V Prešove vážna diskusia k súčasnému zákonu o mediácii

Na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity sa nedávno stretli odborníci pôsobiaci v oblasti mediácie, aby sa zaoberali hodnotením súčasného právneho, politického a odborného stavu tohto v našej republike zatiaľ iba rozvíjajúceho sa inštitútu, zatiaľ bez citeľnej podpory zainteresovaných orgánov štátnej moci. Na základe doterajších skúseností sa rozhodli konať v súlade so známou múdrosťou, o tom, že keď nejde Mohamed k hore, musí ísť ona k Mohamedovi. A pripomínať mu, že je tu a musí s ňou rátať. I keď v Bratislave zrejme lepšie funguje pravda o tom, že čo sa vlečie, neutečie...! Účastníci prešovského stretnutia však vydali vyhlásenie, ktoré je na jednej strane jemným náznakom nespokojnosti s ničnerobením centra a na druhej akýmsi svetlom na konci tunela, ktoré má aspoň naznačovať cestu, ktorou by bolo potrebné sa uberať:

„V záujme podpory a rozširovania inštitútu mediácie, ktorá je v podmienkach Slovenskej republiky už od roku 2004 zákonnou formou mimosúdneho riešenia sporov sa na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity, ktorá má vo svojom programe aj študijný odbor Probačná a mediačná práca, 28.novembra 2013 konala rozprava prizvaných odborníkov z radov mediátorov, advokátov, sudcov a pod. k zákonu č. 420/2004 Z.z. o mediácii v Organizátori rozpravy v spojení s akademickou obcou a odborníkmi vytvorili platformu, ktorá reaguje na požiadavky a skúsenosti slovenskej ako aj zahraničnej praxe a kladie si tak za cieľ spustiť odbornú diskusiu k aktuálnej právnej úprave mediácie v podmienkach Slovenskej republiky so zacielením na formulovanie odporúčaní budúcich legislatívnych zmien, ktoré zabezpečia plné využitie inštitútu mediácie v praxi. Odporúčané závery budú postúpené Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré v rámci legislatívneho plánu vlády SR na rok 2013, má na mesiac december 2013, naplánovanú prípravu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/ 2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorom pôjde o podstatnú zmenu právnej úpravy a precizovanie viacerých inštitútov zákona, vrátane vzdelávania mediátorov, registrácie mediátorov, zavedenia dohľadu nad mediátormi, mediačnými centrami a vzdelávacími inštitúciami v záujme zlepšenia služieb občanom. Z pozície odbornej verejnosti bolo konštatované, že napriek tomu, že od účinnosti zákona o mediácii uplynulo už viac ako deväť rokov, mediácia ako legislatívne upravený inštitút riešenia sporov nie je v podmienkach Slovenskej republiky (v porovnaní s inými krajinami, tak zo strany laickej ako aj odbornej verejnosti) dostatočne využívaná. Je tomu tak napriek výhodám, ktoré so sebou mediácia prináša, medzi ktoré možno zaradiť neformálnosť, dôvernosť, rýchlosť, dobrovoľnosť, nižšiu finančnú náročnosť a v neposlednom rade aj zachovanie resp. obnovenie medziľudských vzťahov. Okrem nedostatku tradície vo využívaní neautoritatívnych spôsobov riešenia sporov, prispieva k nízkej využiteľnosti tohto inštitútu aj aktuálna právna úprava , ktorá je z hľadiska jej využívania málo motivujúca a zároveň obsahuje aj niektoré ustanovenia brániace flexibilnému a efektívnemu využívaniu a priebehu mediácie.
V záujme zjednotenia a sumarizácie legislatívnych podnetov sa prítomní zhodli na pravidelnom organizovaní obdobných rozpráv, o záveroch ktorých budú pravidelne informovať odbornú i laickú verejnosť .
V rámci rozpravy boli vypracované nasledujúce podnety, ktoré majú prispieť k prijatiu kvalitných legislatívnych zmien, ktoré by umožnili plné využitie inštitútu mediácie a jeho potenciálu v prospech celej spoločnosti ako aj k posilneniu profesie mediátora. Prítomní odborníci:
- hľadali optimálny model právnej úpravy statusu mediátora, od ktorého sa následne odvíjajú ďalšie otázky súvisiace s registráciou, vzdelávaním mediátorov ako aj dohľadu nad činnosťou mediátorov.
- dospeli k záveru, že pre právne postavenie mediátora a dohľad nad jeho činnosťou je vhodné, aby mediátor podliehal pri výkone svojej činnosti priamo a výlučne len Ministerstvu spravodlivosti SR.
Predkladaný návrh:
- spresňuje základné pojmy a v záujme zvýšenia kvality poskytovaných mediačných služieb upravuje základné povinnosti mediátora. Návrh spresňuje a podrobnejšie upravuje aj problematiku mlčanlivosti. Takáto úprava sa následne odzrkadľuje v náročnejších kompetenciách Ministerstva spravodlivosti SR v rámci registračného konania a dohľadu nad výkonom činnosti mediátorov,
- reflektuje potrebu úpravy začiatku a ukončenia mediácie, vychádzajúc z toho, že aktuálna právna úprava tejto problematiky sa v praxi neosvedčila resp. je nedostatočná, - podľa navrhovanej právnej úpravy sa mediácia začína už dňom uzatvorenia písomnej dohody o začatí mediácie medzi účastníkmi mediácie a mediátorom, ktorá môže byť nahradená aj súhlasom zaznamenaným v zápisnici, čo je návrat k pôvodnej úprave zákona o mediácii, ktorá sa v praxi osvedčila,
- v záujme relevantného a transparentného zaznamenania okamihu začatia a ukončenia mediácie, predkladaná úprava predpokladá úpravu povinností mediátora, ktorý v rámci výkonu mediačnej činnosti bude povinný hneď po prijatí veci túto vec zaevidovať vo svojej evidencii, vyznačiť dátum jej prijatia a prideliť jej spisovú značku, ako aj na výzvu resp. žiadosť vydať súdu alebo účastníkom mediácie potvrdenie o tom, kedy bola mediácia začatá a kedy a akým spôsobom bola ukončená,
- predpokladá povinné poistenie mediátorov za zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone povolania, - reflektuje zabezpečenie efektívnej spolupráce súdov a mediátorov, čo môže podstatne prispieť k naplneniu požiadavky odbremenenia súdov a zároveň zvýšenia dôvery verejnosti v mediáciu a to v zmysle, že súdy budú mať možnosť priamo účastníkom súdneho konania nariadiť a teda uložiť povinnosť zúčastniť sa informatívneho stretnutia s mediátorom a to buď spoločne alebo individuálne v rozsahu max. 3 hodín. Zároveň, pokiaľ to súd uzná za vhodné môže na účely vykonania pokusu o dosiahnutie zmieru mediáciou prerušiť konanie až na 3 mesiace s tým, že proti takémuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie,
- navrhuje začlenenie schvaľovania mediačnej dohody súdom, do druhej časti OSP, t.j. v rámci činnosti súdu ešte pred začatím konania
- navrhuje zníženie súdneho poplatku pre účastníkov konania, ktorý sa preukázateľne pokúsili o dosiahnutie zmieru mediáciou,
- upravuje požiadavky kladené na výkon činnosti mediátora a to zvýšením hodinovej dotácie odbornej prípravy mediátora z doterajších sto na dvesto hodín a okrem toho sa navrhuje prehodnotiť spôsob vykonania odbornej skúšky mediátora.
V prípade prijatia predkladaných podnetov ich predkladatelia predpokladajú úpravu vyhlášky o odmeňovaní mediátorov v súvislosti s možnosťou súdu nariadiť povinnosť zúčastniť sa informatívneho stretnutia s mediátorom, prípade aj vydanie vyhlášky, ktorou sa upravuje vedenie agendy mediátora a podrobnejšie sa riešia ďalšie povinnosti pri výkone mediačnej činnosti. Uvedomujeme si, že navrhovaná úprava nemusí byť dokonalá, má slúžiť ako podnet k možným legislatívnym zmenám a odbornej diskusii o ďalšom postavení a pôsobnosti mediátorov ako aj širšom využívaní inštitútu mediácie v podmienkach Slovenskej republiky. Veríme, že bude prínosom pri tvorbe legislatívnych zmien.“

Či sa však v Bratislave budú zaoberať „hlasom zdola“, je veľmim otázne, pretože nečinnosť príslušných inštuitúcií dovtedy, kým nevznikne poriadny priešvih, je na Slovensku už štandardnou situáciou „úradného“ postupu. V každom prípade, účastníci prešovského stretnutia sa dohodli na tom, že vo februári 2014 sa opäť stretnú, opäť budú prehodnocovať a opäť pripomínať a „tlačiť na pílu“.