Vysoké školstvo a vedecký výskum – Jozef Kuchár

Na slovenskej politickej a spoločenskej scéne sa v tomto predvolebnom období do centra pozornosti dostala zložitá problematika nášho školstva. Politici, analytici aj učitelia zdôrazňujú pretrvávajúce problémy s celkovou úrovňou a účinnosťou vzdelávania občanov. Takmer všetci pri rôznych príležitostiach hovoria o nedostatku finančných prostriedkov. Kompetentní by si mali uvedomiť, že kvalitné, systematické a moderné vzdelávanie na všetkých stupňoch nášho školstva je najdôležitejšia a najhodnotnejšia investícia v každej kultúrnej spoločnosti.

 

Výrazné miesto v procese vzdelávania a výchovy má vysoké školstvo. Počet vysokých škôl a univerzít je v našej krajine až príliš veľký. Podmienky pre kvalitný vzdelávací proces a najmä vedecký výskum sú nedostatočné. Výskum bol, je a bude základným kameňom vzdelanosti, poznania i rozvoja vedy. Uvedomujú si to aj na Prešovskej univerzite v Prešove v rámci ktorej pôsobí až deväť fakúlt. Jej vedenie venuje problematike vedy a výskumu patričnú pozornosť. V tejto oblasti úspešnú činnosť vyvíja Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove - jediný výskumný ústav nielen na Slovensku, ale aj v Európe, zaoberajúci sa romistikou.

 

O práci a výsledkoch tejto akademickej inštitúcie sme hovorili s jej riaditeľom prof. RNDr. Ivanom Bernasovským, DrSc.

 

 

Už štvrtý rok na pôde Prešovskej univerzity pracuje unikátna akademická inštitúcia - Ústav rómskych štúdií. V čom spočíva jeho unikátnosť?

Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity, je jedinečným vedecko-výskumným pracoviskom, ktoré nemá obdobu nie len v rámci Slovenska, ale ani v rámci strednej Európy. Ide o jedine takéto pracovisko, ktoré je špecificky zamerané iba na výskum a iba na jednu oblasť, ktorou je romistika. Aj keď výskumom Rómov na Slovensku sa zaoberá viacero inštitúcii, poväčšine ide o personálne aktivity konkrétnych bádateľov alebo o aktivity spojené s inými akademickými činnosťami toho ktorého pracoviska (najčastejšie sú to pedagogické aktivity).

 

Výskum Rómov však zahŕňa veľmi širokú oblasť tém. Venujete sa všetkým, alebo sa na niektoré špeciálne zameriavate?

Radi by sme sa zameriavali na všetky oblasti, avšak personálne kapacity pracoviska, ktoré sú závisle od finančných možnosti, nám to neumožňujú. Doposiaľ táto inštitúcia dokázala pracovať iba vďaka výskumným grantom, a špecifickým dotáciám z Ministerstva školstva SR. Naše aktivity sa orientujú na oblasť kultúrnej antropológie, histórie a na oblasť biomedicínskeho výskumu v rámci, ktorého sa zameriavame na zriedkavé genetické ochorenia ako aj komplexné ochorenia ako je osteoporóza, obezita, kardiomyopatia, trombofília, endometrioza v subpopuláciách Slovenských Rómov. V týchto oboroch sa preto orientujeme ako na základný výskum, tak aj na aplikovaný.

 

Štyri roky v dejinách akademického pracoviska nie je dlhá doba. Podarilo sa Vám zaznamenať aj nejaké úspechy?

Máte pravdu – štyri roky nie je veľa, avšak za túto krátku existenciu, sa môže URŠ  pochváliť celým radom úspešných aktivít a to aj napriek skutočnosti, že ide o pracovisko personálne podhodnotené - naše pracovisko má iba päť zamestnancov. Takýto málopočetný tím, by nemohol efektívne pracovať, bez vzájomnej spolupráce s inými katedrami a ústavmi, ktoré pracujú na Prešovskej univerzite. O úspechoch pracovníkov URŠ svedčí aj publikačná činnosť. Za posledné štyri roky vykázal ústav viac ako 75 publikácií, z ktorých si najviac ceníme 6 monografií, 5 vedeckých  prác v zahraničných karentovaných časopisoch. Okrem toho sa Ústav môže pochváliť pravidelnou aktívnou účasťou domácich a na zahraničných konferenciách. Sme riešitelia alebo spoluriešitelia domácich (APVV a VEGA) i zahraničných výskumných a vzdelávacích projektov (Vyšegrádske fondy a Erazmus). V súčasnej dobe sme podali žiadosť o získanie projektu APVV zaoberajúci sa riešením  príbuzenských vzťahov  v rómskych komunitách na základe analýzy DNA. Pozornosť zameriame na mieru endogamie a exogamie a výpočtu koeficientu príbuznosti, ktorý  má významný  podiel pri odkrývaní genetických ochorení a predstavujú veľkú záťaž  pre sociálny systém a zdravotníctvo.

 

 

Ktorá aktivita URŠ je podľa vás v poslednej dobe najvýznamnejšia? 

Ako som už uviedol, už od samého začiatku sa toto pracovisko orientuje na aktivity v oblasti základného výskumu, ale aj na oblasť aplikovaných vied. Vychádza totiž z predpokladu, že bez základného výskumu nie je možné realizovať spoľahlivé a kvalitné ďalšie zisťovania a výskumy. Zároveň realizácia výskumov bez ich praktického využitia, sa v súčasnej situácii a v kontexte aktuálnosti toho čo sa nazýva rómska otázka nejaví ako praktická a efektívna.

Dôležité sú podľa mňa všetky výstupy, z ktorých si každý nájde svojich príjemcov – či už to sú vedci, úradníci, politici, ale aj široká verejnosť. Dôkazom toho je aj ich časté používanie alebo citovanie.

Ak by som však mal vyzdvihnúť niečo konkrétne, pravdepodobne najvýznamnejší počin URŠ je vydanie najnovšieho Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2013, ktorý predstavuje unikátnu databázu základných informácií o všetkých rómskych komunitách na Slovensku. Unikátnosť tohto diela si uvedomili aj v zahraničí, kde okrem veľmi pozitívnej odozvy zo strany Európskej komisie, došlo k tomu, že podobné výskumy sa už realizujú aj v Rumunsku, pripravuje sa jeho realizácia v Macedónsku a Maďarsku. Pripravujeme samostatný multinárodný projekt zameraný na mapovanie situácie Rómov  v ďalších európskych krajinách v rámci Európskeho výskumného fondu – Horizont 2020.

Vzhľadom na aktuálnosť témy, veľký ohlas zaznamenali aj dve publikácie, ktoré Ústav rómskych štúdii vydal v roku 2012. Išlo o monografiu Alexandra Mušinku pod názvom Podarilo sa: Príklady úspešných aktivít na úrovni samospráv smerujúcich k zlepšeniu situácie Rómov a zborník (Ne)legálne osady: Možnosti samospráv a mechanizmy vysporiadania pozemkov v prostredí rómskych osídlení. Vzhľadom na skutočnosť, že rómska téma je na Slovensku prezentovaná dominantne ako negatívna, práve tieto publikácie priniesli presne opačný pohľad. To si všimli aj v zahraničí, kde tieto aktivity veľmi pozitívne ocenili aj v Európskej komisii v Bruseli.

Pozitívne ohlasy Bruselu však nie sú jedinými zahraničnými aktivitami vášho pracoviska.

V žiadnom prípade. Naše pracovisko má veľmi úzku a aktívnu spoluprácu s celým radom zahraničných inštitúcii. Za svoju krátku existenciu nadviazal aktívnu spoluprácu primárne s univerzitnými inštitúciami v Čechách (Karlova Univerzita v Prahe, Masarykova Univerzita v Brne, Západočeska univerzita v Plzni, Univerzita Palackého v Olomouci a iné.) ale aj inde v Európe a v zámorí - Thompson Rivers University v Kamloops (Kanada), University of Sheffield (Anglicko), University of Debrecen (Maďarsko), Babes-Bolyai University v Cluj (Rumunsko),  BIOCEV Praha(Česká republika), Inserm Pariž (Francúzsko), MultiMedica Spa Milano ( Taliansko), kde v súčasnosti v rámci projektu Horizont 2020 - Maria Curie Sklodowska Actions pôsobí naša postdoktorandka.

 

O vaše expertízy a návrhy riešení, predpokladám, nemajú záujem len zahraničné inštitúcie. Aká je v tomto smere situácia na Slovensku? Vedel by ste navrhnúť konkrétne riešenia?

Samozrejme hlavným prijímateľom našej práce sú slovenské inštitúcie. Napríklad už spomínaný Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013 sa stal jedným z hlavných nástrojov pri plánovaní štátnych politík vo vzťahu k Rómom, vrátane aktivít zameraných na čerpanie zdrojov z Európskej únie. Ale aj naše ďalšie odporúčania sa odzrkadľujú v štátnych alebo regionálnych politikách. Pravidelne konzultujeme  rómske témy s pracovníkmi rôznych ministerstiev, vládnych inštitúcii, zástupcami samospráv, školami a pod. Prednášali sme dokonca aj na pôde Slovenskej národnej rady, pomáhali sme pri tvorbe Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 a mnoho iných.

Aj návrhov na riešenie máme stále dosť. Unikátne sú aj tým, že sú založené nie len na teoretických znalostiach problematiky, ale primárne na detailnom poznaní terénu. Naši pracovníci realizovali dlhodobé (niekoľkoročné) výskumné pobyty v rómskych komunitách.