Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Štátne symboly Slovenskej republiky – prof. JUDr. Jaroslav CHOVANEC, CSc.

V záujme pre lepšie pochopenie obsahu a významu symbolov štátu považujem za potrebné definovať, čo je „symbol“. Pod pojmom symbol chápeme: „Konkrétny predmet slúžiaci na označenie dajakého abstraktného pojmu, obrazné vyjadrenie, znázornenie dačoho majúceho hlbší zmysel, výsostný znak, odznak, erb, odb. dohodnutá značka, znak (často aj v medzinárodnom meradle), napríklad v chémii, vo fyzike, v matematike a pod., obrazné vyjadrenie, prirovnanie, metafora.“

 

Symboly štátu majú osobitný význam pre identifikáciu štátu a jeho odlíšenie od iných štátov. Podľa niektorej literatúry sa dozvedáme, že symboly štátu vlastne tvoria symbolický kapitál štátu. K tradičným symbolom štátu patria: štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna. Niektorá domáca, ale aj zahraničná literatúra medzi symboly zaraduje aj hlavné mesto, štátne sviatky a pamätné dni; Ústava SR ich nezakotvuje ako symboly štátu, a takisto ani štandardu prezidenta SR. Symboly (tradičného štátu) zakotvuje Ústava Slovenskej republiky č. 8 a či. 9 a ustanovenia v nich zakotvujú vykonávacie zákony.

 

ZNAKY SUVERENITY

Symboly štátu - Slovenskej republiky - vyjadrujú vonkajšie znaky jeho suverenity a štátnosti a zároveň sú i pojmovou náležitosťou štátneho zriadenia štátu. Z ich obsahu a do určitej miery i z formy môžeme vyčítať dejiny národa a jeho charakter, ktorý si ich zvolili za symboly svojho štátu. Ústava Slovenskej republiky v platnom znení zakotvuje symboly nášho štátu v prvej hlave, druhom oddiele Štátne symboly v článku 8, ktorý ustanovuje: „Štátnymi symbolmi Slovenskej republiky sú štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna.“

 

ÚSTAVNÉ DEFINÍCIE

Ústava Slovenskej republiky v článku 9 (ods. 1) definuje či charakterizuje symboly nášho národného štátu takto: „Štátny znak Slovenskej republiky tvorí na červenom ranogotickom štíte dvojitý strieborný kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia. Štátna vlajka Slovenskej republiky sa skladá z troch pozdĺžnych pruhov - bieleho, modrého a červeného. Na prednej polovici listu štátnej vlajky Slovenskej republiky je štátny znak Slovenskej republiky (čl. 9 ods. 2). Štátnu pečať Slovenskej republiky tvorí štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis Slovenská republika (čl. 9 ods. 3). Štátnou hymnou Slovenskej republiky sú prvé dve slohy piesne Nad Tatrou sa blýska (čl. 9 ods. 4).“ Ústava v článku 9 ods. 5 zakotvuje: „Podrobnosti o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní ustanoví zákon.“ Národná rada SR ako zákonodarca vykonanie citovaného článku ods. 5 uskutočnila, resp. realizovala zákonom č. 63/1999 Z. z. o štátnych symboloch a ich používaní v znení zákona č. 240/1994 Z. z. a zákona č. 273/1996 Z. z., ktorý upravuje otázku vyobrazenia štátneho znaku SR, používanie štátneho znaku SR na budovách, listinách a úradných pečiatkach. Citovaný zákon sa tiež dotýka vyobrazenia štátnej vlajky SR a jej spôsobu používania. V tejto súvislosti v § 10 citovaného zákona upravuje otázky „štátnej zástavy“. Okrem uvedeného upravuje v § 12 „štátnu pečať SR“ a v § 13 „štátnu hymnu SR“. Citovaný zákon obsahuje aj farebné prílohy štátneho znaku SR a štátnej vlajky SR. Ďalej v prílohe uvádza názorne v čierno-bielej farbe štátnu pečať a v prílohe č. 5 notovanú štátnu hymnu a jej slová. V tejto súvislosti treba upozorniť na to, že pri symboloch štátu existujú osobitné symboly, ako sú štandarda prezidenta SR a hlavné mesto Slovenskej republiky - Bratislava. Zákon NR SR č. 51/1993 Z. z. charakterizuje „štandardu prezidenta Slovenskej republiky ako symbol svojej funkcie“.

 

ĎALŠIE USTANOVENIE

Citovaný zákon ďalej opisuje štandardu prezidenta SR a jej používanie. Postavenie hlavného mesta Slovenskej republiky - Bratislavy, upravuje zákon č. 377/1990 Zb. v znení zákona č, 295/1992 Zb. a zákona č. 233/1998 Z. z.

 

Na záver nášho článku môžeme okrem iného konštatovať, že Ústava SR v podstate zakotvuje právny základ našej štátnosti, niektoré znaky štátneho zriadenia a suverenity štátu - SR, ako aj znaky národnej identity - slovenského národa, primárne znaky štátu a formu štátu a niektoré demokratické princípy Ústavy Slovenskej republiky, ako aj právny štát Slovenskej republiky. V závere sa ešte žiada upozorniť na skutočnosť, že cesta k súčasným symbolom štátu - Slovenskej republiky - išla historickým vývojom, ktorý odborno-teoreticky spracovali PhDr. Ladislav Vrtel‘ a profesor PhDr. Jozef Novák. Nadväzujúc na uvedené skutočnosti môžeme poznamenať, že o symboloch (štátu) hovorí a hodnotí ich veda - heraldika.