VEREJNÁ TRIBÚNA: Aké stanovisko zaujal na náš list podpredseda vlády SR?

V druhej polovičke mája sa na bratislavskom Námestí SNP uskutočnilo zhromaždenie občanov, ktoré si kládlo za cieľ prelomiť „bariéru mlčania o etnickej čistke, ktorá sa v súčasnosti deje v Kosove“. Na záver zúčastnení aklamačne schválili návrh listu, ktorý bol doručený slovenskej vláde.
V týchto dňoch prišla naň reakcia od Miroslava Lajčáka, podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky tohto znenia:
Vážený pán Fábry a pán Čarnogurský, dovoľte mi reagovať na list a výzvu adresovanú predsedovi vlády Slovenskej republiky a členom vlády Slovenskej republiky v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv na území Kosova zo dňa 22. mája 2013.
Oceňujem Váš záujem o túto problematiku a chcem Vás ubezpečiť, že Slovenská republika na medzinárodných fórach, vrátane rokovaní inštitúcií EÚ a NATO, pravidelne upozorňuje na otázky utečencov. Táto otázka sa pritom netýka len srbskej komunity, ale aj ďalších etnických skupín, ktoré boli nútené Kosovo opustiť po roku 1999. Pre Slovensko predstavuje otázka návratu utečencov jedno z kritérií hodnotenia pokroku Kosova. Napriek deklaráciám Kosova o multietnickej spoločnosti v duchu európskych hodnôt sú to výsledky, ktoré sú rozhodujúce. Normalizácia vzťahov medzi Belehradom a Prištinou si vyžaduje aktívnejší prístup k tejto mimoriadne dôležitej otázke. Slovenská republika sa v procese dialógu aktívne a dlhodobo angažuje a podporuje, aby do pokračujúceho dialógu bola v ďalšom období explicitne zahrnutá aj otázka návratu utečencov do Kosova. Som presvedčený, že európska perspektíva Kosova je z dlhodobého hľadiska realizovateľná len v prípade skutočnej implementácie hodnôt Európskej únie, z ktorých vyplýva ústretová politika prištinskej administratívy voči navrátilcom, vrátane konkrétnych konštruktívnych opatrení motivujúcich utečencov k návratu. Slovensko bude tento postoj aj naďalej verejne prezentovať.
s pozdravom Miroslav Lajčák, v.r.

Minister reagoval na tento otvorený list vláde Slovenskej republiky:
(uverejnili sme ho už v čísle 9/2013)

Vážený predseda vlády SR, vážení členovia vlády SR!
Tento list píšeme ako jednotlivci, ktorým záleží na ľudských právach, humanitných hodnotách a na odstránení etnickej nenávisti v Európe. Predovšetkým zdôrazňujeme, že oceňujeme postoj vlády Slovenskej republiky, ktorá patrí medzi tie vlády v Európskej únii, ktoré odmietajú vidieť situáciu v súčasnom Kosove jednostranne. Domnievame sa však, že situácia v súčasnom Kosove je veľmi vážna a najmä v otázke menšinových práv absolútne neúnosná. Z údajov UNHCR, ako aj z údajov viacerých mimovládnych organizácií, vyplýva, že z Kosova od roku 1999 pred etnickým násilím utieklo skoro štvrť milióna ne-Albáncov, prevažne Srbi, ale aj viac ako 30 000 Rómov. Len nepatrný počet z týchto utečencov a tzv. vnútorne vysídlených osôb mal možnosť bezpečne sa vrátiť do Kosova. Tí, ktorí sa o návrat do Kosova usilujú, sú vystavovaní rôznym šikanám a násiliu. Právo na bezpečný návrat osobám vyhnaným z Kosova pritom zaručujú mnohé medzinárodné dokumenty, najmä rezolúcia BR OSN 1244 (1999), ktorá viedla k skončeniu vojny medzi Organizáciou Severoatlantickej zmluvy a Juhosláviou v roku 1999.
Vzhľadom na uvedené vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby:
1. požadovala na rokovaniach inštitúcií Európskej únie a Organizácie Severoatlantickej zmluvy bezodkladnú a efektívnu realizáciu práva na bezpečný návrat príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín, ktorí po roku 1999 museli utiecť pred etnickým násilím z Kosova,
2. pripomínala na rokovaniach inštitúcií Európskej únie a Organizácie Severoatlantickej zmluvy požiadavku "multietnického Kosova", ktorú tieto organizácie hlásali v čase vojnového konfliktu s Juhosláviou v roku 1999 a ktorá je dnes odstraňovaná vyhnaním veľkej časti srbského a rómskeho obyvateľstva z Kosova,
3. podmieňovala na rokovaniach inštitúcií Európskej únie akúkoľvek zmenu pozície Európskej Únie v otázke statusu Kosova významným nárastom počtu navrátivších sa príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín, ktorí po roku 1999 museli utiecť pred etnickým násilím z Kosova.
V Bratislave, 22. mája 2013
Účastníci zhromaždenia za práva utečencov z Kosova
Za správnosť:
(Podpisy)