú prístup založený na hodnotení rizika. Ten členským štátom umožňuje lepšie identifikovať, pochopiť a obmedziť riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Parlament tiež schválil nariadenie o prevode finančných prostriedkov, ktorého cieľom je zvýšiť sledovateľnosť, platcov, príjemcov a ich majetku.

... a politicky exponované osoby
Pravidlá týkajúce sa "politicky exponovaných osôb," teda osôb, u ktorých je v dôsledku ich medzinárodnej funkcie riziko korupcie vyššie, by podľa poslancov mali byť rozšírené aj na "domáce politicky exponované osoby," ktorým sú alebo boli zverené významné verejné funkcie členským štátom. Týka sa to napríklad hláv štátov, členov vlád, sudcov najvyšších súdov, poslancov a podobne. V prípade vysoko rizikových obchodných vzťahov s takýmito osobami by bolo možné zaviesť ďalšie opatrenia, napríklad na určenie zdroja bohatstva a zdroja finančných prostriedkov použitých pri transakcii.

Reakcie slovenských europoslancov
"Pranie špinavých peňazí musí byť postihované prísnejšie. Ide o súčasť plánu na boj proti trestnej činnosti, korupcii a daňovým únikom. Nebezpečenstvá súvisiace s praním špinavým peňazí a s financovaním terorizmu sa neustále vyvíjajú. Je preto nevyhnutné pravidlá zamerané na boj proti nim posilňovať," uviedla poslankyňa Monika Flašíková Beňová (S&D, SK). "Vystúpením v pléne som poukázal na falošnosť EÚ, ktorá navonok deklaruje iné ciele, ako je skutočnosť. Šetrenie pohybu záhadne zmiznutých zdrojov z ukrajinskej ekonomiky ukázalo, že tieto peniaze sú ukryté v holandských trustoch a nie v zámorských daňových rajoch. Aj štáty EÚ dnes v tichosti profitujú z prania špinavých peňazí," uviedol poslanec Jaroslav Paška (EFD, SK). "Rozsah prania špinavých peňazí je obrovský, a preto je každé opatrenie vítané a podporované. Prijatá smernica napomôže fungovaniu obchodných registrov v členských štátoch, ktoré budú zahŕňať informácie o reálnom vlastníctve a pomôžu identifikovať skutočné zisky spoločností, predovšetkým pri cezhraničných obchodných transakciách," uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK). "Pri boji proti praniu špinavých peňazí je dôležité poznať skutočných vlastníkov podnikov alebo obchodných transakcií. Len tak sa dá zabrániť, aby prostriedky získané trestnou činnosťou boli legalizované. Preto je potrebné zlepšiť fungovanie obchodných registrov v členských štátoch a ich prepojenie," uviedla poslankyňa Anna Záborská (EPP, SK).

Ďalší postup
Európsky parlament schválil úpravy legislatívneho návrhu v prvom čítaní s cieľom zhrnúť doteraz vykonanú prácu na predloženom texte a odovzdať ju po voľbách novému Parlamentu. V máji zvolení poslanci sa tak budú môcť rozhodnúť, či budú pokračovať v práci vykonanej počas aktuálneho funkčného obdobia alebo začnú od nuly. Smernica o boji proti praniu špinavých peňazí bola schválená pomerom hlasov 643 (za): 30 (proti): 12 (zdržalo sa hlasovania). Nariadenie o prevodoch finančných prostriedkov poslanci schválili pomerom hlasov 627 (za): 33 (proti): 18 (zdržalo sa hlasovania).