Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Aktívny krajský parlament aj v závere volebného obdobia – Milan Országh

Poslanci zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja majú od 11. apríla za sebou v poradí už 24. rokovanie, jedno z ostatných v tomto volebnom období. Napriek tejto skutočnosti urobili poriadny kus práce, veď ich program mal 24 bodov a v máji sa stretnú opäť. Kým úvodná časť ich rokovania bola venovaná problematike prímestskej autobusovej dopravy, neskôr prišli na rad témy stredného školstva, územnému plánu kraja, programom cezhraničnej spolupráce, personálnym záležitostiam i majetkovej oblasti.

V prímestskej autobusovej doprave, z hľadiska obyvateľstva kraja dôležitej službe verejnosti, boli vlani 526 autobusmi prepravení 23,418 milióna cestujúci, pričom autobusy najazdili po cestách kraja 28,224 milióna kilometrov. Na prvý pohľad obrovské čísla sú však zároveň odrazom riedkej železničnej sieti na území kraja a v mnohých prípadoch ešte redších spojov. Samosprávny kraj prispel na služby vo verejnom záujme čiastkou 17,184 mil. €.  Od týchto čísel sa odvíjal aj schvaľovaný plán dopravnej obslužnosti. Ten sa opiera v prvom rade o objektívne skutočnosti vo vzťahu železničnej a prímestskej autobusovej dopravy na danom území, pričom reaguje aj na aktuálny vývoj v individuálnej automobilovej doprave vzhľadom ku kapacitám cestnej siete. Výhľadový aspekt plánu dopravnej obslužnosti b y mal byť aktualizovaný každý rok a tak reagovať na súčasný vývoj v tejto oblasti.

 

Dlhodobo tvrdým orieškom je pre poslancov prehodnocovanie stavu stredného školstva na území kraja, predovšetkým jeho časti, ktorá je v zriaďovateľskej kompetencii kraja samotného. Aj keď na jednej strane bolo pri posudzovaní návrhu stratégie výchovy a vzdelávania v PSK na roky 2017 až 2022 poslancami konštatované, že materiál predložený na rokovanie odborom školstva Ú PSK  je kvalitný, na druhej strane sa ozývali aj pripomienky, že je málo razantný vzhľadom k očakávanému demografickému vývoju a potrebám praxe. V tomto smere je však výpovedná štatistika, podľa ktorej na začiatku tohto školského roka nebol zo strany žiakov žiadny záujem o odbory fyzikálno-matematické vedy, baníctvo, geológia a geotechnika, hutníctvo, technická chémia silikátov, spracovanie kože, avšak najviac nových žiakov nastúpilo do tried s odborom ekonomika a organizácia, obchod a služby. Za ním zaostali odbory elektrotechnika či stavebníctvo. Zaujímavý bol však aj ďalší názor: Čím viac racionalizačných opatrení realizujeme v spolupráci s našimi školami, tým viac pribúda škôl iných zriaďovateľov...

 

Na tento stav zrejme reaguje aj ďalší schvaľovaný materiál, s dlhým názvom Návrh na predloženie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky v rámci Špecifického cieľa 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu... Zatiaľ je podaných 19 projektov technických a zdravotníckych stredných škôl na území kraja. Z nich má najvyššiu požiadavku Spojená škola Ľ. Podjavorinskej v Prešove (1,117 mil. €), najskromnejšia je Spojená škola vo Svidníku (necelých 89 tisíc €), ktorá chce pomocou týchto peňazí  prilákať nových žiakov zlepšením technickej vybavenosti školy.

Na záver potešujúca správa aj pre milovníkov turistiky a našich veľhôr – poslanci schválili aj niekoľko projektových žiadostí v rámci IROP na roky 2016 až 2020 v prioritnej osi 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch. Medzi nimi aj projekt Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec. Nuž, realizácia tohto projektu by Vysokým Tatrám výrazne pomohla.