VEREJNÁ TRIBÚNA: Prečo chcem kandidovať - prof. Milan Melník

Cesta na vrchol slávy vedie údolím pokory
(C.M. Pentz)

Pýtajú sa ma prečo sa chcem uchádzať o post prezidenta Slovenskej republiky. Že vraj či mi nestačí to, čo som v živote dosiahol a prečo sa chcem verejne angažovať. Pokúsim sa svoje dôvody vyjadriť v nasledujúcich siedmych bodoch:
1. Slovensko som vždy považoval za svoju vlasť. Nikdy, ani keď mne a mojej rodine ponúkali v zahraničí pohodlný život som ani na okamih nezaváhal – vždy som chcel žiť a pracovať pre svoju vlasť. Viac rokov som pôsobil na desiatkach svetových univerzít. Je mojou povinnosťou nadobudnuté skúsenosti a kontakty s významnými zahraničnými osobnosťami odovzdať svojmu národu a svojej vlasti. A v súčasnosti to môžem najlepšie urobiť práve na poste slovenského prezidenta.

2. Slovensko potrebuje nezávislú, skúsenú a morálne hodnotnú osobnosť. Preto chcem byť štátnikom, nie politikom. Prezident nominovaný politickou stranou vždy slúži svojej politickej strane. Nezávislý občiansky prezident takú povinnosť nemá. Len nezávislý štátnik môže skutočne slobodne chrániť záujmy štátu, rozhodovať sa srdcoma a slúžiť jeho všetkým občanom.

3. Som človek so sociálnym cítením. Toto mi vštepil môj pôvod a moja rodina. Politické strany, ktoré sa na súčasnom stave podieľajú na vzrastajúcu chudobu a úpadok národa veľmi nedbajú. Teraz musíme všetci obrátiť pozornosť k vlastnému štátu, ako k jednej veľkej vlastnej rodine.

4. Nenechajme si podsúvať predstavu, že prezidentské právomoci sú natoľko obmedzené, že prezident je fakticky bez reálneho vplyvu. Chcem byť prezident, ktorý bude vychádzať z toho, že jeho mandát je mimoriadne silný – veď ho volia priamo občania. Budem dôsledne využívať všetky kompetencie a právomoci, ktoré prezidentovi dáva ústava a budem ich využívať v záujme všetkých občanov Slovenskej republiky.

5. Nie som a nikdy som nebol členom žiadneho politického zoskupenia, žijem a žil som len z plodov vlastnej práce. Nemám žiadne záväzky, ktoré by mi bránili s voľnou mysľou pre spravodlivosť a nekompromisnosť, presadzovať a obhajovať záujmy svojho národa a svojej vlasti. Som prirodzene založeným kresťanom a vlastencom, ktorý považuje budovanie Slovenska a presadzovanie slovenských národno-štátnych záujmov za samozrejmú a prvoradú povinnosť ústavných činiteľov.

6. Verím, že občania Slovenska chcú a budú voliť prezidenta, bez politickej príslušnosti a bez komunistickej minulosti, človeka milujúceho svoju vlasť a svoj národ. Prezidentov, ktorí vzišli z nominácií politických strán už bolo dosť. Je načase, aby si občania zvolili prezidenta zo svojho stredu – bez účasti politických strán.

7. Žiť v prítomnosti, to je návod na život bez ľútosti a hnevu na minulosť a bez strachu a obáv o budúcnosť. Nechcem a nebudem národ polarizovať. Politické strany chcem nabádať k vecnej súťaži, k službe svojim voličom, aby sa naša parlamentná demokracia zbavila partokratického nešváru a aby sa na Slovensku oplatilo žiť.
prof. Milan Melník


ŽIVOTOPIS
Prof. Milan Melník sa narodil 9. mája 1938 v Košickej Novej Vsi, v rodine drobného roľníka. Maturoval na Strednej priemyselnej škole chemickej vo Svite. Od roku 1958 žije v Bratislave. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave a skončil ho v roku 1962 absolutóriom s titulom doktor prírodných vied. Na tejto škole zostal po skončení štúdia aj pracovať. Od roku 1972 sa jeho vedecká aj pedagogická práca spája s Katedrou anorganickej chémie FCHPT STU v Bratislave. Od roku 1994 do roku 2004 bol jej vedúcim. V spojení s ňou získal aj tituly PhD. (1973) a DrSc. (1990). Na docentúru (1990) a profesúru (1993) si však musel počkať až do pádu vlády komunistickej strany, pretože ho, ako nestraníka, vždy predbehli členovia komunistickej strany. V súčasnosti pôsobí na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave a prednáša tiež na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnych vecí Sv. Alžbety v Bratislave.

V mladosti prof. Melník závodne hrával 18 rokov futbal a tiež sa venoval atletike. Dodnes sa rekreačne venuje lyžovaniu. Fyzickú kondíciu si udržiava denným cvičením a otužovaním. Pri všetkom dobrom i zlom je s prof. Melníkom jeho manželka Marta, ktorá pochádza z Novák. Pani PhDr. Marta Melníková je doktorkou filozofie. Je vedkyňou v oblasti historických vied. Dcéra Dana, doktorka medicíny, ich obdarila vnúčatkami Biankou, Barborkou a Pavlínkou, ktoré má prof. Melník nevýslovne rád. Prof. Milan Melník ovláda 6 cudzích jazykov, a to aktívne anglicky, rusky a poľsky a pasívne (jazyk odbornej literatúry) francúzsky, nemecky a fínsky. Patrí k popredným slovenským vedcom a vysokoškolským pedagógom v oblasti anorganickej a bioanorganickej chémie. Má významný podiel pri zakladaní odboru bioanorganická chémia v bývalom Česko-Slovensku. Počas svojho doterajšieho pôsobenia vychoval desiatky diplomantov a doktorandov v odbore anorganická a bioanorganická chémia. V značnej miere prispel k obohateniu nielen slovenskej, ale aj svetovej vedy. Patrí k najvýznamnejším vedcom našej planéty. Spolupracuje s viacerými pracoviskami biochémie, biológie a medicíny doma a v zahraničí (Fínsko, Poľsko, Maďarsko, Kanada, USA, Japonsko, India). K jeho doterajším 389 pôvodným vedeckým prácam, s vyše 3800 citáciami (SCI) a 11 patentom, postupne pribúdajú ďalšie, čo svedčí o jeho výnimočnom prínose do svetovej vedy. Na vedeckých a prednáškových pobytoch strávil viac ako 10 rokov na univerzitných pracoviskách vo Fínsku, Poľsku, Taliansku, Španielsku, Kanade, USA, Japonsku a Indii. Napriek tomu, že mu v zahraničí ponúkali viackrát trvalý pobyt a nadštandardné zabezpečenie pre celú jeho rodinu, vždy sa vrátil domov na Slovensko, pretože nikdy nechcel vymeniť svoju vlasť za akokoľvek pohodlný život v zahraničí. Prednášal na viac ako 100 medzinárodných vedeckých konferenciách a sympóziách, výsledkom čoho je viac ako 250 publikovaných vedeckých prác a štúdií vo vydaných zborníkoch.

Prof. Melník je od roku 1978 členom korešpondentom Fínskej chemickej spoločnosti za významný príspevok rozvoja koordinačnej chémie vo Fínsku. Je tiež čestným členom Americkej chemickej spoločnosti za významný príspevok rozvoja koordinačnej chémie vo svete a členom redakčných rád viacerých medzinárodných vedeckých periodík. V rokoch 1994 – 1998 bol podpredsedom Akreditačnej komisie – poradného orgánu vlády SR. V roku 2003 bolo prof. Melníkovi udelené významné ocenenie Slovenskej akadémie vied, Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky Slovenskej republiky Vedec roka 2002. V roku 1995 mu Univerzita vo Wroclavi udelila Striebornú medailu, za významnú spoluprácu. V roku 1997 sa stal nositeľom Čestnej medaily Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, v roku 2003 mu bola udelená Pamätná medaila SCHS. V rokoch 2003, 2006 a 2009 získal prémiu Literárneho fondu SR za výrazný vedecký ohlas v Science Citation Index (SCI). Od roku 2004 je čestným členom Slovenskej farmaceutickej spoločnosti. V roku 2005 bol na základe návrhu Univerzity v anglickom Cambridge zapísaný do svetovej encyklopédie, ako Vedecká osobnosť sveta, s udelením medaily a dekrétu. V roku 2008 mu bola udelená Cena Webera za významný vedeckovýskumný prínos rozvoja farmácie. V tom istom roku mu bola udelená strieborná medaila Galenosa v a roku 2012 zlatá medaila Galenosa Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave za významný prínos rozvoja farmaceutických vied. V roku 2013 mu bola tiež udelená Zlatá medaila Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety. Prof. Melník je vari jediným naším profesorom, ktorý dostal v zahraničí do daru prístroje – difraktometer (York University, Kanada) a magnetometer (Univerzita Helsinki, Fínsko) v hodnote niekoľkých miliónov Sk, ktoré venoval svojej fakulte.

Nadácia Matice slovenskej udelila prof. Melníkovi, za rok 2006 Cenu Jura Hronca, za mimoriadne významnú vedecko-výskumnú a pedagogickú prácu v oblasti koordinačnej a bioanorganickej chémie na Slovensku i v zahraničí, za dlhoročnú výchovu mladej generácie v odbore anorganická a bioanorganická chémia za a výraznú prezentáciu slovenskej vedy vo svete. V roku 2008 mu bola udelená zlatá medaila (ABI – USA) za významný prínos do svetovej vedy. Túto medailu venoval svojej krajine a jej ľudu s patričným vyznačením na telo medaile. Táto medaila vyjadruje sedem charakteristík osobností (Passion, Courage, Commintment, Succes, Excellence, Virtue, Spirit – nadšenie, smelosť, záväzok, úspech, znamenitosť, cnosť, duchaplnosť).

Prof. Melník nie je a ani nikdy nebol členom žiadnej politickej strany a nie je spojený so žiadnym politickým škandálom. V prezidentských voľbách v roku 2009 kandidoval ako občiansky kandidát s podporou ĽS-HZDS. Aj teraz chce kandidovať ako občiansky kandidát bez záväzkov voči politickým zoskupeniam, či finančným skupinám, ktorý môže voličov osloviť nestrannosťou a rozhľadenosťou. Svoje vlastenecké cítenie osvedčil najmä tým, že celý svoj plodný život a výsledky svojej práce venoval svojej vlasti – nepotreboval vystatovačné vyhlásenia, stačili jeho činy. Má rád divadlo a vážnu hudbu. Je tolerantným veriacim človekom. Vypracoval sa sám, bez akejkoľvek pomoci a napriek nepriazni komunistických straníckych štruktúr. Prešiel pozoruhodným osobnostným, vedeckým a pedagogickým vývojom, získal mnohé uznania na Slovensku i zahraničí a stal sa výrazným vzorom pre ďalšie pôsobenie mladých vedeckých a pedagogických pracovníkov. Jeho vlastenectvo, cenné životné skúsenosti, manažérske schopnosti a neuveriteľná vitalita sú predpokladom toho, že funkciu prezidenta bude vykonávať spoľahlivo a zodpovedne na prospech svojho národa a všetkých slovenských občanov.