Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Cena Gabriela Zelenaya putovala do Mníchova – Vladimír Mikunda

Na sklonku minulého týždňa zasadala v Bratislave Rada Únie slovenských novinárov. Tentoraz v slávnostnej atmosfére. V úvode predseda únie PhDr. Jozef Kuchár privítal vzácneho hosťa, ktorým bol terajší predseda Zahraničného klubu slovenských žurnalistov Únie slovenských novinárov v Mníchove, Ing. Tibor Bajchy. Patrí k zakladateľom klubu, ktorý vznikol 16. 10. 2000 v priestoroch Slovenskej katolíckej misie na ulici Landsbbergerstrasse 39 v Mníchove, kde sa zišli publicisti – lekári, inžinieri, manažéri a ďalší, pre ktorých je životnou láskou zverejňovať v rôznych médiách názory a otázky, ktoré zaujímajú širokú verejnosť. Písali a píšu nielen do nemeckých periodík, ale ich články s podnetmi, návrhmi na riešenie rôznych problémov si mohli prečítať čitatelia v slovenskej tlači a počúvať vo vysielaní nočných rozhlasových dialógov. V ďalšej časti svojho vystúpenia Jozef Kuchár konštatoval, že takmer šesť hodín rokovali s vedením Únie slovenských novinárov o úzkej spolupráci. Naplno sa stotožnili s cieľmi zakotvenými v stanovách únie. V podnetnej diskusii sa hovorilo o zámeroch v oblasti rozširovania spolupráce so zahraničím. Takmer tri desiatky novinárskych osobností z Nemecka a mnoho účastníkov z radov mladých ľudí, ktorí hľadali uplatnenie v Nemecku, sa živo zaujímali o dianie v ich pôvodnej vlasti. Pozorne si vypočuli vystúpenie predsedu únie Gabriela Zelenaya, obsahovo zamerané na vnútropolitickú situáciu na Slovensku. V záverečnej časti rokovania žurnalisti pôsobiaci v Nemecku prevzali preukazy únie, zvolili Výbor zahraničného klubu ÚSN v Nemecku. Predsedom sa stal Karol Gronský, podpredsedom Tibor Molek a sekretárom Bohuš Zvrškovec. Za členov výboru prítomní zvolili MUDr. Petra Trsťana, MUDr. Pavla Podolaya, Ing. Tibora Bajchyho, Ing. Júliusa Boška, Pavla Struhára a Mariána Pogáča. Odvtedy uplynulo mnoho rokov a klub ešte stále žije. Najvyššiu zásluhu na tejto realite má terajší predseda Ing. Tibor Bajchy, ktorý v druhej časti rokovania Rady únie prevzal z rúk jej predsedu, Jozefa Kuchára, Cenu Gabriela Zelenaya za dlhoročnú tvorivú profesionálnu prácu na prospech zvyšovania úrovne slovenskej žurnalistiky, šírenia národných ideí a posilňovania postavenia Slovenskej republiky na domácej aj zahraničnej scéne.

 

Pomerne široká diskusia, ako počas každého rokovania rady, sa rozvinula pri posudzovaní aktuálnej spoločenskej situácie a práce novinárov z pohľadu práva na šírenie názorov. Pretože podľa ústavy SR, druhý diel „Základné ľudské práva a slobody“, konkrétne článok 26, odsek 1 až 3 dávajú nielen novinárom, ale aj všetkým občanom garanciu, že „sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené,“ že „každý má právo vyjadrovať slove názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie,“ pričom Ústava SR sa striktne stavia proti nezákonnému zamedzovaniu šírenia názorov, čo vyjadruje len tromi, no o to jednoznačnejšími slovami: „Cenzúra sa zakazuje.“ Napriek tomu, že táto otázka sa diskutuje pri každom rokovaní rady, stále nedospela k jednohlasnému záveru, resp. k jednoznačnému odporúčaciemu stanovisku pre pôsobenie svojich členov. Na záver zasadnutia Rada ÚSN vyjadrila poďakovanie za prácu dvom svojim členom: RSDr. Vladimírovi Dobrovičovi za precízny výkon funkcie hospodára a PhDr. Ivanovi Paškovi, členovi rady, za jeho organizátorskú prácu a predovšetkým fotografické dokumentovanie všetkých aktivít našej novinárskej organizácie.

 

Foto:  PhDr. Ivan Paška

Tibor Bajchy a Jozef Kuchár s pamätnou medailou a diplomom

Tibor Bajchy a Jozef Kuchár s pamätnou medailou a diplomom

Zľava Vladimír Dobrovič, Tibor Bajchy, Jozef Kuchár, Vladimír Mikunda

Zľava Vladimír Dobrovič, Tibor Bajchy, Jozef Kuchár, Vladimír Mikunda