Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Únia slovenských novinárov k narodeniu Ľ. Štúra – Jozef Šucha

Z príležitosti 200-stého výročia narodenia Ľudovíta Štúra a Roku Ľ. Štúra usporiadala 18. marca v Bratislave Únia slovenských novinárov v spolupráci so Združením slovanskej vzájomnosti seminár, na ktorom si účastníci pripomenuli Ľudovíta Štúra ako symbol odporu proti útlaku Slovákov.

 

Seminár otvoril predseda ÚSN Jozef Kuchár, ktorý konštatoval, že Ľ. Štúr bol nielen kodifikátor spisovnej slovenčiny, ale aj spisovateľ, organizátor a politik. Privítal vzácnych hostí, spisovateľa a historika PhDr. Michala Eliáša, CSc., predsedníčku Združenia slovanskej vzájomnosti Editu Dürrerovu a čestného predsedu Slovensko – Ukrajinskej spoločnosti Ing. Michala Čorného a PhDr. Stanislava Bajaníka, publicistu a historika

 

Hlavný referát predniesol Dr. Michal Eliáš, CSc. Pripomenul historickú úlohu Ľ. Štúra a jeho súputníkov pri upevnení národného povedomia Slovákov, dôležitosť kodifikácie slovenčiny ako moderného jazyka roku 1843 a prácu ktorú si vyžiadalo zavedenie štúrovskej slovenčiny do kultúrneho i bežného života. V tom čase veľká časť inteligencie tvorila v bernolákovskej slovenčine. Až v roku 1847 obidve skupiny spojili a dohodli na používaní štúrovčiny. Eliáš pripomenul, že uvedenia slovenčiny do praxe si vyžadovalo veľkú organizačnú prácu nie len medzi inteligenciou, ale najmä medzi pospolitým ľudom. Zakladanie spolkov miernosti, nedeľných škôl, hospodárskych spolkov a najmä divadelných spolkov, prispelo k pozdvihnutiu národa a k rozšíreniu štúrovskej slovenčiny.

 

Eliáš, hovoril aj o politickej činnosti Štúra, ktorý už v tých časoch presadzoval nie len slovanskú vzájomnosť, ale vzájomné spolunažívanie všetkých európskych národov pri rešpektovaní národných kultúr a zvykov. Pripomenul Slovanský zjazd v Prahe v roku 1948, z ktorého vzišlo memorandum (na ktorého štylizácii sa výraznou mierou podieľal Štúr) v ktorom sa okrem iného navrhoval spoločný orgán pre všetky európske národy.

 

Edita Dürrerová vo svojom vystúpení predstavila Združenie slovanskej vzájomnosti, ktorého cieľom je upevňovať povedomie vzájomnosti, prispieť k poznaniu spoločných dejín. Hovorila o aktivitách, ktoré združenie robí najmä na základných a stredných školách, aby priblížilo mládeži slovenské kultúrne dejiny v širšom pohľade slovanskej vzájomnosti. Osvedčenou formou sú napríklad plagáty s náučnou tematikou. Ako povedala p. Dürrerová, k Roku Ľ. Štúra vydali plagát, na ktorom sú základné fakty z jeho literárnej a politickej činnosti.

 

Podpredseda ÚSN Dušan Kerný v koreferáte hovoril o novinárskej činnosti Ľ. Štúra pričom zdôraznil význam Slovenských národných novín, ktoré Štúr vydával dvakrát týždenne. Boli to prvé politické noviny v našej histórii a nemalou mierou prispeli k zvoleniu Štúra do uhorského snemu, kde hájil práva Slovákov. Poznamenal, že v dnešnej dobe Matica slovenská s veľkými problémami vydáva tieto noviny jedenkrát týždenne.

 

V diskusii vystúpil Jozef Darmo, ktorý hovoril o potrebe slovanskej vzájomnosti v geopolitickom priestore Európy a Stanislav Bajaník, ktorý povedal o svojich skúsenostiach z aktivít Združenia slovanskej vzájomnosti na školách.