Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Deviate výročie diskutabilného Zákona o protikomunistickom odboji – Vladimír Mikunda

Ak sa pozrieme na § 2 zákona č. 219/2006 o protikomunistickom odboji (prijatý 16. 3. 2006 s účinnosťou od 1. 4. 2006), tak zákonodarca nás v čl. 2 poučuje, že „pod protikomunistickým odbojom sa rozumie aktívny odpor občanov proti komunistickému režimu prejavený či prejavovaný organizovane alebo individuálne v období od 6. októbra 1944 do 17. novembra 1989 verejnými občianskymi postojmi alebo činmi odporu a to na území Československej republiky alebo Československej socialistickej republiky, ako aj v zahraničí“.

 

Prečo práve 6. október 1944?

O akom protikomunistickom odboji to naši zákonodarcovia hovoria, keď prvá forma „komunizmu“, tzv. „diktatúra proletariátu“ panovala v ČSR od „Víťazného februára“ 1948 do 11. júla 1960, kedy bola prijatá Ústava ČSSR. Na jej základe Československo prešlo od „diktatúry proletariátu“ do prvej fázy komunistickej spoločnosti – stalo sa socialistickým štátom.

Čiže táto myšlienková línia našich zákonodarcov tu nesedí. Protikomunistickým odbojom teda určite nemali na mysli „len“ boj proti československému komunistickému režimu, keďže ten sa mohol začať až uchopením moci robotníckou triedou 25. februára 1948.

 

Nemal zákonodarca na mysli „komplexný protikomunistický odboj“?

Teda aj ten zahraničný? Respektíve protisovietsky? Ak áno, tak potom tu tiež nesedí určenie jeho začiatku. Sovieti nevstúpili na územie ČSR až 6. 10. 1944. Prvá obec súčasného Slovenska Kalinov bola totiž oslobodená komunistickou Červenou armádou už pred tým a to 21. 9. 1944 (horský hrebeň na Slovensko bol prekročený 20. 9.).

 

No ani toto nie je celá pravda!

Ak si však uvedomíme, že SNP si predsavzalo „oslobodiť ČSR“, tak určite to bolo aj s jej vtedajšou predvojnovou Podkarpatskou Rusou. No a tú už v tom čase sovietske vojská ZSSR, čiže Červená armáda, dávno oslobodzovala! Našu predvojnovú hranicu s oslobodzovacou misiou prekročila 8. apríla 1944.

Áno, oslobodzovanie nášho územia sa nezačalo v októbri 1944, ani v septembri 1944, ale už v apríli 1944. Podkarpatská Rus sa totiž do zostavy Ukrajiny (ZSSR) dostala až po vojne na základe Zmluvy medzi ČSR a ZSSR z 29. júna 1945. Ratifikovaná bola 22. 11. 1945.

 

x x x

 

Zo všetkých týchto faktov vyplýva jedna až hrôzostrašná logika. Že slovenský protikomunistický odboj sa právne začal až vstupom do vlasti svojho rodného osloboditeľa - prvého československého vojaka. A teda úplne legálne odštartoval, hoci len v teoretickej rovine, občiansku vojnu na Slovensku. Lebo nech sa na mňa nikto nehnevá, ale zákon č. 219 z roku 2006 v podstate legalizoval "odboj" proti vlastným osloboditeľom, ktorí prekročili hranicu svojej domoviny práve v deň, ktorý nesie ten nie príliš vydarený názov Deň obetí Dukly.

Vladimír Mikunda