Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Únia slovenských novinárov si pripomenula osemnásty rok úspešnej činnosti – Jozef Kuchár

Zvykli sme si, že na prahu každého nového roku takmer pravidelne prijímame a zároveň propagujeme mnohé osobné želania a rôzne sľuby. Aj v minulých dňoch často zaznievali rôzne vinše a najmä predsavzatia, aj také, ktoré nikdy nemôžeme splniť a vôbec nám to neprekáža. Môžbyť  je to tak preto, že v tomto prípade nie sme dôslední, zodpovední a navyše veľmi nám chýba úcta k hodnote povedaného či napísaného slova. Z tohto pohľadu sa pri prijímaní odhodlaní do budúcich dní každý dobrý hospodár, pedagóg, vedec aj novinár zamýšľa a bilancuje uplynulé obdobie. Pozorne vníma čo rok minulý priniesol a čo sa podarilo splniť.

 

Aj vedenie Únie slovenských novinárov v Bratislave uskutočnilo v minulých dňoch podrobnejšie hodnotenie činnosti svojho pôsobenia v roku 2016. Konštatovalo, že to bol rok pomerne bohatý na rôzne politické, spoločenské aj ekonomické udalosti. V tejto súvislosti podpredsedovia únie – PhDr. Dušan D. Kerný, PhDr. Andrej Maťašík, PhD., PhDr. Jozef Šucha, tajomník rady Dr. Vladimír Dobrovič a členovia Dr. Vladimír Mikunda Ing. Vladimír Zeman, konštatovali, že predchádzajúci, v poradí už osemnásty rok existencie a konkrétnej činnosti Únie slovenských novinárov, ktorú založil 27. 11. 1998 nezabudnuteľný Gabo Zelenay, priniesol napriek rôznym problémom pomerne dobré výsledky. Zvýšila sa aktivita jednotlivých členov a do našich radov pribudli noví novinári, najmä z radov mladšej generácie. Žiaľ, svoju pozemskú púť okrem iných ukončili Karol Polák, Igor Mráz, Roman Hofbauer, Andrej Antuš, Augustín M. Húska a Ján Vereský.

 

Medzi úspešné aktivity patrilo organizovanie rôznych tlačových besied a najmä seminárov s osobnosťami slovenskej ekonomiky, kultúry a vedy. K mimoriadne vydareným patril seminár obsahovo zameraný na tematiku vzniku slovenskej štátnosti. Svojím vystúpením zaujal predovšetkým prof. PhDr. Ivan Laluha, CSc. Podrobne zhodnotil jednotlivé vývojové etapy v boji o samostatnosť.

Problematika dejín slovenskej televízie bola na seminári v apríli za účasti bývalého ústredného riaditeľa STV prof. Ing. Ivana Stadruckera DrSc..

 

O živote a diele Milana Rastislava Štefánika členovia únie hovorili s historikom PhDr. Pavlom Kanisom.

Azda najväčšej pozornosti sa tešilo vystúpenie prof. Dr. Ing. Ivana Halušku DrSc., vysokoškolského pedagóga, ktorý sa podrobne zaoberal problémami európskej a svetovej ekonomiky.

S rokom 2016 sme sa rozlúčili na seminári s bývalým predsedom vlády SR JUDr. Jánom Čarnogurským a terajším členom Valdajského klubu. Hlavným obsahom jeho vystúpenia boli slovensko – ruské vzťahy a politická situácia v Európe.

 

Vyše osemnásťročnú činnosť únie charakterizujú predovšetkým pomerne široké aktivity a zvyšovanie záujmu o členstvo v tejto druhej najpočetnejšej novinárskej organizácii. K jej najaktívnejším členom stále patria Ľudovít Andil, Viliam Apfel, Ľubica Apfelová, Tibor Bajchy, Ján Bílek, Milan Blaha, Vladimír Brezinský, Sofia Bugáňová, Marek Čecho, Miloš Čikovský, Jozef Darmo, Ľubomír Drgonec, Július Forsthoffer, Jozef Galus, Vít Gergély, Valéria Grebečiová, Irena Helcová, Anton Janitor, Emil Janovic, Mária Ježíková, Milan Kaľavský, Dušan Konček, Eva Kristínová, Jozef Kšiňan, Kornel Kubáni, Vladislav Lysák, Soňa Macejáková, Vladimír Mezencev, Jana Moravcová, Milan Országh, Martin Petrenko, Viliam Solovič, Elena Šebová, Pavel Truban, Jozef Vranka.

 

Aj v ďalšej etape členovia únie budú prehlbovať národné povedomie v rámci celého programu rôznych akcií, besied a seminárov. Pravidelne budeme prizývať na naše stretnutia a besedy popredné osobnosti hospodárskeho, kultúrno-spoločenského aj zahraničného života. V rámci rôznych diskusií chceme otvárať problémové celospoločenské témy. Naši členovia sa budú podieľať na podujatiach, ktoré majú svoje tradície a pripravujú ich rôzne organizácie a inštitúcie. Intenzívnejšie budú naše  pravidelné kontakty s členmi Klubu slovenských žurnalistov pri Únii slovenských novinárov, ktorí žijú a pracujú v Mníchove. Trvalou úlohou je reagovať na dianie v novinárskej obci a negatívne javy v spoločnosti prijímaním rôznych stanovísk, podnetov a odporúčaní. Adresátmi budú kompetentné inštitúcie a organizácie.