Vznikol Riadiaci výbor pre koordináciu reformy verejnej správy (TASR)

Svoju činnosť začne Riadiaci výbor pre koordináciu reformy verejnej správy. S jeho zriadením dnes súhlasila vláda SR. Ide o poradný, koordinačný, odborný a iniciatívny nadrezortný orgán pre efektívne zladenie činnosti všetkých subjektov participujúcich na reformných opatreniach vo verejnej správe. Vláde môže predkladať návrhy opatrení týkajúce sa tejto oblasti. Okrem predsedu, podpredsedu a tajomníka má ďalších 21 členov, ktorí zastupujú všetky ministerstvá, ale aj napríklad úrad vlády, Úrad pre verejné obstarávanie, Združenie miest a obcí Slovenska, ako aj Združenie samosprávnych krajov.

Reforma verejnej správy ESO (Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa) má nielen ušetriť výdavky, ale tiež zefektívniť fungovanie a zlepšiť jej dostupnosť pre občana. Dohromady sa tak dostane miestna štátna správa, ktorá bola rozdelená na všeobecnú a špeciálnu štátnu správu. Prvá fáza, ktorá sa začala od januára tohto roka, znamenala zánik 64 špecializovaných krajských úradov, ktorých pôsobnosť a kompetencie sa presunuli na iné štátne inštitúcie. Zrušené boli krajské úrady životného prostredia, krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie či krajské pozemkové, lesné a katastrálne úrady. Aktuálne prebiehajúca druhá etapa opatrení v oblasti zmien v organizácii miestnej štátnej správy spočíva v zrušení obvodných úradov životného prostredia, pozemkových úradov, lesných úradov, obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a správ katastra. Ich pôsobnosť sa presunie na integrovaný miestny orgán štátnej správy s novým názvom okresný úrad. Zanikne tak 248 úradov miestnej štátnej správy a následne vznikne 72 okresných úradov. Bratislava a Košice budú mať po jednom okresnom úrade. Na ich čelo by mala vláda do konca septembra vymenovať nových prednostov.