Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Dodrží Slovensko termín? – Milan Országh

Viete o tom, že sobota 22. februára bola Európskym dňom obetí trestných činov? Európska komisia už dlhodobo podniká kroky k tomu, aby obete trestných činov mohli v praxi uplatňovať svoje práva vyplývajúce z právnych predpisov EÚ. Významným medzníkom bolo v roku 2012 prijatie minimálnych práv obetí v EÚ. Ide o zjednotené pravidlá v oblasti poskytovania náležitej podpory, informácií a ochrany. Členské štáty únie dostali na prispôsobenie sa tejto legislatíve maximálnu lehotu dva roky. Pravidlá vznikli v spolupráci s organizáciami na pomoc obetiam a s vnútroštátnymi orgánmi. V tomto období sa vzdávajú aj usmernenia, ktorých úlohou je objasniť ustanovenia smernice o právach obetí a vysvetliť, čo znamenajú v praxi. Nie je vám jasné, o čo v praxi pôjde a aký bude rozdiel oproti súčasnému stavu? Priblíži vám to nasledujúci príklad: Valériu počas dovolenky v členskom štáte napadli a okradli. Na policajnej stanici ju informujú o právach v jej jazyku a zabezpečia tlmočníka, aby mohla svoje vyhlásenie urobiť vo svojom materinskom jazyku. Dostane spísané a preložené potvrdenie o svojej sťažnosti a informácie o ďalšom postupe. Odkážu ju tiež na organizáciu na pomoc obetiam. Po návrate do svojej krajiny ju orgány v členskom štáte, v ktorom bola napadnutá, aj naďalej informujú o všetkých fázach trestného stíhania. Valérie svedčí na súde a páchateľ je odsúdený. Od konca roku 2015 budú tieto ochranné postupy uplatňované v celej EÚ.

Nuž, verme, že v roku 2016 to bude takto fungovať v každom štáte únie, bez ohľadu na to, či pôjde o severný, stredoeurópsky, či balkánsky štát. Európska komisia prijala navyše aj balíček tzv. infringementov, teda výziev členským štátom na splnenie si povinností čo sa týka implementácie práva EU do domácej legislatívy. Komisia prijala 121 rozhodnutí vrátane 18 odôvodnených stanovísk a 8 podnetov, ktoré predložila Súdnemu dvoru Európskej únie. Slovensku bolo zaslané odôvodnené stanovisko v oblasti zdravia a bezpečnosti. Európska komisia žiada SLOVENSKO, aby zabezpečilo, že všetci zamestnávatelia budú mať povinnosť určiť pracovníkov zodpovedných za vykonávanie preventívnych a ochranných činností v oblasti zdravia a bezpečnosti, ktoré sa vzťahujú na všetkých zamestnancov.

Komisia totiž prijala viacero sťažností, že zamestnávatelia na Slovensku nie sú povinní zaviesť tieto bezpečnostné opatrenia pre pracovníkov, ktorých pracovná náplň nezahŕňa výrazné zdravotné riziko. Podľa Európskej komisie to je v rozpore so smernicou o bezpečnosti a ochrane zdravia pracovníkov pri práci (89/391/EEC). Odôvodnené stanovisko je jednou z fáz predsúdneho konania Európskej komisie. Slovensko má teraz dva mesiace na to, aby Komisii oznámilo opatrenia na dosiahnutie súladu s predmetnou smernicou. V opačnom prípade bude vec posunutá Súdnemu dvoru EÚ. Či sa však celý tento proces vzťahuje aj na nezodpovedných politikov, nepostihnuteľne páchajúcich sústavne trestné činy na vlastných národoch, to z existujúcich a pripravovaných smerníc zatiaľ nie je jasné...
Zo zdrojov Zastúpenia EK na Slovensku pripravil Milan Országh