Významné postavenie ZSV na domácej a medzinárodnej scéne – JOZEF KUCHÁR

Na sklonku minulého týždňa sa v priestoroch hotela Tatra v Bratislave konalo Valné zhromaždenie Združenia slovanskej vzájomnosti, ktoré otvoril a viedol jeho dlhoročný predseda Jozef Mravík. Účastníci rokovania zhodnotili dosiahnuté výsledky, hovorili o významných úspechoch ale aj o starostiach a problémoch v činnosti tejto organizácie. Do centra pozornosti sa dostali programové úlohy na nasledujúcich 5 rokov. Podpredsedníčka združenia Edita Dürrerová v pomerne obsiahlej podnetnej a inšpirujúcej správe o plnení stanovených zámerov a postavení Združenia slovanskej vzájomnosti na domácej a medzinárodnej scéne okrem iného povedala: „Naše dnešné rokovanie má svoju osobitosť aj preto, lebo rok 2013 je rokom viacerých historických jubileí – 1150. výročia príchodu Byzantskej misie vedenej Konštantínom a Metodom na územie Veľkej Moravy, 165. výročia prvého Slovanského zjazdu v Prahe a 20. výročia vzniku druhej Slovenskej republiky a najmä 20. výročia založenia Združenia slovanskej vzájomnosti. V tejto súvislosti pokladáme za nevyhnutné uviesť, že spomínané historické medzníky nielenže ovplyvnili ale do značnej miery predurčili podobu i dnešnú tvár našej prítomnosti.

Na dnešnom rokovaní budeme hovoriť predovšetkým o aktuálnych otázkach a súčasných problémoch slovanských národov ale aj o našej činnosti. Napriek tomu dovoľte, aby sme začali krátkym historickým exkurzom. A to preto, lebo minulosť je bezprostredne spätá s prítomnosťou. Bez jej poznania nemožno exaktne projektovať budúci vývin slovanských národov a Slovanstva ako celku. Zároveň si uvedomujeme, že súčasný stav v Európe sa zásadne líši od jari národov roku 1848, keď sa postavili predstavitelia Čechov, Slovákov, Srbov, Chorvátov a ďalších slovanských národov proti vstupu Rakúsko-Uhorska do tzv. Veľkého Nemecka a usporiadali v Prahe slovanský zjazd, ktorý dal základ medzinárodnému slovanskému hnutiu. Bol to prvý slovanský zjazd. Konal sa v Prahe od 2. až 12. júna 1848 pod vedením starostu Františka Palackého. Zjazd odmietol panslavizmus i pangermanizmus. Podporil heslo Veľkej francúzskej revolúcie – sloboda, rovnosť a bratstvo všetkých národov. Dnes slovanské národy – Bulhari, Česi, Chorváti, Lužickí Srbi, Poliaci, Slováci a Slovinci sa stali súčasťou Európskej únie, ktorá nie je budovaná na princípe rovnoprávneho postavenia národov, ale na princípe troch slobôd: voľného pohybu osôb, voľného pohybu peňazí a voľného pohybu tovarov. Myšlienka rovnoprávnej spolupráce národov nevyhovuje vládnucej finančnej oligarchii v Európskej únii. Nie je vhodná preto, že národ, ktorý si udržuje a rozvíja svoju kultúru, pozná svoju históriu a má vlastnú ekonomickú základňu nie je ľahko ovládateľný, nedá sa ľahko vykorisťovať inými, v danej chvíli silnejšími národmi.

Ak sa Európska únia nemieni stať štvrtou ríšou, ale dobrovoľné spoločenstvo rovnoprávnych národov, tak sa má usilovať nielen o ochranu ľudských práv, ale i práva národov na zachovanie ich svojbytnosti, o spoluprácu bez straty suverenity štátov, ktoré vstúpili alebo chcú vstúpiť do Európskej únie. Cesta k jednotnej Európe bude omnoho kratšia a ľahšia, keď Západ a Východ si vyjdú v ústrety, keď západná civilizácia a slovanská civilizácia nebudú súpermi, ale tvorcami nového, kvalitatívne lepšieho a sociálne spravodlivejšieho spoločenstva národov.“ V ďalšej časti svojho vystúpenia konštatovala, že Združenie slovanskej vzájomnosti napomáha tomuto procesu a to prostredníctvom širokého spektra kultúrno-výchovných, vzdelávacích a vydavateľských aktivít.

Za dvadsať rokov svojej existencie sme si napísali vlastný rukopis na novú stránku idey slovanskej vzájomnosti podľa ktorého nás hodnotia spoluobčania. Oddelili sme to, čo môže fungovať v demokratickej spoločnosti. Na tejto ceste sme asi všetci stratili veľa ideálov. Tých, čo boli len ilúziami nie je škoda, tie najdôležitejšie si každý môže uchovať sám. Nechceme nostalgicky spomínať, ťažkať si. Navzdory hektickej dobe globalizujúceho sa sveta a európskej integrácie naše občianske Združenie si postupne vytvára nový morálny kredit. Medzi kľúčové aktivity nášho Združenia patria medzinárodné konferencie, semináre a vydavateľská činnosť. Od svojho vzniku v roku 1993 až 2013 sme uskutočnili v spolupráci s Univerzitou Jana Ámosa Komenského v Bratislave, s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Slovenskou akadémiou vied 14 medzinárodných konferencií a seminárov na tému slovensko-slovanské kultúrne, jazykové a literárne vzťahy a kontakty. V rámci edície Slovanské reflexie sme vydali 13 knižných titulov na uvedenú tematiku, ktoré majú pozitívny ohlas v odborných kruhoch doma i v zahraničí.

Pri príležitosti 20. výročia vzniku Združenia okrem bohatej vydavateľskej činnosti nám nedá nespomenúť aktivity, ktoré sme venovali predovšetkým deťom a mládeži. Mnohí si ich pamätáme. Vypracovali sme nové štatúty speváckej súťaže Slovanská pieseň a výtvarnej súťaže Kvet lipy. Podľa nich sme organizovali celoštátne kolá v Bratislave, Liptovskom Mikuláši, Žiline, v Dolnom Kubíne. Boli sme organizátormi súťaže v prednese ruskej poézie a prózy s Asociáciou rusistov s názvom Ars poetika. Realizovali sme tábory pre deti z Ukrajiny z postihnutej oblasti Černobyľu a naše deti. Zorganizovali sme koncertné turné vynikajúceho ruského barytonistu, člena Moskovskej opery Anatolija Lošaka, ktorého vystúpenie vyvrcholilo koncertom v Dóme sv. Martina v Bratislave. Ako jediní sme sa podujali pokračovať v organizovaní stretnutí občanov z východného Slovenska a Ukrajiny pri výročí ukončenia 2. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom vo Vyšnom Nemeckom. Spoločensky významnými sa stali pravidelné konferencie Združenia a Medzinárodného fóra Vyslanci Slovanstva, ktoré sa konajú od roku 2001 na konci kalendárneho roka v rámci stálej jednotnej koncepcie: Slovensko - Európa – Svet. Upresnenie ich tematiky je podmienené aktualizáciou určitých problémov, stavu a rozvoja Slovanstva. Táto aktivita pretrváva dodnes.

Podpredsedníčka ZSV osobitnú pozornosť venovala medzinárodným aktivitám a zdôraznila, že od ostatného valného zhromaždenia v roku 2008 sa členovia a sympatizanti nášho Združenia aktívne zúčastňovali na nasledujúcich medzinárodných podujatiach: V dňoch 12. - 13. novembra 2010 sa konal v hlavnom meste Ukrajiny v Kyjeve Všeslovanský zjazd, ktorý bol označený ako desiaty v tejto historickej postupnosti - prvý (ako slovanský) zjazd sa konal v Prahe roku 1848, druhý v roku 1869 v Moskve, tretí v roku 1908 v Prahe, štvrtý v roku 1910 v Sofii, piaty v auguste 1941 v Moskve (ustanovenie všeslovanského výboru), šiesty už ako všeslovanský v roku 1946 v Belehrade, siedmy v roku 1998 v Prahe, ôsmy v roku 2001 v Moskve, deviaty v roku 2005 v Minsku. Na desiatom všeslovanskom zjazde v Kyjeve sa zúčastnilo 351 delegátov z desiatich slovanských štátov (chýbali delegáti zo Slovinska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny). Slovenská delegácia bola 9 členná.

Vo vystúpeniach delegátov rezonovali ostré protesty proti snahám amerikanizovať slovanský i ostatný svet, proti tzv. šíreniu demokracie zbraňami NATO, proti nezmyselnej propagande vytvorenia unifikovanej, multikultúrnej civilizácie. Súčasne zazneli výzvy na novú kvalitu vzťahov, potrebu urovnať všetky doterajšie spory a nedorozumenia medzi slovanskými národmi. Návrhmi na konkrétne riešenie množstva otázok o slovanskom obrodnom procese bola naplnená práca pätnástich sekcií, v ktorých slovenská delegácia prezentovala viacero ponúk na spoluúčasť pri ich uskutočňovaní. Napríklad slovenská delegácia navrhla spoluprácu slovanských národov v oblasti kultúry a umenia, koordináciu práce vydavateľstiev, reedície významných diel slovanských autorov a kultúrno-vzdelávacie aktivity mládeže. Kyjevský všeslovanský zjazd schválil stanovy Medzinárodného slovanského výboru a zvolil prezídium. Prezídium Medzinárodného slovanského výboru ma tiež pripraviť projekt jednotného ekonomického priestoru, ktorý by zahŕňal všetky slovanské štáty.

V dňoch 3. až 7. októbra 2012 sa konala v Bulharsku (v meste Varna) medzinárodná konferencia na tému Dialóg Európa – Rusko - Ázia. Konferencia bola zorganizovaná pod záštitou vlády Bulharska a štátnych organizácií Ruska a Nemecka. Na medzinárodnej konferencii sa zúčastnili odborníci z nasledujúcich štátov: Bulharska, Ruska, Číny, Nemecka, Turecka, Rumunska, Luxemburska, Grécka, Slovenska, Lotyška, Kazachstanu, Maďarska a Srbska. Jediní reprezentanti za Slovenskú republiku boli delegáti Združenia slovanskej vzájomnosti prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc. a doc. RNDr. Alžbeta Ivaničková, CSc. Hlavnou témou konferencie bola zmene svetového poriadku, o významnej úlohe v euroázijských vzťahoch, ktoré prebrala Európska únia, Rusko a Čína; o zabezpečení udržateľnosti planéty Zem, ako domova ľudstva a záchrany životné prostredie planéty pre budúce generácie. V dňoch 18. až 20. októbra 2013 sa uskutočnilo zasadnutie prezídia Medzinárodnej slovanskej rady v Kyjeve za účasti predstaviteľov slovanských výborov z Bieloruska, Bulharska, Česka, Poľska, Slovenska a Ukrajiny. Predmetom rokovania bola problematika vstupu Ukrajiny do Európskej únie, informácia o činnosti národných slovanských výborov pri vytváraní kladného obrazu Slovanov v súvislosti so silnejúcim tlakom a pokusmi neutralizovať Slovanov. Na všetkých rokovaniach Medzinárodnej slovanskej rady zastupuje Združenie Dr. Dagmar Bollová, ktorá je členkou prezídia MSR.

Medzi významné domáce podujatia nášho Združenia patrí spomienkové stretnutie, ktoré sa konalo 16. novembra 2012 pri príležitosti 100. výročia narodenia a 69. výročia úmrtia kapitána Jána Nálepku. V spolupráci s veľvyslanectvami Bieloruska, Ruska a Ukrajiny sa ho zúčastnili aj zahraniční hostia. Leonid Lavrineko, predseda Medzinárodnej slovanskej rady. Ján Minář, predseda slovanského výboru Českej republiky a Barbara Krieger, podpredsedníčka slovanského výboru Poľskej republiky. Aj podujatím tohto typu sme chceli prispieť k popularizácii vynikajúcej osobnosti našej novodobej histórie akou je kpt. Ján Nálepka; oduševnený propagátor pokrokových myšlienok, obetavý a húževnatý bojovník proti krivde, útlaku a vykorisťovaniu svojho ľudu a hrdinský slovenský vojak, ktorého 70. výročie úmrtia si práve dnes pripomíname. Obetoval svoj život za záchranu stoviek životov slovenských vojakov a partizánov a za záchranu obyvateľov miest a obcí kde operoval jeho partizánsky oddiel. Prítomnosť kpt. Jána Nálepku v našej súčasnosti veľmi výrazne pociťujeme v jeho odkaze. Nachádzame v ňom stále živý prameň revolučnej, vlasteneckej a slovanskej spolupatričnosti.

Mimoriadny ohlas u odbornej aj laickej verejnosti má vydavateľská činnosť nášho Združenia. Od septembra roku 2001 vydáva Slovenská rada Združenia časopis Slovanská vzájomnosť. Ide o kultúrno-spoločenský časopis, ktorý svojim zameraním, obsahom a štruktúrou patrí medzi originálne periodikum v slovenskom mediálnom priestore. Prostredníctvom esejí a štúdií významných odborníkov (domácich i zahraničných) časopis objasňuje rozmanité aspekty aktuálnej medzinárodnej pozície a perspektívne úlohy slovanského spoločenstva a jednotlivých slovanských národných kultúr v globálnych civilizačných súvislostiach. Nazdávame sa, že časopis tohto typu jednoducho nemôže byť apolitický už len z toho dôvodu, že kultúra, umenie a literatúra je tiež politikum a v istom zmysle politické je všetko, aj to najprivátnejšie prežívanie, aj ten najosobnejší problém. Nehovoriac aj o politickom charaktere fenoménu chudoby, globalizácie, či ochrany životného prostredia. Sú to predsa fenomény, ktoré viac alebo menej sprostredkovane súvisia s fenoménom kultúry a ignorovať tieto súvislosti by celkom isto nepomohlo riešeniu existujúcich životných problémov nášho ľudu. Ani časopis nášho Združenia nemôže zostať v závetrí pohybu, ktorý na začiatku tretieho milénia s veľkou pravdepodobnosťou poznačí nielen naše dejiny, našich priateľov a vari aj celé ľudstvo.

Pri príležitosti 20. výročia vzniku Združenia sme vydali vo vydavateľstve CCW knihu Jozef Mravík, SLOVO V PRAVOM ČASE, ktorá má 11 kapitol a 272 strán. Slovenská rada Združenia, Vydavateľstvo CCW a Spolok slovenských spisovateľov oficiálne predstavili túto knihu na autorskom čítaní, ktoré sa konalo 19. marca 2013 v Klube slovenských spisovateľov v Bratislave. Predmetné dielo uviedol renomovaný slovenský prozaik a vynikajúci esejista PhDr. Ján Tužinský, PhD. Svoju recenziu nazval Myšlienkovo kompetentná brázda Jozefa Mravíka. V závere svojho vystúpenia Edita Dürrerová zdôraznila, že Slovanstvo v nových geopolitických súvislostiach a geostrategických dôsledkoch nemôže existovať ako politický blok, ani ako mesianistická ideológia. Naše Združenie chápe ideu Slovanstva skôr ako kultúrny než genetický, skôr ako jazykový a spoločenský než etnický fenomén. Chápe ju ako identitu v kultúrnom presahu v troch rovinách. V presahu individuálnom, týkajúcom sa konkrétneho človeka, v presahu národnom, umožňujúcom prekonávať obmedzenosť nacionálneho pohľadu, v presahu všeobecne ľudskom, pretože jeho základom je ľudskosť a sociálne chápaná idea mieru. A práve preto by si Slovania mali viac uvedomovať svoje bytie v rovine kultúry a civilizácie. Pravda, až budúca veľká kniha našich dejín ukáže nakoľko sme boli v tejto chvíli hodní svojich predsavzatí pri napĺňaní zmyslu a podstaty slovanskej vzájomnosti.

K prednesenej správe sa rozvinula podnetná diskusia v ktorej okrem iných vystúpili: predseda okresnej rady ZSV v Nitre MUDr. Marián Mravík informoval o zaujímavých a tradičných aktivitách členov a priaznivcov slovanskej vzájomnosti v Nitre a jej okolí. Členka Medzinárodného všeslovanského výboru PhDr. Dagmar Bollová hovorila o tom, ako slovanský svet oceňuje výsledky práce ZSV. Práve preto si organizátori medzinárodnej konferencie Slovanská civilizácia – Európa a svet z Poľska, Bieloruska, Ruska a Ukrajiny vybrali za jej miesto Bratislavu! Má sa uskutočniť v budúcom roku. Okrem toho informovala o vzniku Klubu slovanskej vzájomnosti ZÁHORIE so sídlom v Senici. Zaujímavé bolo aj vystúpenie PhDr. Jozefa Daníka z Liptovského Mikuláša, dlhoročného funkcionára ZSV. Sám osobne so svojími spolupracovníkmi sa zameriava na prácu s deťmi, v súčasnosti konkrétne na organizovanie táborov a súťaží pre slovenskú a ruskú mládež. Mgr. Oľga Caganová z Prakoviec je jednou z organizátoriek speváckej súťaže Slovanská pieseň, dnes už známej ďaleko za hranicami Spišského regiónu. Veď iba v tomto roku sa na nej zúčastnilo takmer 170 detí a dospelých. Jubilejný 20. ročník tejto obľúbenej súťaže sa uskutoční 21.júna 2014. PhDr. Maroš Puchovský z Bratislavy vo svojom vystúpení predstavil svoju novú knihu Mytológie sveta – od starých Slovanov po Matrix. Toto zaujímavé a hodnotné dielo, ktoré vydalo Združenie slovanskej vzájomnosti v edícii Slovanské reflexie, priniesli na valné zhromaždenie priamo z tlačiarne. Autor na ňom pracoval plné desaťročie a právom možno očakávať, že vzbudí patričnú pozornosť nielen v odborných kruhoch, ale i v širokej verejnosti. V diskusii vystúpil aj Vladimír Mezencev, predseda Združenia slovanskej vzájomnosti – Košicko. Informoval o tom, ako sa po roku 1989 iba vďaka nepočetnému štábu nadšencov na čele s doc. Dr. Jozefom Mravíkom, CSc., podarilo zachrániť a udržať tradíciu organizovania májových stretnutí občanov na slovensko-ukrajinských hraniciach vo Vyšnom Nemeckom. Práve zásluhou ZSV dnes tieto tradície pokračujú a štafetu prevzali dva východoslovenské samosprávne kraje, konkrétne ich predsedovia. Okrem toho pripomenul, že slovenský ultramaratónec v behoch na 100 km a 24-hodinovke Slavomír Lindvai, v týchto disciplínach štartuje na najvýznamnejších svetových podujatiach nielen ako reprezentant Slovenskej republiky, ale zároveň aj Združenia slovanskej vzájomnosti a na drese má okrem štátneho znaku SR aj lipový list, symbol slovanskej vzájomnosti.

Delegáti valného zhromaždenia schválili bez pripomienok nové stanovy Združenia slovanskej vzájomnosti ako aj Programové úlohy ZSV na roky 2014-2018. Zároveň jednomyseľne zvolili za predsedníčku ZSV Ing. Editu Durerovú, doterajšiu podpredsedníčku, doc. Dr. Jozefa Mravíka, CSc. za podpredsedu a štatutárneho zástupcu, zároveň za čestného predsedu ZSV. Okrem nich zvolili ďalších piatich funkcionárov, ktorí s predsedníčkou a podpredsedom budú tvoriť 7-člennú Radu ZSV. Za kontrolórku ZSV zvolili Melániu Kiššovú z Popradu.