Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Budú Slováci vazalmi Maďarov? Alebo čo z nás bude? – Ján Zachar

V posledných rokoch sa stretávame s podsúvaním maďarského prekrúcania histórie v duchu tézy „Čo Uhor, to Maďar“ (ktorá bola voči ostatným národom Uhorska v rokoch maďarizácie aj veľmi tvrdo presadzovaná). Stretávame sa, bohužiaľ, aj s bezvýhradným preberaním tejto tézy slovenskými novinármi, čo môže mať ďalekosiahle politické následky, veď už v súčasnosti sa v Maďarsku ozývajú hlasy, ktoré spochybňujú Trianonskú zmluvu.
Keďže na potvrdenie tejto tézy nemajú skutočné historické podklady, prekrúcajú výrok Franza Lizsta: „Je suis Hongrois“. Bolo to publikované v článku P. Gettinga: „Slováčisko?“ v týždenníku Plus 7 dní č.44/2013 str. 110-112 (náhoda?, že 5.8.2010 bol v Magazíne Pravda publikovaný článok redaktora J. C.: „Ferenc Lizst, alebo František List_?“ s podobným obsahom). Nakoľko výhrady k prekrúcaniu histórie tieto redakcie neuverejnili(resp. neprevzali), pokúsim sa aspoň takto informovať slovenskú verejnosť o tom, v čom je jeho podstata.

P. Getting v článku Slováčisko? označuje M. Demku za diletanta len preto, že ako jeden z mnohých je zástancom teórie, že Franz Lizst mal slovenské korene. Je zarážajúce, že to nevyvracia písomnými dôkazmi (napr. zápismi v matrikách), ale prekrúcaním Lizstovho výroku "Ja som Uhor", lebo Uhor je podľa neho Maďar. P. Getting nevie(?) to, čo sa učí už na základných školách, že Uhorsko bolo v tom čase mnohonárodný štátny útvar Rakúskeho cisárstva. Pokiaľ Lizst prehlásil, že je Uhor, tak to neznamenalo, že je Maďar, lebo Uhrom bol aj Slovák, Chorvát, Srb ako aj príslušníci ďalších národov, žijúcich na území Uhorska (Maďari tvorili v tom čase len 1/3 obyvateľov Uhorska a necitlivá politika vodcov maďarskej revolúcie v r.1848 znamenala že sa ostatné národy Uhorska priklonili na stranu Viedne).

Čo k tomu dodať? Snáď len to, že takéto prekrúcanie Lizstovho výroku (v duchu maďarónskej tézy: "Každý Uhor je Maďar") som od slovenských publicistov nečakal. Veď čo z nás bude, ak si takto dobrovoľne sami budeme vymazávať vlastnú národnú identitu, nuž len to, čo na danú tému povedal už Hviezdoslav "ledač, bedač, holota".