Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Škodlivá závislosť je absolútnym bahnom v harmónii života a zdravia – Jozef Mazár

Túto pravdu ponúkli napísať do titulku tohto rozhovoru tí, čo tvrdia, že ľudia, korí prepadli alkoholu, nelegalizovaným drogám, chorobnému nakupovaniu, hracím automatom, alebo ďalším škodlivým závislostiam, ak sa chcú vrátiť do plnohodnotného života, musia prebudovať hlavne svoj životný štýl, ktorý ich do toho bahna dostal. Mnohí, hlavne laici sú presvedčení, že napríklad alkoholikovi chýba pevná vôľa. Preto pije. Alkohol však užívajú aj konzumenti, pijani a mnohí nie sú pritom v tejto fáze na alkohole závislí...Aké môže mať novorodenec  vôľové vlastnosti, ak sa narodí s abstinenčnými príznakmi?...

 

Škodlivé závislosti, podľa mienky autora tohto projektu, neprichádzajú do spoločnosti ako dážď, ale spôsobujú ich tí, ktorí z nich majú osoh! Napriek takým informáciám internetovému portálu Športlandia.sk neprináleží na túto ožehavú a veľmi bolestivú tému s nádychom stavu národného ohrozenia, vynášať rozsudky, či približovať súdy. Snažíme sa však rozprúdiť v spoločnosti neformálnu aktivitu, ktorá verejnou celospoločenskou diskusiou bude násobiť kvalitné posuny nosných pilierov v oblasti prevencie, liečby, resocializácie v oblasti praxe, ale aj vedy a výskumu. Vzdelávania vôbec. Preto je rozhovor adresovaný aj čitateľom internetových novín Slovenský rozhľad.

 

Samozrejme, že taká náročná téma potrebuje odborný tím. Nuž sme ho hľadali. Vôbec nie náhodou sme ako prvého oslovili riaditeľa Centra pre liečbu drogových závislostí (ďalej CPLDZ), primára tohto zariadenia, MUDr. Martina Somoru MBA, ktorý tu prišiel pracovať takmer hneď po vzniku tohto zariadenia v Rooseveltovej nemocnici Banská Bystrica v roku 1995.

 

Ani tento rozhovor sme nezaradili do stálej  rubriky Hovory s partnermi na Športlandii.sk a v Slovenskom rozhľade náhodou. Internetový portál Športlandia.sk iniciovali vytvoriť tí, ktorí dobre poznali odbornosť MUDr. Jaroslava Skálu, z Apolináře v Prahe, ale aj docenta MUDr. Stanislava Kundu, známeho reprezentanta a v praxi propagátora tejto školy a metód alkoholovej liečby v podmienkach Slovenska. Nuž a práve docent MUDr. Stanislav Kunda bol zakladateľom CPLDZ v Banskej Bystrici.

 

Pán primár, ste jedným zo žijúcich pamätníkov, keď sa Centrum pre liečbu drogových závislostí v Banskej Bystrici osamostatnilo od  Rooseveltovej nemocnice. Písal sa vtedy rok 2003 a vy ste sa stali jeho primárom. Ako s odstupom času spomínate na toto obdobie?

Prinieslo to mnoho prekážok hlavne z ekonomického hľadiska pre tých, ktorí v CPLDZ pracovali, prinieslo to v našich  na Športlandii a v Slovenskom rozhľade podmienkach riešiť veľa neznámych v liečbe mladých ľudí, postihnutých v tom čase hlavne heroínovou epidémiou, nárastom ponuky nelegálnych drog na našom území a s tým i nárastom počtu narkomanov. Robiť účinnú terapiu v oblasti liečby u nás nového typu závislostí sme nemohli nechať na systéme pokus, omyl. Veď vy si iste tiež pamätáte, keď sa rozbehol u nás medzinárodný tzv.  sicílsky projekt prostredníctvom niekoľkých kôl, akú odozvu so sebou priniesol.   Našťastie, nechýbalo nadšenie a chcenie tento závažný problém riešiť. Osobne som sa v prístupe k pacientovi veľa naučil od docenta Kundu. Prichádzali však nové okolnosti, ktoré vyžadovali nové cesty riešenia. Denne sme boli vystavení tlaku a potrebe reagovať na daný stav zvyšovaním kvality terapie i doliečovania za pochodu. Existovali skúsenosti z liečby alkoholikov, ale ani tam neboli doriešené vzťahy a formy spolupráce so zdravotnými poisťovňami, ktoré veľmi ohrozovali ďalšiu činnosť existencie takého zariadenia. Čas ukázal, zariadenia viac ako potrebného. Aj po rokoch oceňujem ústretovosť prednostu Psychiatrickej kliniky MUDr. Ludvíka Nábělka riešiť zlúčenie protialkoholickej liečby a liečby drogových závislostí. Ekonomických problémov bolo  viac ako dosť, ak vám poviem, že riaditeľ zariadenia pracoval niekoľko mesiacov bez výplaty, ťažko tomu budete veriť...

 

K tomu iste pribudli problémy v samotnej terapii, lebo vaše zariadenie bolo v Slovenskej republike jedným z prvých, kde ste poskytovali v jednej komunite terapiu narkomanom i alkoholikom. Na čo ste v takom spojení najviac narážali?

Zoznamovali sme sa v praxi s generačnými modelmi vzťahov v jednej komunite, ktorú tvorili vekovo i sociálne životom skúšaní alkoholici , často už po štyridsiatke svojej životnej existencie a iba do života vstupujúci mladí ľudia, ktorí ešte ani nepracovali, či nestihli dokončiť učňovské resp. stredoškolské vzdelanie, ba už od 13 roku svojho veku žili na ulici. I to ma núti spomenúť na začiatky spolupráce napríklad s PaedDr. Idou Smolinskou, ktorá vyštudovala špeciálnu pedagogiku a svoje vedomosti pozitívne vkladala a úročila v prospech zvyšovania účinnosti kvalitnej terapie závislých v našom zariadení ale aj v resocializačnom zariadení Návrat pri Zvolene.

 

Centrum pre liečbu drogových závislostí, ktorého ste riaditeľom i primárom dnes navštevujú bývalí odliečení alkoholici dokonca ešte z Podbrezovej. Členovia A - sekcie, abstinujúci alkoholici, sa schádzajú v CPLDZ pravidelne vždy druhý pondelok v mesiaci a mnohí z nich počítajúci roky svojej abstinencie na desiatky. Napríklad vo svete džezovej muziky známy Jozef Karvaš vie živo a svojsky spomínať nie len na žiacky banskobystrický orchester Hudobnej školy v Banskej Bystrici, ktorý viedla pani učiteľka Szabová, či svoje neskoršie účinkovanie v dixielandovej kapele, kde hral v 1958 roku na trúbku, alebo potom na  roky účinkovania pre cestujúcich na známych lodiach po svetových oceánoch, ale hádam ešte výstižnejšie, vtipnejšie a hlavne svojsky na 42 rokov vlastnej abstinencie od alkoholu. I jeho názor zavážil, že sme si vás dovolili požiadať o odbornú garanciu medicínskej a terapeutickej časti, na inom mieste uvedenej rubriky pod názvom Svet, Slovensko, prevencia. Liečbu, tú medicínsku, nechajme výlučne lekárom. Pán primár, prečo ste vyslovili súhlas a prikývli na partnerstvo v tejto oblasti publicistiky?

 

Tí, ktorí sme upísali svoje životy riešeniu problémov, ktoré prináša závislosť, sme museli počítať i na základe poznatkov z histórie, že tu nepôjde len o komunikáciu výsostne z oblasti medicíny, ale napríklad aj sociálnej, ďalej z oblasti rodiny, vzdelávania, športu či ďalších. Ak toto spomínam mám na mysli dôsledne prepracované súbory prístupov - preventívne, regulačné, kontrolné, právne -   hlavne však tie účinné. Pracujeme s chorobou, ktorá sa síce vyliečiť nedá, ale súčasne je to choroba, ak v nej postihnutý dokáže natrénovať abstinenciu, že s ňou môže dlhodobo úspešne žiť. Existuje množstvo prípadov, keď abstinujúci závislí pacienti zastávajú vďaka svojej špičkovej odbornosti a triezvemu životu tie najzodpovednejšie posty aj v tých najnáročnejších oblastiach súčasného života. Sú niekedy zamestnávateľmi vyhľadávaní práve preto, lebo dokážu byť vďaka abstinencii spoľahlivými a zodpovednými. Načo tajiť, o tomto probléme musíme aj prostredníctvom médií hovoriť rečou, ktorá má silu a nie je napáchnutá senzáciechtivosťou, zároveň dokáže pomáhať všetkým tým, ktorí tú pomoc chcú.

Ako treba, teda, podľa vás rozumieť termínu....pomáhať všetkým, ktorí tú pomoc chcú! Veď je množstvo takých, ktorí tú pomoc veľmi potrebujú?...

Ak pomoc, radu, terapeutickú ponuku postihnutí, chorí, z rôznych príčin nezoberú,  nemôžeme ju nikomu vtlačiť na silu. To isté platí na druhej strane aj o postoji, ak ten nevyžaruje odvahu a prácu, v ktorej nachádzajú členovia terapeutického kolektívu zmysel, ťažko potom fungovať úspešne v takom bloku.

 

O vašom zariadení je medzi závislými, ktorí po jej absolvovaní či už abstinujú, alebo nie - známe, že režimová liečba je pre závislých v CPLDZ Banská Bystrica veľmi náročná. Mnohí tvrdia, že oveľa náročnejšia a režimovo tvrdšia, než inde v slovenských podmienkach. Čím to je  a prečo je tomu tak?

Otázku by som tak nestaval. Skôr zdôrazním a zopakujem, že tu nejde o liečbu - podáme medikamenty a pacient je uzdravený. Už sme naznačili, že závislosť je chorobou tela aj duše. Ja chápem, že filozofia liečby je tiež veľmi náročná a ak ju má pacient v našom zariadení pochopiť a prijať, aj liečba musí byť náročná, zodpovedná a účelná. Ono, je potrebné vidieť tento problém aj z druhej strany. Dlho sme budovali tím, ktorý má dnes svoje odborné parametre odvíjajúce sa od skĺbenia teórie s praxou. Tak, ako sa pacient snaží svojou prefíkanosťou, napáchnutým a dlhodobo rozvíjajúcim sa klamstvom dostať pod kožu terapeutovi, snaží sa terapeut čo najlepšie z mnohých hľadísk poznať svojho pacienta. Dnes tvoria náš terapeutický tím ľudia, ktorí sa nebáli investovať do vlastného vzdelávania, do získavania návykov a zručností v konkrétnej práci s konkrétnym klientom. Dobré je, ak pacient dôveruje terapeutovi a terapeut za tých 10 či 12 týždňov získava každý deň nové poznatky o pacientovi z viacerých hľadísk - zdravotného, mentálneho, fyzického, genetického, z hľadiska vnútornej motivácie liečiť sa, z postojov k životu vo všeobecnosti,  rodinného prostredia, z pracoviska, kolektívu, v ktorom sa pohyboval a mohol by som menovať i ďalšie. Majstrovstvo terapie sa rodí aj organizovaním rodinných terapií, stretnutí rodičov, poprípade najbližších, s ktorými pacient funguje priamo v našom zariadení za prítomnosti pacienta i terapeutov. Obšírnejšie by o tom mohli hovoriť pán PhDr. Ing. Richard Wolt, PhD., PhDr. Mária Kvasnová, ktorá si zvyšovala kvalifikáciu z adiktológie štúdiom v Prahe, ale i ďalší.

 

Tí, ktorí navštevujú okrem už spomenutej A- sekcie, ktorú vedie roky skúsená terapeutka, alkohologička, MUDr. Dagmar Krajčírová a ktorú v pozícii bývalých pacientov navštevuje mnoho lekárov, vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, ktorí abstinujú 15, 20 rokov i viac, sú tu aj kluby BYSKA a PTK. Prečo taká šírka a pestrosť doliečovania? Čo to prináša?

Samotní návštevníci klubov, abstinujúci alkoholici a narkomani, v mnohých prípadoch i ich rodinní príslušníci tvrdia, že je to miesto, kde sa  po liečbe buduje, zdokonaľuje, upevňuje kvalita abstinencie. Preto je pravidelné doliečovanie dôležitý článok kvalitnej abstinencie.  Každý z návštevníkov vám povie ten svoj recept, svoju skúsenosť, ktoré získava pravidelnou návštevou klubu pre svoju abstinenciu. Psychoterapeutický klub, ktorý tu spomínate, je spoločným stretnutím pacientov a ľudí, ktorí prešli liečbou a úspešne abstinujú. Je tribúnou názorov, odovzdávania skúseností za účasti terapeutov. Najčastejšie viedla PTK už spomenutá, naša bývalá terapeutka PaedDr. Ida Smolinská, ktorá z rodinných dôvodov v súčasnosti v CPLDZ nepracuje, ale stály kontakt udržuje tak s CPLDZ ako aj podaktorými pacientmi. Dnes vedie PTK najčastejšie MUDr. Iulia Ershová, absolventka vysokoškolského univerzitného lekárskeho vzdelania v ruskej Tule, zavše sa v úlohe terapeuta počas PTK objaví aj môj zástupca MUDr. Daniel Ďaďan, s ktorým sme začali v tomto zariadení pracovať takmer v rovnakej dobe a tiež pracovne i vekovo najmladšia členka terapeutického kolektívu Mgr. Martina Lešková. Nenahraditeľné a nepostrádateľné sú kvalitné pracovné výstupy stredného zdravotného personálu.

 

Už len z toho čo tu hovoríme pre zainteresovaného, ale aj laika vyplýva, že liečba závislostí je   vedeckou disciplínou. Dokonca sa povráva, že mnohí lekári z iných oborov problematike závislostí príliš nerozumejú, mnohí mladí, začínajúci lekári nemajú záujem tejto problematike upísať celý svoj život. Štatistiky prezrádzajú, že nie len v oblasti resocializácie chýbajú v Slovenskej republike na postoch lekárov, terapeutov odborne podkuté, hlavne praktickými vedomosťami vyzbrojené kádre. Prečo ste sa pre túto prácu rozhodli vy?

Fascinovalo ma sústavné spoznávanie objaveného i neobjaveného z oblasti medicíny v prepojení na objavené i neobjavené z oblasti ľudskej psychiky. Aj preto som absolvoval viaceré výcvikové terapeutické kurzy. Najlepšie vás vždy vyškolí život sám. Ale len vtedy, ak máte pre danú oblasť v ktorej ste sa rozhodli pracovať, dostatočne kvalitné teoretické základy a hlavne chcenie, ľudské predpoklady pre túto náročnú prácu. Spomeniem napríklad trpezlivosť, zodpovednosť,  analyzovanie, riešenie a prekonávanie často náročných problémov či sústavné vzdelávanie sa....

 

Prepáčte, že vás preruším. Na to potrebujete aj dobrú fyzickú kondíciu?....

(Po odznení otázky krátky úsmev - pozn. zhovárajúceho sa)  Šport bol, je a verím aj zostane súčasťou môjho života. Z  ľahkých terénnych behov som presedlal na horské a diaľkové behy, počas ktorých sa najlepšie presvedčíte ako dokážete prekonať aj na prvý pohľad neprekonateľné...a dobre sa cítim aj počas cyklistických túr v prírode. Pohyb v prírode je úžasne prospešnou lekárňou hlavne ak je pravidelný. Spomínam to aj preto, lebo napríklad vytrvalostný šport je skvelým tréningom vôľových vlastností, učí zvládať bolesť, učí potláčať stres a do tretice učí aj sebadisciplíne.

 

 Ak už spomínate učenie, nedá mi opýtať sa vás na názor ako vnímate funkciu pedagóga základnej či strednej školy vo vzťahu hlavne k prevenčným aktivitám sociálnej patológie na školách?

Nie som presvedčený, že v školách môže sebalepší pedagóg účinne vykonávať sám úspešne preventívnu činnosť v tejto oblasti. Tak ako v terapii nemôžeme dávať dôraz len na zdravotnú stránku pacienta a neexistuje ani univerzálny patent na zaručene úspešnú liečbu pre každého, ani prevencia nemá univerzálny patent na zaručený úspech. Veď mnohí vedia aj v školách, že ide o problém vzťahový, rodinný, sociálny, genetický, že do jeho či už preventívneho, alebo terapeutického riešenia je potrebné zapojiť nie len každého pedagóga, ale aj rodiča, súrodenca, trénera, starostu obce a pod. Procesy preventívne a uzdravovacie si samotné zasluhujú osobitné rozhovory s mnohými odborníkmi, ale i laikmi, aby sme nachádzali a zabezpečovali praktické a hlavne účinné riešenia. Nestačí napísať a propagovať ošúchanú frázu: Zober loptu a nie drogu... Osobné príklady v prvom rade musia priťahovať...

 

Iste. Téma široká, vážna, potrebná. Ale aj zastieraná, eliminovaná lobistickými skupinami. Stačí spomenúť napríklad alkoholovú loby, tolerovaný predaj alkoholu v umelohmotných fľašiach či malých kelímkoch. Veď je to hrozné, podieľať sa na ponuke verejného nivočenia zdravia. Ak sme už pri alkohole, ten predsa rozleptáva umelú hmotu a naše zákonodarstvo mlčí.... Čo vy na to?

Súhlasím čo ste naznačili. Osobitná kapitola. Mediálna osveta zlyhá na celej čiare. Čítal som váš článok, v ktorom ste naznačili, kto všetko sa podieľa na prevencii, len účinná prevencia samotná je takmer nulová. Táto oblasť potrebuje naliehavo samostatné riešenie. Ak nechceme doplácať zdravím vlastných detí na tento problém, malo by to byť účinné riešenie okamžité. Čo to je za účinnú reklamu ak niekto šíri: Pite s mierou, alebo Pite nealkoholické pivo, konzument reklamy z toho vníma hlavne slovko „pite“.

 

Pozornému čitateľovi ste veľa odkryli z toho, čo nedostáva k dispozícii každý deň. Mnohé z oblasti závislostí, jej prevencie, liečby, resocializácie však zostalo hlavne z priestorových dôvodov v našom rozhovore nedotknuté. Potvrdili ste však záujem dlhodobo, partnersky v oblastiach, ktoré sme aspoň íverovite priblížili spolupracovať tak, aby boli pre čitateľov osožné, užitočné. Ako by ste tento rozhovor zakončili, aby vaše slová v sebe skrývali zaujímavú pozvánku k stálym návratom tejto rubriky?

Použijem časť toho, čo zvyknú rozprávať dlhoročne abstinujúci alkoholici či narkomani. Cielená zmena životného štýlu je plodom osobného snaženia, teda nie je to vlastnosť, ktorá sa dedí. Ak v našej blízkosti bude žiť viac poctivo zmýšľajúcich, pre zdravý život konajúcich, pracujúcich ľudí na rôznych úrovniach, ak nás bude oveľa viac žiť v súlade so zdravým okolím, ak sa na mnohých stupňoch zvýši dôvera človeka v človeka, ak sa nás čo najviac naučí ovládať svoje city, konanie a pohyby a dokážeme sa podriaďovať pre zdravý život potrebným ustanoveniam, aj napĺňanie zámerov tejto aktivity prostredníctvom nie len tejto rubriky, bude mať zmysel a dlhú trvácnosť.

Rozhovoril pripravil, otázky kládol a za odpovede poďakoval Jozef Mazár